UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Prawo oświatowe

UWAGA! Niniejsza zakładka opisuje stan prawny z początku roku 2016, zgodnie z którym aktualizowane były zamieszczone na tej stronie dokumenty programowe, obowiązujące w Akademiach Dobrej Edukacji w roku 2016/17. 

Akty prawne, których znajomość jest najbardziej potrzebna przy zarządzaniu szkołą niepubliczną:

Ustawa o systemie oświaty - tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r. Po ogłoszeniu tego tekstu jednolitego (uwzględniającego wszystkie wcześniej wprowadzane zmiany - ustawa o systemie oświaty jest z dnia 7 września 1991 r.) była jeszcze kolejna zmiana ustawy o systemie oświaty - z 29 grudnia 2015 r.


KWALIFIKACJE: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jest tekst jednolity z 6 sierpnia 2015 r. (było kilka razy zmieniane).

OCENIANIE: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - tekst rozporządzenia należy czytać razem z rozdziałem 3a ustawy osystemie oświaty.

DOKUMENTACJA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - tekst rozporządzenia trzeba czytać razem z tekstem rozporządzenia zmieniającego z 24 sierpnia 2015 r.

RAMÓWKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - do tekstu rozporządzenia są dwa rozporządzenia zmieniające z 11 lutego 2014 r. i z 24 grudnia 2014 r. Rozporządzenie obowiązuje w szkołach niepublicznych w zakresie określonym w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (łączny wymiar).

PODSTAWA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - do tekstu rozporządzenia wprowadzono rozporządzenie zmieniające z 30 maja 2014 r.


Aktow prawnych, których znajomość może być przydatna jest znacznie, znacznie więcej, ale te wymienione wyżej akty prawne przy zakładaniu i planowaniu organizacji pracy szkoły należy znać koniecznie.