UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

Założenia Dobrej Edukacji

– załącznik do Statutu Akademii Dobrej Edukacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja

STYCZEŃ 2016


Oferta Stowarzyszenia Dobra Edukacja – założenia ogólne

Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi szkoły, które proponują nowatorskie rozwiązania organizacyjno-programowe. Są pomyślane jako laboratoria szkoły przyszłości, pozwalające każdemu uczniowi uczyć się we własnym tempie i jednocześnie robić maksymalne postępy, zgodnie z jego zainteresowaniami i podstawą programową.

Oferta Akademii Dobrej Edukacji adresowana jest do wszystkich uczniów, w tym także tych, którzy mogą źle się czuć w tradycyjnym systemie. Akademia jest w stanie dobrze zadbać o uczniów o różnych szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach, które pozwala pogłębiać dowolnie szybko, w razie potrzeby organizując im wsparcie ze świata nauki. Obejmuje również wyjątkową troską uczniów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, pomagając im godzić leczenie lub rehabilitację z nauką.

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja mają patronów będących konkretnymi osobami, stanowiącymi – powiązany z miejscem edukacji – wzór do naśladowania.

W pierwszych latach funkcjonowania Społeczność Akademii Dobrej Edukacji ma za zadanie wybrać sobie patrona, którego działalność miała istotne znaczenie dla lokalnego środowiska.

Akademia Dobrej Edukacji koncentruje się na funkcjach opiekuńczych oraz na rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Obowiązkowe treści mogą być poznawane z pomocą konsultacji z nauczycielami, odbywających się w ustalonych terminach lub w trakcie nauczania domowego. Do edukacji służy wiele miejsc poza Akademią oraz siedziba szkoły. Przestrzeń szkolna umożliwia uczniom atrakcyjne i ciekawe spędzanie czasu. Składa się z miejsc dostosowanych do różnego rodzaju aktywności, miejsc do organizowania współpracy, zajmowanych przez nauczycieli razem z uczniami w sposób możliwie najbardziej dowolny i otwarty. Ważną rolę odgrywa miejsce do wspólnego swobodnego spędzania czasu i jedzenia posiłków.


Jakie możliwości mają uczniowie?

Akademia Dobrej Edukacji dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów. Jest otwarta na potrzeby wszystkich uczniów, w tym także:
1) szczególnie uzdolnionych,
2) mających w określonej dziedzinie dużą ponadprogramową wiedzę,
3) wymagających istotnie poszerzonej lub przyspieszonej realizacji programu jakiegoś przedmiotu czy grupy przedmiotów,
4) z trudnościami w uczeniu się,
5) z chorobami przewlekłymi,
6) z niepełnosprawnościami.

Każdy uczeń posiada mentora, który pomaga jemu i jego rodzicom przygotować – zgodne z jego potrzebami – poszerzenie i dostosowanie obowiązującego w szkole programu, czyli zaplanować jego Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju.

Opieka jest dostępna przez dziesięć godzin dziennie, w czasie których przewidziane są przerwy na posiłki. Plan konsultacji i zajęć proponowanych przez szkołę konkretnemu uczniowi jest ustalany na cotygodniowych spotkaniach ucznia z jego mentorem. Każdy uczeń może korzystać z konsultacji bezpośrednich lub internetowych w łącznym wymiarze przynajmniej:
 22 godziny tygodniowo na I etapie edukacyjnym;
 28 godzin tygodniowo na II etapie edukacyjnym;
 32 godziny tygodniowo na III i IV etapie edukacyjnym.

Korzystanie z konsultacji na odległość może polegać na przekazywaniu przez internet materiałów edukacyjnych do pracy indywidualnej lub grupowej, a także na rozmowie z nauczycielem lub kontakcie z grupą uczniów przy wykorzystaniu narzędzi do porozumiewania się na odległość.

Tempo i sposób nauki ucznia są uzgodnione z nauczycielami i rodzicami. Uczniowie każdego tygodnia korzystają z konsultacji bezpośrednich i internetowych, sukcesywnie zaliczają poszczególne partie materiału. Obowiązujące ich treści programowe mogą poszerzać indywidualnie oraz w grupach zainteresowań i pogłębiać w dowolny sposób. Mogą także uczestniczyć w warsztatach, projektach, zajęciach dodatkowych, wyjściach i wycieczkach organizowanych przez szkołę.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych klas, uczą się jednak w grupach zróżnicowanych wiekowo, tworzonych zależnie od predyspozycji i zainteresowań, a także zdobywają wiedzę indywidualnie lub na odległość. Program edukacyjny zostaje dostosowany do osobistych potrzeb i uzdolnień każdego ucznia.

Naukę języka angielskiego dostosowuje się do faktycznego, zdiagnozowanego poziomu zaawansowania danego ucznia. Jest także wkomponowana w różne rodzaje zajęć edukacyjnych, których część jest prowadzona dwujęzycznie. Akademia Dobrej Edukacji oferuje oprócz tego, w sposób poszerzony i odpowiedni do poziomu uczniowskiego zaawansowania, inne języki obce.

Ważnym celem jest kształtowanie u wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnego poziomu sprawności, niezbędnych dla ich zdrowia nawyków aktywności ruchowej. Szkoła może proponować różne rodzaje aktywności fizycznej, zależnie od zainteresowań oraz predyspozycji uczniów i nauczycieli, także w grupach zróżnicowanych wiekowo. Rodzaje, miejsca, i godziny zajęć sportowych są uzgadniane z uczniami i rodzicami. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych także poza szkołą.

Uczniowie są odpowiedzialni za swoje postępy. Mogą się uczyć sami lub pod kierunkiem swoich rodziców, a także korzystać z bezpośrednich konsultacji u nauczycieli. Mają prawo do zadawania wszelkich pytań swoim nauczycielom i otrzymywania od nich pomocy. Korzystają z Internetu, za pomocą którego komunikują się ze swoimi nauczycielami i otrzymują zadania, a także mają dostęp do rekomendowanych przez nich treści edukacyjnych.

Każdy uczeń ma swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju, będącą odpowiednim dostosowaniem lub poszerzeniem realizowanego w Akademiach Dobrej Edukacji Programu Dobrej Edukacji.

Rok szkolny jest podzielony na trymestry. Jeśli uczeń zdradza jakieś szczególne predyspozycje czy zainteresowania, może w każdym kolejnym trymestrze otrzymać od szkoły dodatkowe wsparcie i pomoc związaną z ich rozwojem. Jeśli z kolei postępy ucznia są niewystarczające, rodzice i nauczyciele mogą zobligować ucznia do uczestnictwa w konkretnych konsultacjach z obowiązkowego zakresu lub też do korzystania z odpowiednio dla niego dobranego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń ma prawo dowolnie wybrać rodzaj swojej aktywności, samodzielnie planować swoją pracę, również bez obowiązku uczestniczenia w poszczególnych zajęciach.

Poza obowiązkiem spełnienia podstawowych wymagań programowych, każdy uczeń ma na swojej Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju określone własne cele.


Jakie wsparcie otrzymują, za co odpowiadają i o czym decydują rodzice?

Uczniowie są przyjmowani na podstawie wniosku rodziców oraz diagnozy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut Dobrej Edukacji. Szkoły pracują bez systemu klasowo-lekcyjnego i tradycyjnego bieżącego oceniania przy pomocy stopni. Rodzice uczniów, przed podjęciem decyzji o zapisaniu swojego dziecka do szkoły, zapoznają się szczegółowo z wymaganiami szkolnymi oraz z przyjętym sposobem organizacji pracy. Rodzice mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanych nauczycieli, a także samodzielnie opracowywać ze swoimi dziećmi niektóre treści.

Mentor danego ucznia współpracuje z nauczycielami danego ucznia. Rodzice otrzymują od mentora – do 15 grudnia, 15 marca i 15 czerwca – opisową informację trymestralną dotyczącą postępów, zachowania i poziomu opanowania przez ich dziecko wymagań programowych. Mentor, informując o wynikach trymestralnych, wspólnie z uczniem i jego rodzicami planuje pracę na kolejny trymestr.

Od decyzji rodziców zależy, czy uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnych i ofercie opiekuńczej szkoły każdego tygodnia, czy też głównie samodzielnie organizują naukę swojego dziecka w domu, czy też robią to przy pomocy nauczycieli udzielanej na odległość.

Jeśli rodzice – z powodu odległości siedziby szkoły od miejsca zamieszkania, stanu zdrowia dziecka lub z innych względów – chcą głównie współpracować na odległość, zalecany jest przynajmniej tygodniowy pobyt ucznia w pobliżu szkoły cztery razy w roku, aby mógł on kontaktować się w tym czasie bezpośrednio z nauczycielami. Najlepiej jest, jeśli odbywa się to na przełomie sierpnia i września, listopada i grudnia, lutego i marca oraz maja i czerwca lub w innym uzgodnionym wcześniej czasie, a także obowiązkowo w terminach egzaminów, które obejmują ucznia w danym roku.


Program Dobrej Edukacji, formy pracy, zadania i obowiązki nauczycieli

Nauczyciele prowadzą konsultacje i są dostępni dla poszczególnych uczniów w ustalonych godzinach w siedzibie szkoły oraz przez Internet. Organizują też zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w innych miejscach, uzgodnionych z uczniami i ich rodzicami.

Program Dobrej Edukacji dzieli wymagania podstawy programowej na mniejsze porcje nazywane pigułkami wymagań. Przewidziane podstawą programową kształcenia ogólnego wymagania z każdej dziedziny edukacyjnej na każdy etap edukacyjny są podzielone na najwyżej 9 pigułek wymagań, koniecznych do opanowania przez każdego ucznia.

Pigułki wymagań zawierają zakres wiadomości i umiejętności z konkretnych dziedzin edukacyjnych występujących w podstawie programowej, do których opanowania uczeń powinien dążyć w czasie jednego trymestru. Uczniowie, oprócz rozwijania swojej wiedzy merytorycznej, kształtują również umiejętności, które będą im potrzebne niezależne od tego, czy są zainteresowani danym przedmiotem czy nie. Dlatego też obok oceny wiadomości z danej dziedziny, monitorowany jest rozwój umiejętności przewidzianych podstawą programową, takich jak na przykład logiczne i krytyczne myślenie czy praca w grupie.

Jedną z metod wykorzystywanych w pracy Akademii jest metoda projektów, a jej ważny cel to uczenie współpracy. Również nauczyciele współpracują ze sobą i proponują uczniom działania projektowe łączące wiedzę z różnych dziedzin.

Cele i wymagania są ustalane indywidualnie. Od każdego ucznia oczekiwany jest istotny postęp, ale bez mierzenia i wskazywania efektów jego pracy na tle grupy. Nawet jeśli grupa uczniów wspólnie pracuje nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, możliwe i wskazane jest przydzielanie poszczególnym uczniom innych zadań – o różnym poziomie skomplikowania, dotyczących różnych tematów, zgodnych z ich zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami.

Na początku roku szkolnego uczeń i jego rodzice otrzymują informacje dotyczące zawartości pigułek wymagań z każdej dziedziny edukacyjnej obowiązujących w kolejnych trymestrach danego roku. Wcześniejsze niż planowane poznanie poszczególnych pigułek umożliwia rozpoczęcie nauki zawartości następnych lub dowolnego poszerzania wiedzy z danej dziedziny albo też skoncentrowana się na innych, bardziej interesujących dla ucznia dziedzinach wiedzy. Uczniowie, zgłębiając konkretną pigułkę wymagań, mają także informacje o zawartości kolejnych.

Mentorzy co trymestr opisują aktywność, postępy i rezultaty nauki uczniów oraz konsultują się z uczniami i rodzicami, aby jak najlepiej i najbardziej efektywnie zaplanować pracę danego ucznia na kolejny trymestr. Akademie prowadzą elektroniczną dokumentację pracy z każdym uczniem zawierającą:
– opis jego Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju;
– informację o rocznych wymaganiach edukacyjnych lub indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (w wypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego);
– zapis uczestnictwa ucznia w zaplanowanych i dostępnych dla niego konsultacjach i zajęciach;
– trymestralne informacje opisowe o postępach i zachowaniu ucznia.

Akademia Dobrej Edukacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych, dokumentuje także roczne ocenianie klasyfikacyjne, a w ostatnim roku edukacji w poszczególnych typach szkół organizuje przewidziane prawem zewnętrzne egzaminy.

Praca edukacyjna zakłada zaangażowanie uczniów i ich rodziców w osiąganie wytyczonych celów edukacyjnych. Pomoc nauczycieli w osiąganiu tych celów odbywa się przez system konsultacji i innych działań dodatkowych.

Konsultacje zakładają obecność i gotowość nauczyciela do udzielania uczniom pomocy w nauce w danym momencie i odpowiadania na ich pytania.

Konsultacje mogą być:
1) bezpośrednie (polegające na spotkaniu nauczyciela z uczniami w ustalonym miejscu i czasie) lub internetowe (obejmujące kontakt nauczyciela z uczniami w określonym czasie przez Internet);
2) indywidualne (gdy udzielana pomoc nauczyciela dotyczy potrzeb jednego, konkretnego ucznia) lub grupowe (gdy pewna liczba uczniów jest zainteresowana danym tematem);
3) podstawowe (gdy dotyczą wymagań programowych z zakresu podstawowego, obowiązujących wszystkich uczniów) lub rozszerzające (gdy dotyczą wymagań zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami konkretnego ucznia lub grupy uczniów, wykraczającymi poza zakres podstawowy).

Oferta rozszerzająca podstawowe cele programowe stanowi element Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju ucznia. Może – zależnie od zdefiniowanych potrzeb ucznia – polegać na rozwijaniu konkretnych zainteresowań, zdolności, umiejętności lub realizowaniu programu konkretnej dziedziny edukacyjnej w sposób istotnie poszerzony, a także mieć charakter zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii, innych zajęć specjalistycznych.

Działania dodatkowe mają na celu rozwój uczniowskich pasji i zainteresowań. Mogą być organizowane w formie zajęć tematycznych o osobnych programach, prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub poprzez Internet; warsztatów; projektów; a także w formie edukacyjnych wyjść i wycieczek, mających na celu obserwację naturalnego środowiska, korzystanie z obiektów kulturalnych czy sportowych, uczelni wyższych, zapoznawanie się z działaniem instytucji publicznych i innych podmiotów życia społecznego czy gospodarczego.

Nauczyciele mają obowiązek:
– przygotować część programu szkolnego – sformułowanego zgodnie z podstawą programową ze swojej dziedziny – i podzielić ją na pigułki wymagań,
– każdego tygodnia (w ciągu roku szkolnego) przekazywać swoim uczniom – w uzgodnionym z nimi tempie – materiały i zadania edukacyjne oraz odpowiadać na każdą elektroniczną wiadomość uczniów, rodziców i innych nauczycieli,
– w każdym tygodniu prowadzić dla każdego swojego ucznia konsultacje w siedzibie szkoły oraz przez Internet,
– proponować zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Liczba godzin przydzielonych poszczególnym nauczycielom jest zależna od liczby oraz zainteresowań uczniów będących pod ich opieką.

Codziennie, zgodnie z ustalonym planem, nauczyciele prowadzą konsultacje bezpośrednie w siedzibie szkoły. Każdy nauczyciel ma wyznaczone godziny, w których jest dostępny bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu dla ustalonej grupy uczniów. Każdego dnia dostępna jest też bezpośrednia i internetowa oferta różnego rodzaju działań rozszerzających program. Zgodnie ze szkolnym harmonogramem Akademia Dobrej Edukacji także proponuje rozmaite edukacyjne działania (np. dni tematyczne), wyjścia i wycieczki.

Każdy nauczyciel przed początkiem roku szkolnego zgłasza pomysły na działania rozszerzające podstawowy program – bezpośrednie i internetowe, które są podejmowane, jeśli znajdzie się odpowiednia grupa zainteresowanych uczniów. Pomysły na różne dodatkowe aktywności mogą zgłaszać również uczniowie i ich rodzice. Jeśli pojawią się odpowiednie grupy chętnych, szkoła stara się dane zajęcia rozpocząć od kolejnego trymestru lub roku.


Struktura Programu Dobrej Edukacji

Program Dobrej Edukacji realizowany w Akademiach Dobrej Edukacji jest przygotowywany i aktualizowany przez Instytut Dobrej Edukacji w wyniku współpracy nauczycieli szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, na podstawie niniejszych Założeń i odpowiednich rozporządzeń.

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny obejmujący wszystkie dziedziny edukacyjne, który ma opisaną dalej strukturę:

I. Część wstępna, wspólna dla wszystkich

A. Program wychowawczy i profilaktyczny, obejmujący treści i działania o takim charakterze, w tym opis sposobu pracy szkoły, mającego na celu kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności uczniów z uwzględnieniem i poszanowaniem świata wartości rodziców.

B. Opis sposobu osiągania celów kształcenia i realizacji zadań edukacyjnych, w tym opis procedury rekrutacyjnej i zasad organizacji pracy, opis działania opieki mentorskiej, a także sposoby określania oraz osiągania poszerzanych indywidualnie celów kształcenia i wychowania.

C. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, uwzględniające zasadę podziału zadań edukacyjnych na trymestralne pigułki wymagań ocenianych opisowo trzy razy w roku oraz zasadę szybkiej, bieżącej informacji zwrotnej, mającej na celu motywowanie uczniów do osiągania poszerzonych celów i opis sposobu klasyfikowania.

II. Części szczegółowe, obejmujące odpowiednie wymagania podstawy programowej
Program może także poszczególne przedmioty łączyć w bloki.


Kalendarz roku szkolnego

– systematycznie przez cały rok szkolny – indywidualne informowanie rodziców i uczniów o ofercie szkoły, przyjmowanie od nich zgłoszeń, analizowanie ich oczekiwań, zapisywanie do szkoły, potwierdzanie opanowania przez uczniów poszczególnych partii wymaganych wiadomości i umiejętności (pigułek wymagań).

– 16–31 sierpnia – zapoznanie ze szczegółowym harmonogramem pracy na rok szkolny nauczycieli i rodziców oraz uczniów, rozpoczęcie roku szkolnego zajęciami adaptacyjnymi w ostatnich dniach sierpnia oraz zaplanowaniem Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju każdego ucznia.

– 1–15 września – stopniowe uruchamianie całej oferty szkoły, zajęcia dodatkowe, wyjścia i wycieczki planowane zależnie od zapisów i potrzeb.

– 15–30 listopada – informacja opisowa o poziomie opanowania pierwszych pigułek wymagań.

– 1–15 grudnia – spotkania informacyjne w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor; poświęcone omówieniu wyników pierwszego trymestru i zaplanowaniu pracy na kolejny.

– 15–28 lutego – informacja opisowa o poziomie opanowania drugiej porcji pigułek wymagań.

– 1–15 marca – spotkania informacyjne w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor; poświęcone omówieniu wyników drugiego trymestru i zaplanowaniu pracy na kolejny.

– 15–31 maja – informacja opisowa o poziomie opanowania trzeciej porcji pigułek wymagań.

– 1–15 czerwca – spotkania informacyjne w składzie: rodzice, uczeń, dyrektor, mentor; poświęcone omówieniu wyników trzeciego trymestru, przedstawieniu przez ucznia swoich propozycji ocen klasyfikacyjnych oraz zebraniu oczekiwań od uczniów i ich rodziców co do planu pracy na kolejny rok.

– do 25 czerwca – ustalenie ocen klasyfikacyjnych.


Sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry. Po każdym trymestrze uczeń i jego rodzice otrzymują od mentora trymestralną informację opisową o postępach i zachowaniu ucznia. W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń na końcowym świadectwie także ma informację opisową.

W pozostałych klasach uczeń sam przedstawia swoim nauczycielom propozycje ocen końcowych z przedmiotów oraz z zachowania w obowiązującej prawem skali. Jeśli występują różnice zdań pomiędzy uczniem i nauczycielem co do proponowanej oceny z przedmiotu, uczeń może przyjąć propozycję nauczyciela lub zdawać egzamin, w drodze którego rozstrzygana jest różnica zdań co do należnej oceny. Jeśli wystąpią różnice zdań między uczniem a jego mentorem co do oceny z zachowania, różnice te są rozstrzygane w drodze głosowania zespołu pracujących z uczniem nauczycieli i specjalistów.

W wypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, uczniowie ci nie otrzymują oceny z zachowania i zdają roczne egzaminy klasyfikacyjne z tych przedmiotów, z których występuje taki obowiązek prawny, które przeprowadzane są w sposób opisany prawem i zgodnie z wymaganiami Programu Dobrej Edukacji.


Czas pracy każdego dnia i tygodnia

Każdy uczeń podczas godzin pracy szkoły ma do dyspozycji wybór kilku rodzajów aktywności przebiegających pod opieką specjalistów lub nauczycieli, prowadzących konsultacje grupowe bezpośrednie lub konsultacje indywidualne. Obowiązkowo powinien brać udział każdego tygodnia w spotkaniach ze swoim mentorem oraz w wybranych przez siebie z mentorem konsultacjach.

Obecność w siedzibie Akademii w określonych porach daje uczniom i nauczycielom możliwość wspólnego spożywania posiłków. Mogą być one przyniesione z domu lub zamawiane przez szkołę.

Plan szkolnego dnia (uwzględniający poszczególne rodzaje aktywności i przerwy na posiłki o stałych porach) dotyczy organizacji większości czasu pracy szkoły, oprócz niektórych dni (jest ich około 20%, przeciętnie jeden dzień w tygodniu), kiedy przewidziane są edukacyjne wyjścia lub wycieczki.


Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut Dobrej Edukacji

Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Instytut Dobrej Edukacji, do zadań której należy w szczególności:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie;
2) pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu oraz rozwijaniu możliwości ucznia oraz jego mocnych stron;
3) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz szkoły;
4) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

Duże znaczenie dla motywacji uczniów, ich poczucia własnej wartości oraz efektów kształcenia, ma pozytywne podejście diagnostyczne i, bazujący na samoocenie postępów, proponowany sposób oceniania. Zamiast powszechnego w postępowaniach diagnostycznych skupiania się na deficytach poradnia specjalizuje się w diagnozie mocnych stron każdego ucznia. Na tej podstawie planowana jest praca z uczniem, ustalane są obowiązujące go wymagania programowe, dobierana odpowiednia do jego predyspozycji opieka mentorska. W wypadku ucznia z niepełnosprawnościami pomocy w pracy z nim udzielają rodzicom oraz nauczycielom odpowiedni specjaliści.

Specjaliści z Poradni pomagają każdemu uczniowi odnaleźć i wzmacniać wewnętrzną motywację do rozwoju, odczuwać radość z postępów i osiągnięć swoich oraz koleżanek i kolegów. Każdy uczeń dokonuje postępów na swoją miarę, zgodnie ze swoimi osobistymi celami i dążeniami. Osiągnięcie w jakieś dziedzinie lepszych rezultatów niż inni świadczy o wyjątkowych możliwościach i zainteresowaniach, zobowiązuje do udzielania innym pomocy i wsparcia, dzielenia się tym, co się potrafi.

W Akademiach Dobrej Edukacji obowiązuje:
1) dobre wychowanie – przez współpracę i wzajemny szacunek; osoba patrona Akademii uosabia jej główne ideały i cele wychowania;
2) dobra opieka – zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych oraz umożliwianie łączenia nauki treści obowiązkowych z rozwojem pasji i zainteresowań oraz z leczeniem, rehabilitacją, usprawnianiem, wykonywaniem zabiegów medycznych odpowiednio do zaleceń lekarskich;
3) współpraca – atmosfera zespołowa, grupy zróżnicowane pod względem wieku, wzajemna pomoc, rozwój zdolności, różne rodzaje zajęć w różnych grupach i różnych miejscach, zależnie od predyspozycji, możliwości, zainteresowań, uzdolnień;
4) indywidualne podejście – organizacja i tempo nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb, indywidualne programy, indywidualnie planowane postępy i efekty, cenienie indywidualności;
5) odejście od systemu klasowo-lekcyjnego – uczniowie zapisywani do grup rocznikowych, co roku klasyfikowani i promowani, ale pracujący indywidualnie i w wielu różnych grupach tematycznych, w różnym tempie;
6) równy dla wszystkich uczniów dostęp do materiałów edukacyjnych i zajęć szkolnych;
7) pedagogiczny optymizm – założenie, że uczniowie chcą i mogą się wiele nauczyć;
8) realizacja idei edukacji włączającej, czyli wspólnej edukacji dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut Dobrej Edukacji wspierają uczniów, rodziców i nauczycieli, aby te założenia były w pełni przestrzegane.