Dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji.

16 lipca 2016

Kalendarz roku szkolnego

Na naszym blogu mamy zakładkę prawo oświatowe, gdzie zgrupowane są najważniejsze oświatowe ustawy i rozporządzenia z linkami do Internetowego Systemu Aktów Prawnych prowadzonego przez Sejm.

Gdy jesteśmy na etapie planowania roku szkolnego, wyraźnie brakuje w tej zakładce rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Cały czas obowiązuje rozporządzenie na ten temat wydane w 2002 roku, tylko że wydano do niego aż 11 rozporządzeń zmieniających jego tekst i oficjalnie nie ogłoszono tekstu ujednoliconego.

Google podpowiada między innymi tekst ujednolicony pochodzący ze strony Kuratorium Oświaty w Białymstoku i chyba można się właśnie nim kierować, jeśli chcemy przeczytać tekst rozporządzenia w całości.

Planując rok szkolny można też organiczyć się do kalendarza roku szkolnego 2016/17 ogłoszonego przez MEN. MEN zapowiada kolejne zmiany w tym kalendarzu (brak sprawdzianu, skrócenie roku szkolnego). Projekt kolejnego rozporządzenia zmieniającego jest już ogłoszony.

Poza tym, co ogłoszono w tym kalendarzu MEN, warto także wiedzieć, że obowiązujący stan prawny pozwala dyrektorowi szkoły ustalić - po zasiegnięciu opinii społeczności szkolnej - i ogłosić najpóźniej do 30 września, dodatkowe dni wolne od zajęć obowiązkowych, w wymiarze dla:
1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2) gimnazjów - do 8 dni,
3) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) egzamin maturalny,
d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W tych dodatkowych dniach wolnych od obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak szkoła musi oferować opiekę nad uczniami.

Komunikat CKE o harmonogramie egzaminów jest tutaj.

Przygotowując Harmonogram roku szkolnego w Akademiach Dobrej Edukacji dodatkowo uwzględniamy nasze Założenia.