UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Szkoła podstawowa / Klasa III

BLOK ZDROWI
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Cele:
Rozumienie wpływu aktywności ruchowej, racjonalnego żywienia i profilaktyki medycznej na właściwy rozwój i sprawne funkcjonowanie organizmu.
Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Wpajanie zasad i umiejętności bezpiecznego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego.
Doskonalenie sprawności fizycznej w różnych formach aktywności ruchowej.
Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach.
Doskonalenie umiejętności gimnastycznych i lekkoatletycznych.
Poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Sprawność fizyczna
rozwijanie sprawności fizycznej
uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami
współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas wykonywania zadań gimnastycznych
bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych
opanowanie wybranych umiejętności
bierze udział w marszobiegu trwającym co najmniej 15 minut
wykonuje próbę siły mięśni brzucha
wykonuje próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa
zna zasady wybranych gier sportowych i stosuje je w praktyce
Trening zdrowotny
wykonywanie zadań gimnastycznych
umie przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń
wykonuje przewrót w przód
zna i potrafi wykonywać różne rodzaje skoków przez skakankę
wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
wykonuje ćwiczenia równoważne (bez przyboru, z przyborem, na przyrządzie)
Wypoczynek i sporty
opanowanie wybranych umiejętności
chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość
rzuca, chwyta, kozłuje, toczy, odbija i prowadzi piłkę
jeździ na rowerze, wrotkach itp.
przestrzega zasad poruszania się po drogach
bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych
uczestniczy w zawodach sportowych
respektuje reguły i podporządkuje się decyzjom sędziego
wie, jak się zachować w razie zwycięstwa i porażki
Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna
wiedza na temat ochrony własnego zdrowia
dba o higienę osobistą, czystość ubrania
rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia i sprawności fizycznej, ma właściwe odżywianie się
wie, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ma aktywność fizyczna
wie, że nie może samodzielnie zażywać leków
wie, że nie można stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
zna prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole
dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
umie wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych
wie, do kogo zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia zdrowia lub życia
zna numery służb ratunkowych i numer alarmowy 112
zasady zachowania wobec niepełnosprawnych
wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji
rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i im pomaga