UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Mapa Programu Dobrej Edukacji

Wpis dotyczy Programu Dobrej Edukacji obowiązującego do roku szkolnego 2016/17.

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny do wszystkich dziedzin edukacyjnych, przygotowany na użytek Akademii Dobrej Edukacji, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, który ma strukturę widoczną na poniżej zamieszczonej Mapie Programu Dobrej Edukacji.

Zgodnie z Programem Dobrej Edukacji uczniowie planują swój rozwój w 6 obszarach. Wymagania wymienione w podstawie programowej przypisane są do 6 bloków programowych, które są realizowane od przedszkola do matury. Jako konieczne do realizacji traktowane są wymagania ogólne przedmiotów obowiązkowych z podstawy programowej. Elementy dziedzin mających charakter fakultatywny lub rozszerzony są realizowanie na podstawie wyboru ucznia. Tempo przyrostu wiedzy może być wolniejsze lub szybsze, zależnie od wstępnej diagnozy i uczniowskiego planu.

Indywidualna droga edukacyjnego rozwoju ucznia powstaje na Mapie Programu Dobrej Edukacji poprzez wybranie planowanych dla ucznia na dany rok trymestralnych pigułek wymagań. Mogą one być zarówno wcześniejsze (gdy diagnoza wskazuje na taką potrzebę), jak i późniejsze (gdy plany wskazują na chęć poszerzania programu) niż formalna klasa ucznia. W każdym z bloków uczeń może też dokonywać różnego postępu, w tempie dla niego odpowiednim. Na rok obowiązkowej edukacji przeciętnie planowane są 3 pigułki wymagań danego bloku. Możliwe jest jednak zaplanowanie dla ucznia na rok innej liczby pigułek niż standardowa z danej dziedziny. Mapa Programu Dobrej Edukacji składa się ze ścieżek do wyboru, pogłębiających oraz poszerzających w rozmaity sposób to, co obowiązkowe. Zawiera pewien wspólny fundament, jednak uczniowie wybierają, zapamiętują i twórczo rozwijają przede wszystkim to, co ich obchodzi i interesuje, w czym mogą być naprawdę dobrzy.

W ramach każdego bloku wymagania podstawy programowej podzielone są na ogół na poszczególne trymestry edukacji (w wypadku niektórych bloków lub przedmiotów tylko na poszczególne lata lub etapy edukacji). Wymagania programowe na dany rok są podstawą do formułowania wymagań  klasyfikacyjnych dla poszczególnych uczniów.

Na poniższej Mapie są umieszczone części programu, przeznaczone na rok szkolny 2016/17 (zawierają one drobne korekty i uzupełnienia wobec tego, co było obowiązujące w roku porzednim).

Archiwalna Mapa Programu Dobrej Edukacji, z wymaganiami obowiązującymi w roku szkolnym 2013/14 znajduje się tutaj.


MAPA PROGRAMU DOBREJ EDUKACJI

Etapy
świadomość swoich mocnych stron i dbałość o siebie i innych
obowiązkowa matura z języka polskiego, możliwa z historii sztuki, historii muzyki, filozofii, łaciny
obowiązkowa matura z wybranego języka obcego nowożytnego, możliwa z drugiego języka
możliwa matura z   historii, z geografii i z wiedzy o społeczeństwie
możliwa matura z biologii, chemii i fizyki
obowiązkowa matura z matematyki, możliwa z informatykiLiceum 
Klasa III
Klasa II

Klasa I
Gimnazjum
Klasa III

Klasa II

Klasa I

Edukacja podstawowa
Klasa VI

Klasa V

Klasa IV
Wczesna edukacja
Klasa III
Klasa II
Klasa I
Edukacja przedszkolna
BLOK
ZDROWI
PIĘKNI
POLIGLOCI
BOGACI
ROZUMNI
LOGICZNI
Cele edukacyjne
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Posługiwanie się językami obcymi
Rozumienie rzeczywistości społecznej
Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
              


Uwaga: prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Przystąpienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.