UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Szkoła podstawowa / Klasa IV

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej.

Wymagania ogólne w szkole podstawowej.

CEL KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
rozwija sprawność uważnego słuchania
rozwija sprawność uważnego czytania głośnego
rozwija sprawność uważnego czytania cichego
rozwija umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych
zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji
rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania – rozwija umiejętność poznawania dzieł sztuki
uczy się rozpoznawać rożne teksty kultury, w tym użytkowe
stosuje odpowiednie sposoby odbioru rożnych tekstów kultury
wykorzystuje – w śpiewie, rytmizowanej mowie, grze na instrumentach i podczas słuchania muzyki – znajomość podstawowych pojęć i terminów muzycznych w zakresie: elementów muzyki, notacji muzycznej, form muzycznych, cech polskich tańców narodowych, stylów muzycznych
odczytuje elementy notacji muzycznej
poprawnie używa nazw instrumentów muzycznych
Analiza i interpretacja tekstów kultury.
poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego
rozpoznaje konwencje gatunkowe poznanych tekstów kultury
uczy się odbierać świadomie i refleksyjnie poznane teksty kultury
kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych
rozwija zainteresowania rożnymi dziedzinami kultury
poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej
w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną
w każdym trymestrze może zaproponować jedną lub dwie wybrane przez siebie lektury (łącznie powinien przeczytać przynajmniej 4 pozycje w ciągu roku szkolnego)
śpiewa polskie pieśni patriotyczne i ludowe
interpretuje repertuar wokalny i instrumentalny zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi umieszczonymi w nutach oraz według własnego odczuwania muzyki
Tworzenie wypowiedzi.
rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami
dba o poprawność własnych wypowiedzi
kształtuje formę wypowiedzi odpowiednio do celu wypowiedzi
wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku
w każdym trymestrze może zaproponować projekt tematyczny do zrealizowania
śpiewa z pamięci, bez błędów polski hymn narodowy i hymn Unii Europejskiej
śpiewa i mówi rytmizowane teksty ze słuchu i z wykorzystaniem nut
śpiewa i mówi rytmizowane teksty z zastosowaniem prawidłowego oddechu, emisji, dykcji
śpiewa ze znajomością zasad higieny głosu
gra ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie i rytmy
gra z zastosowaniem prawidłowej techniki wydobycia dźwięku i gry
gra ze znajomością nazw instrumentów ze szkolnego zestawu
opisuje słowami cechy i charakter słuchanej muzyki
tworzy własne melodie głosem i na instrumentach (improwizacja, komponowanie)
współtworzy ilustracje muzyczne do tekstu lub na zadany temat
tworzy własne rytmy na instrumentach i gestodźwiękami (improwizacja, komponowanie)
tworzy własne gestodźwięki
tworzy nowe brzmienia na instrumentach
tworzy wzory graficzne do wykonania głosem, na instrumentach, ruchem
tworzy ilustracje plastyczne do muzyki (formy muzyczne, muzyka ilustracyjna)
tworzy teksty do podanego rytmu lub melodii
buduje instrumenty
ilustruje ruchem elementy muzyki: rytmu, kierunku melodii, zmian tempa, zmian dynamiki, artykulacji staccatolegato
improwizuje ruch do muzyki
Klasa IV
Wymagania na 1 trymestr

TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 1 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
POZNAJMY SIĘ
„Lepiej wspólnie mówić niż przeciwko sobie milczeć”.
I. Silion
N. Usenko, Wiersz na pocieszenie
A. Lindgren, Pippi Pończoszanka
J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa
A. Frączek, Błahostka!
J.-J. Sempé, R. Goscinny, Tajemny szyfr
M. Strzałkowska, Abecadło
J. Twardowski, Patyki i patyczki
N. Dańkowska, Nastolatki i bon ton (fragment)
J. Baran, Hymn o samym sobie – najwierniejszym przyjacielu (fragment)
E. Lindo, Jestem super – Mateuszek

A. Dvořak, Taniec słowiański C-dur
R. Schumann, Baśń zimowa ze zbioru Album dla młodzieży na fortepian
rozumie pojęcia: narrator, alfabet, wers, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, sylaba, pseudonim, przezwisko, przydomek, profil, nick, login, portal społecznościowy
zna zasady obowiązujące podczas przedstawiania się
przedstawia siebie i innych
dzieli wyrazy na litery, głoski, sylaby
szereguje wyrazy w kolejności alfabetycznej
wyjaśnia, na czym polega proces porozumiewania się
składa życzenia
pisze i adresuje kartkę pocztową
czyta cicho ze zrozumieniem
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
zna zasady dotyczące pisowni imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów, przezwisk i jednowyrazowych nazw geograficznych
uzasadnia na wybranych przykładach pisownię wyrazów wielką i małą literą
wskazuje/określa nadawcę i odbiorcę w podanych sytuacjach
pisze ogłoszenie
wyjaśnia na przykładach zasady dotyczące oznaczania miękkości spółgłosek
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne, oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: arcydzieło, gestodźwięki, meloman, forte, dynamika, coraz głośniej, coraz ciszej, zwrotka i refren, wysoko, nisko, pięciolinia, klucz wiolinowy, melodia, dźwięk h1, autoportret, artysta, realizm, indywidualna kreska (jako cecha szczególna danego artysty)
SZKOŁA Z MARZEŃ
„Marzenia są jak puste butelki, do których można nalać wszystkiego”. S. Wróblewski
„I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba dodać tylko owoce i cukier”. S.J. Lec

T. Blacker, Nowa pani
G. Kasdepke, Syn Nima
J. Brzechwa, Znaki przestankowe, Akademia pana Kleksa
J. Twardowski, W klasie
A. Frączek, O kozie na mrozie, Smoczy apetyt, Obibok
J. Olech, Dynastia Miziołków
F.H. Burnett, Lekcja francuskiego
C. Collodi, Pinokio
J.K. Rowling, Harry Potter (fragment opisujący Hogwart)
H. Ożogowska, Tajemnica zielonej pieczęci (fragment)
E. Niziurski, Księga urwisów (fragment)
J. Rudniański, Jak się uczyć (fragment)
E. Grieg, W grocie króla gór z suity Peer Gynt
J. Sibelius, Krople deszczu
P. Czajkowski, Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów (orkiestra symfoniczna)
S. Prokofiew, z bajki muzycznej dla dzieci Piotruś i wilk marsz myśliwych z więzionym wilkiem (orkiestra symfoniczna)
L. van Beethoven, Sonata As-dur op. 110, cz. II
rozumie pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz, synonim, homonim, wyraz rodzimy, część mowy, odmienna część mowy, nieodmienna część mowy
rozpoznaje rzeczownik jako odmienną część mowy nazywającą osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody, odpowiadającą na pytania kto? lub co?
rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika
odróżnia nazwy własne od rzeczowników pospolitych
określa rodzaj rzeczownika
zna zasady stosowania znaków interpunkcyjnych
redaguje plan wydarzeń
czyta cicho ze zrozumieniem
odróżnia głównego bohatera od postaci drugoplanowych
korzysta ze słownika ortograficznego, wyrazów bliskoznacznych, frazeologicznego, języka polskiego i wyrazów obcych
przekształca zdania w równoważniki zdań, zastępując czasowniki rzeczownikami
przekształca wypowiedzenia w zdania
określa elementy świata przedstawionego
wskazuje wydarzenia realistyczne i nieprawdopodobne
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
tworzy formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym
tworzy zdrobnienia od podanych przymiotników
stosuje w praktyce podstawowe zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z u i ó
prowadzi fragment dziennika
pisze przepis
doskonali umiejętność opowiadania twórczego
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: kontrast, tempo (szybkie i wolne), repetycja, szkolne instrumenty perkusyjne, rytm i wartości rytmiczne, ćwierćnuta i pauza ćwierćnutowa, ósemka i pauza ósemkowa, dźwięk a1, akcent, metrum, – oznaczenie metrum, takt, kreska taktowa, podwójna kreska taktowa, fortepian, klawiatura, grupa instr. strunowych klawiszowych, dźwięk g1, powielanie, odbitka, pejzaż, temperatura barwy (ciepłe, zimne), barwy podstawowe, pochodne, akcent kolorystyczny, plama barwna
WARTO CZYTAĆ
„Świat jest księgą, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”.
św. Augustyn


R. Dahl, Miłośniczka książek
C. Miłosz, Ojciec w bibliotece
J. Iwaszkiewicz, Gawęda o książkach i czytelnikach
F. Simon, Koszmarny Karolek czyta książkę
C. Collodi, Pinokio
J. Kulmowa, Nie wyrastaj z marzenia
K. MacDonald, Książka kucharska Ani z Zielonego Wzgórza (fragment)
M. Ende, Niekończąca się historia (fragment)
R.L. Stevenson, Do czytelnika
F. Chopin, Preludium e-moll op. 28 nr 4 (tzw. Małe deszczowe);
Polonez dziecięcy B-dur
F. Chopin, Mazurek F-dur;
Wybrane pieśni legionowe
odróżnia przymiotniki od innych części mowy
tworzy przymiotnik w określonym rodzaju
określa rodzaj przymiotnika
dopisuje synonimy do podanych wyrazów
wie, jakie informacje można znaleźć w poszczególnych rodzajach słowników
tworzy liczbę mnogą od podanych przymiotników
czyta cicho ze zrozumieniem
określa miejsce wydarzeń
opisuje przedmiot
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu
wyjaśnia, co jest przydatne podczas wyszukiwania książek w księgarni lub bibliotece, i uzasadnia wypowiedź
doskonali umiejętność opowiadania odtwórczego
rozpoznaje bohatera tytułowego i głównego
wskazuje cechy baśni
przedstawia swoje odczucia i przemyślenia związane z utworem literackim
dostrzega i określa przesłanie utworu
charakteryzuje bohatera
dokonuje plastycznej konkretyzacji przesłania utworu
poznaje (utrwala) pojęcia związane z teatrem, w szczególności z teatrem lalkowym
przygotowuje afisz teatralny
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Fryderyk Chopin
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: preludium, dźwięk c2, improwizacja – mazurek, hymn, grupa rytmiczna tim-to, rytm punktowany, synkopa, dźwięk f1, pieśni legionowe, proste znaki plastyczne, oryginalność, dzieło sztuki, faktura w rysunku, proporcje
Wymagania na 2 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 2 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
POLSKIE ZNAKI
„Nie trzeba mylić znaków drogowych z busolą. Te pierwsze można dowolnie zmieniać, a busola jest niezmienna i suwerenna”.
M. Hofman

R. Jędrzejewska-Wróbel, Pamięć
Jak długo w sercach naszych
M. Orłoń, O Lechu i białym orle
J. Ficowski, O ptakach i ojczyźnie
J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
A. Frączek, Malarz i... dworzec?, Kapryśna waga
H. Januszewska, Z Mazowsza
M. Strzałkowska, Zagadka
T. Różewicz, ***
S. Marciniak, Legiony polskie
A. Słonimski, Polska
J. Tuwim, Warszawa

L. Mozart, Jazda saniami
pastorałki/przyśpiewki pastorałkowe w wykonaniu zespołu ludowego
P. Czajkowski, Dziadek do orzechów (fragment)
Krakowiacy, zawadiacy (muz. T. Struzik, sł. S. Karaszewski)
L. Rożycki, Krakowiak z baletu Pan Twardowski
czyta cicho ze zrozumieniem
udziela odpowiedzi na postawione pytania
rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe
wyjaśnia na podstawie zdjęć, jak zmieniało się godło w ciągu wieków
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
słucha nagrania pieśni
śpiewa pieśń
podaje informacje o osobie mówiącej
określa sytuację, w jakiej wypowiada się osoba mówiąca
nazywa uczucia wyrażone przez osobę mówiącą
wykonuje i prezentuje ilustrację do tekstu
opisuje godło Polski, wykorzystując podane słownictwo
określa cechy gatunkowe tekstu
podaje przykłady znanych legend o początkach państwa polskiego i panowaniu pierwszych władców
tworzy notatkę na temat pochodzenia godła Polski i nazwy pierwszej stolicy
opowiada treść wybranej legendy
wyjaśnia znaczenie słowa „ojczyzna”
porządkuje zasady, których powinno się przestrzegać, mając na uwadze dobro ojczyzny
śpiewa hymn
zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni wyrazów z rz i ż
korzysta z dostępnych źródeł informacji
recytuje wiersz z pamięci
rozumie pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, dźwiękonaśladownictwo
zna nazwy przypadków z pytaniami
odmienia rzeczownik przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
odmienia przymiotnik przez przypadki
stopniuje przymiotniki
nazywa stopnie i rodzaje stopniowania przymiotnika
rozpoznaje/tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze
omawia schemat opisu krajobrazu
czyta cicho ze zrozumieniem
rozumie znaczenie wyrazu „wiekowy”
opisuje krajobraz
określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki)
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: wyrazy dźwiękonaśladowcze, dźwięk e1, kolęda, kolędowanie, kolędnicy, pastorałka, półnuta, pauza półnutowa, balet, cechy krakowiaka (rytmy, metrum, nastrój), krakowiak jako taniec narodowy, krakowiak ludowy, podstawowe kroki i figury krakowiaka (cwał, krzesanie, drobna kaszka), dźwięk d1, oznaczenie c1, gama, dźwięk c1, logo, rzemiosło artystyczne, przedmiot użytkowy, zabytek, bryła architektoniczna, pomnik, rzeźba, haft, sztuka ludowa – rzeźba, budownictwo, malarstwo
NASZA PRZYJAŹŃ
„Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń; wznosi go ponad proch ziemi”.
Z.M. Raudive
„Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca”.
E. Zacharias
J. Cygan, Przyjaciel wie
M. Kondej, Sejf z milionem w środku
A. Stern, O tym, co jest najpiękniejsze na świecie
A. Frączek, Druh drużynowy, Jak duch
A. Mickiewicz, Przyjaciele
M. Terlikowska, Ziółko
A. Lindgren, Ronja, córka zbójnika
J. Grabowski, Reksio, Pucek i inne opowiadania (fragment)
S. Grabowski, Rysunek
I. Krasicki, Przyjaciele
A. Mickiewicz, Przyjaciele
J. Offenbach, aria lalki Les oiseaux dans la charmille z opery Opowieści Hoffmana
The Irish Washerwoman (irlandzka melodia ludowa)
J. Strauss, Polka pizzicato
A. Vivaldi, Zima op. 8 nr 4 z  cyklu Cztery pory roku
W.A. Mozart, Marsz turecki Sonaty A-dur KV 331 i Bułka z masłem
G. Rossini – Aria o plotce z opery Cyrulik sewilski
rozumie pojęcia: opowiadanie, chronologia, dialog, przysłowie, monolog, wypowiedź wprowadzająca i wypowiedź objaśniająca 
rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik
oddziela czasowniki nazywające czynności od czasowników nazywających stany
rozpoznaje bezokoliczniki
odmienia czasownik przez osoby i liczby
omawia schemat budowy listu prywatnego
czyta cicho ze zrozumieniem
rozpoznaje w utworze opowiadanie z dialogiem
oddziela czasowniki nazywające czynności od czasowników nazywających stany
rozpoznaje bezokoliczniki
odmienia czasownik przez osoby i liczby
pisze list prywatny i opowiadanie
wyjaśnia przenośne znaczenia przysłów
słucha nagrania piosenki
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
wskazuje najważniejsze słowa piosenki, uzasadniając swój wybór
rozumie, czym jest malarstwo pastelowe
opowiada o swoich doświadczeniach związanych z pisaniem i otrzymywaniem listów
pisze SMS lub e-mail z krótką informacją dla rodziców
określa tematykę tekstu
opowiada o przebiegu wydarzeń
wskazuje głównego bohatera
opowiada o przebiegu wydarzeń
bierze udział w scence dramowej
zna zasadę dotyczącą pisowni zakończeń bezokoliczników
czyta cicho ze zrozumieniem
udziela odpowiedzi na zadane pytania
ocenia poglądy bohaterów
układa dialog między przyjaciółmi
zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni wyrazów z ch i h
zapoznaje się z informacjami na temat Adama Mickiewicza i epoki, w której żył
określa czas i miejsce wydarzeń
wymienia bohaterów
porządkuje plan zgodnie z chronologią
opowiada o przebiegu wydarzeń
przedstawia fragment utworu w formie komiksu
korzysta z dostępnych źródeł informacji
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne, oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim byli Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Gioacchino Rossini
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: sopran, gama C-dur, opera, aria, skrzypce, pizzicato, glissando, bas, muzeum, skansen, wystawa, reprodukcja, sztuka, piękno, wyobraźnia, emocjonalność twórcza
Wymagania na 3 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 3 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
ŚWIAT FANTAZJI
„Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja - sfruwa z góry na skrzydłach”.
H. Kasper


C.S. Lewis, Lew, czarownica i stara szafa
J. Brzechwa, Na wyspach Bergamutach
J. Papuzińska, Ściana zaczarowana
J. i W. Grimmowie, Pani Zamieć
H.Ch. Andersen, Słowik
J. Kulmowa, List do Andersena
A. Frączek, Dziwny kot
I. Sikirycki, O tym, jak kowal w świat powędrował
M. Strzałkowska, Królewna, Miasteczko
T.L. Leśniak, R. Skarżycki, Tymek i Mistrz. Król kłopotów
R. Dahl, Wiedźmy
W. Chotomska, Kopciuszek
M. Wojtyszko, Bromba i inni (fragment)
J. Kulmowa, Nie wyrastaj z marzenia

utwory w wykonaniu B. McFerrina;
C. Saint-Saens, Słoń z cyklu Karnawał zwierząt
Stary niedźwiedź mocno śpi na jazzowo
C Jam Blues
F. Chopin, Mazurek D-dur op. 33 nr 2
L.C. Daquin, Kukułka
G. Cassado, Taniec zielonego diabła (część skrajna)
Panie Janie nagrane 4-głosowo przez skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas
rozumie pojęcia: ekranizacja, świat wyobrażony, rytm, motyw wędrowny, świat rzeczywisty
nazywa i opisuje emocje oraz przeżycia
doskonali umiejętność opowiadania odtwórczego
opisuje zjawiska przyrody
uzasadnia swoje zdanie
określa motywy postępowania bohaterów
nazywa wartości istotne w życiu człowieka
poznaje wybrane frazeologizmy
przypomina i rozpoznaje cechy baśni
poznaje pojęcie happy end
dostrzega różnicę między językiem współczesnym a stylizowanym
porównuje powieść z jej ekranizacją
czyta cicho ze zrozumieniem
udziela odpowiedzi na postawione pytania
recytuje wiersz z pamięci
wypowiada się na temat znaczenia wyobraźni w życiu człowieka
przedstawia w formie rysunku swój sposób na przenoszenie się w świat wyobraźni
korzysta z dostępnych źródeł informacji
zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: higiena głosu, dykcja, działanie aparatu głosowego, skala głosu, kontrabas, solo, solista, forma ABA, AB, przyśpiewka (pieśń ludowa), rondo, kuplety, frulato, wiolonczela, altówka, kanon, rodzina instrumentów smyczkowych, malarstwo na papierze, szkle, blasze, desce, szkle, metoda przepróchy
W RODZINIE
Rodzina jest nadzieją przyszłości.
I. McDonald
A. Lindgren, Bracia Lwie Serce
M. Kondej, Sejf z milionem w środku, czyli bestseller III b
J. Tuwim, Spóźniony słowik
J. Kulmowa, Mamy mamę
A. Onichimowska, Krzysztofa Pączka droga do sławy
A. Frączek, Trudne sąsiedztwo
A. Mickiewicz, Powrót taty;
E. Zawistowska, Radość;
M. Wojtyszko, Gżdacz
J. Olech, Dynastia Miziołków (fragment)
W. Woroszylski, Czas miłości


W. Bogusławski, Krakowiacy i górale;
A. Vivaldi, Cztery pory roku, Wiosna
M. Musorgski, Obrazki z wystawy: Bydło, Taniec piskląt w skorupkach
A. Banchieri, Contrapunto bestiale alla mente
G. Keetman, Taniec ekstatyczny
słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych
określa narratora
zapisuje informacje na temat tytułowych bohaterów
wyjaśnia znaczenie słowa „genealogia”
korzysta ze słownika wyrazów obcych
określa tematykę tekstu
uzupełnia drzewo genealogiczne informacjami o swojej rodzinie
czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
czyta z podziałem na role
określa tematykę opowiadania
pisze opowiadanie
czyta cicho ze zrozumieniem
udziela odpowiedzi na zadane pytania
odróżnia przysłówek od innych części mowy
stopniuje przysłówki
nazywa stopnie i rodzaje stopniowania
określa części mowy
porządkuje wiadomości na temat części mowy
omawia wyróżniki opowiadania jako formy wypowiedzi pisemnej
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia:  nastrój w muzyce, dźwięk d 2, muzyka ilustracyjna, ostinato, ostinato rytmiczne, rap, partytura, folklor, pisanki, haft, tradycja, artysta projektant, projekt
Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie IV szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka polskiego.