UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

26 listopada 2016

Czy będziemy zmieniać Program Dobrej Edukacji?

Niniejsza strona być może niedługo stanie się stroną archiwalną, zawierającą programy, które już przestaną być realizowane. Cały czas zajmujemy się ewaluacją naszych programów, ale kierunek tych prac może się za chwilę dość istotnie zmienić... Jeśli pojawi się zmieniona podstawa programowa, stworzymy nową stronę, z nowymi programami, jednak dalej umożliwiającymi pracę zgodnie z naszą koncepcją edukacyjną, stronę opisującą także potrzebne działania w okresie przejściowym.

Więcej o naszym tu i teraz - pod koniec 2016 roku, u progu “dobrej zmiany” promowanej przez MEN, można znaleźć na blogu Katarzyny Hall, prezesa zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja, jednocześnie będącej dyrektorem Instytutu Dobrej Edukacji i Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Polecamy tekst: Co wyróżnia Akademie Dobrej Edukacji?

16 lipca 2016

Kalendarz roku szkolnego

Na naszym blogu mamy zakładkę prawo oświatowe, gdzie zgrupowane są najważniejsze oświatowe ustawy i rozporządzenia z linkami do Internetowego Systemu Aktów Prawnych prowadzonego przez Sejm.

Gdy jesteśmy na etapie planowania roku szkolnego, wyraźnie brakuje w tej zakładce rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Cały czas obowiązuje rozporządzenie na ten temat wydane w 2002 roku, tylko że wydano do niego aż 11 rozporządzeń zmieniających jego tekst i oficjalnie nie ogłoszono tekstu ujednoliconego.

Google podpowiada między innymi tekst ujednolicony pochodzący ze strony Kuratorium Oświaty w Białymstoku i chyba można się właśnie nim kierować, jeśli chcemy przeczytać tekst rozporządzenia w całości.

Planując rok szkolny można też organiczyć się do kalendarza roku szkolnego 2016/17 ogłoszonego przez MEN. MEN zapowiada kolejne zmiany w tym kalendarzu (brak sprawdzianu, skrócenie roku szkolnego). Projekt kolejnego rozporządzenia zmieniającego jest już ogłoszony.

Poza tym, co ogłoszono w tym kalendarzu MEN, warto także wiedzieć, że obowiązujący stan prawny pozwala dyrektorowi szkoły ustalić - po zasiegnięciu opinii społeczności szkolnej - i ogłosić najpóźniej do 30 września, dodatkowe dni wolne od zajęć obowiązkowych, w wymiarze dla:
1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2) gimnazjów - do 8 dni,
3) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) egzamin maturalny,
d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W tych dodatkowych dniach wolnych od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak szkoła musi oferować opiekę nad uczniami.

Komunikat CKE o harmonogramie egzaminów jest tutaj.

Przygotowując Harmonogram roku szkolnego w Akademiach Dobrej Edukacji dodatkowo uwzględniamy nasze Założenia.


2 kwietnia 2016

Planujemy studia podyplomowe

Instytut Dobrej Edukacji rozwija System Dobra Edukacja, w którym kładzie się szczególny nacisk na stworzenie uczniom optymalnych i przyjaznych warunków do rozwoju, zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wybitnie uzdolnionych. System Dobra Edukacja może być wdrożony przez szkoły publiczne i niepubliczne, które szukają nowatorskich rozwiązań. W Systemie Dobra Edukacja nie stosuje się modelu klasowo-lekcyjnego, ani też tradycyjnego oceniania stopniami, a każdy uczeń jest objęty pomocą mentora, z którym planuje i przy pomocy którego realizuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju.

Głównym elementem Systemu Dobra Edukacja jest prezentowany na tej stronie autorski program edukacji opracowany dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących, zwany Programem Dobrej Edukacji, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego i zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku. 

System Dobra Edukacja jest nieustannie udoskonalany i dostosowywany do zmieniających się wymagań prawnych oraz potrzeb. Wprowadzanie zmian należy do jego istoty i jest konieczne dla zapewnienia dalszego jego rozwoju. 

Instytut Dobrej Edukacji, w porozumieniu z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, planuje uruchomienie studiów podyplomowych przygotowujących do pracy zgodnie z Sytemem Dobra Edukacja. Pomożemy studiującym w wypracowaniu rozwiązań właściwych dla ich szkoły i zgodnych z Systemem. Szkoły, w których będą pracować absolwenci naszych studiów staną się bardziej przyjazne dla ucznia, będą pełniej wspierały jego rozwój. Zainteresowanych takimi studiami, prosimy o wypełnienie ankiety.

28 lutego 2016

Lektura i uwagi obowiązkowe

Nauczyciele pracujący na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szkołach podstawowych, które realizują Program Dobrej Edukacji proszeni są o bardzo uważną lekturę projektu zmienionej podstawy programowej zamieszczonego na stronie MEN. Jakie macie do projektu uwagi? Gdyby wszedł w życie, jakie zmiany będą potrzebne w naszym Programie?

Aktualny stan prawny dotyczący tych etapów jest w rozporządzeniu zmieniającym z 30 maja 2014 roku (do pobrania tutaj) i obowiązuje dopiero drugi rok.

Projekt MEN jest do pobrania ze strony MEN (tutaj). MEN prosi o uwagi do 11 marca. My prosimy realizujących nasz Program o nadsyłanie swoich uwag do 7 marca na adresy: aleksandra.skorupa@dobraedukacja.edu.pl i anna.florek@dobraedukacja.edu.pl.

Kolejna lektura obowiązkowa nas czeka po tym, jak MEN skieruje być może nieco zmodyfikowany projekt do konsultacji. Natomiast, gdy już rozporządzenie zostanie wydane, czeka nas dostosowanie Programu Dobrej Edukacji do zmienionego stanu prawnego.

Przypominamy, że realizowanie naszego Programu, to również obowiązek uczestniczenia w dostosowywaniu tego Programu do zmieniającego się stanu prawnego. Czekamy na uwagi.

Polecamy też uwadze analizę porównawczą obecnego stanu prawnego i projektu MEN przygotowaną przez Fundację "Przestrzeń dla edukacji".

13 lutego 2016

Zmiany dokumentów od 15 lutego 2016

11 lutego 2016 roku odbyło się Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji, adresowane głównie do kadry kierowniczej szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, prowadzących od 1 stycznia 2016 roku kształcenie ramowe. W dyskusji zostały zaproponowane pewne korekty Statutu Akademii Dobrej Edukacji i Założeń Dobrej Edukacji oraz w procedurze rekrutacyjnej. Zarząd Stowarzyszenia przychylił się do przedstawionych propozycji i przyjął nowe dokumenty, jako obowiązujące od 15 lutego 2016 roku. Akademie udostępnią zmienione dokumenty na swoich stronach do 20 lutego.

Do nowych Założeń Dobrej Edukacji (załącznika do Statutów Akademii) włączono dużą część zawartości dotychczasowych części wstępnych Programu Dobrej Edukacji, poza Programem wychowawczym i profilaktycznym, który pozostał bez zmian.


1 stycznia 2016

Korekta dokumentów programowych od stycznia 2016 roku

Zmiana brzmienia statutów wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie tak, aby umożliwić w tych szkołach edukację nie tylko dla uczniów objętych edukacją domową, pociąga za sobą pewne zmiany w załączniku do tych statutów - Założeniach Dobrej Edukacji oraz w częściach wstępnych podstawowych naszych dokumentów programowych o tytułach:
- Program wychowawczy i profilaktyczny
- Opis sposobu osiągania celów kształcenia i realizacji zadań edukacyjnych
- Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Zmienione przez zarząd statuty zostały przekazane dyrektorom szkół i znajdują sie na stronach szkolnych.

Wymagania programowe są takie same, jak ogłoszone we wrześniu. Konieczne zmiany proceduralne to na przykład dodany wymóg oceniania zachowania ucznów, którzy korzystają z zajęć w Akademii, jeśli nie są do niej zapisani na podstawie wniosku o edukację domową.