UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Instytut dla Akademii

Instytut Dobrej Edukacji został utworzony, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły, Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, oraz zapewnić, aby pracowały one zgodnie z jednakowymi założeniami i standardami.

Instytut Dobrej Edukacji to zespół placówek, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Instytut Dobrej Edukacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego Instytut Dobrej Edukacji i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytut Dobrej Edukacji, których wspólnym celem jest wypracowywanie oraz upowszechnianie, służących dobrej edukacji, nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych.

Wszystkie Akademie Dobrej Edukacji podpisują z Instytutem umowy. Na podstawie tych umów Instytut ma za zadanie organizować sieci współpracy liderów poszczególnych Akademii oraz nauczycieli poszczególnych grup przedmiotów, opracowywać i udostępniać obowiązujące w Akademiach programy oraz procedury. Wszystko to w celu, aby praca we wszystkich Akademiach była prowadzona w możliwie jednolity sposób.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut. Wówczas Instytut jedynie pomaga wdrażać w danym miejscu Program Dobrej Edukacji, analogicznie, jak w Akademiach Dobrej Edukacji, ale Stowarzyszenie nie zajmuje się rejestrowaniem szkoły ani prowadzeniem jej obsługi księgowej i kadrowej.


TRANSFORMACJA SZKOŁY W STRONĘ DOBREJ EDUKACJI

W wypadku szkoły już działającej, potrzebny jest trwający przynajmniej około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Programu Dobrej Edukacji, zawierający:

  1. wyłonienie grupy liderów, wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i materiały (mogą to być dotychczasowi członkowie kadry kierowniczej lub pracownicy szkoły, która chce przystapić do realizowania Programu)
  2. przekonanie i przygotowanie kadry pedagogicznej, dostarczenie jej odpowiedniej wiedzy i materiałów
  3. przygotowanie harmonogramu transformacji, dostosowanego do specyfiki organizacyjnej szkoły - możliwy cykl trzyletni, pozwalający obecnym uczniom dokończyć edukację w poszczególnych etapach edukacyjnych “po staremu”, lub szybszy, jeśli jest taka chęć, możliwość lub potrzeba
  4. przygotowanie i przeprowadzenie, dostosowanej do przygotowanego harmonogramu, kampanii informacyjnej o Programie Dobrej Edukacji, adresowanej dla uczniów i rodziców, którzy mają być objęci zmianą programową
  5. po zakończeniu cyklu przygotowań i rozpoczęciu realizowania Programu Dobrej Edukacji, konieczne jest systematyczne uczestniczenie liderów w szkoleniach dla liderów, kadry pedagogicznej - w szkoleniach dla kadry oraz branie udziału liderów i kadry w sieciach współpracy koordynowanych przez Instytut i w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji