UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Edukacja przedszkolna


BLOK BOGACI
Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu: edukacja społeczna i etyka.
Edukacja społeczna i etyka
Cele:
Nabywanie przez dziecko świadomości, że należy do środowiska ludzi, niezależnie od wieku.
Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej z zachowaniem własnej osobowości i zasad nabytych w rodzinie.
Włączanie dziecka do działalności na rzecz różnych środowisk społecznych.
Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu akceptowanych wzorców osobowych w zakresie etyki, kultury, pracy i wrażliwości społecznych.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Dziecko jako jednostka społeczna
poznawanie siebie
akceptuje siebie
opisuje swój wygląd
wykonuje autoprezentację przed rówieśnikami
działanie na rzecz innych
wykonuje określoną pracę dla bliskiego mu i dalszego środowiska
wykonuje polecenia
podejmuje inicjatywę
Dziecko w rodzinie
prawa i obowiązki
wymienia członków swojej rodziny
określa pokrewieństwo członków swojej rodziny
zna swoje prawa i obowiązki
wykonuje obowiązki ustalone w domu
miłość i szacunek do poszczególnych członków rodziny
wyraża swoje uczucia do członków rodziny
wykonuje dla nich upominki i niespodzianki
cieszy się z uczuć rodziny jemu okazywanych
wykazuje wrażliwość na chorobę lub kłopoty w rodzinie
znajomość pracy i zajęć członków rodziny

nazywa zawody rodziców i określa ich obowiązki
zna zainteresowania członków rodziny
opowiada o ważnych wydarzeniach w rodzinie
Dziecko w grupie rówieśniczej

prawa i obowiązki

nawiązuje kontakty
zna imiona kolegów i ich zainteresowania
wykazuje się w stosunku do nich przyjacielską postawą
widzi różnice między dziećmi i je akceptuje
otacza opieką słabszych kolegów
zapobiega konfliktom między kolegami
nie ulega kolegom inicjującym niebezpieczne lub nieetyczne zachowania
traktuje równorzędnie z innymi kolegami dzieci z niepełnosprawnością
podporządkowuje się wspólnym ustaleniom
wywiązuje się rzetelnie z powierzonych mu i przyjętych przez niego obowiązków
działa w zespole
rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka
szanowanie własności wspólnej i indywidualnej

właściwie korzysta z zabawek, sprzętu i urządzeń
sprząta po sobie i odkłada użyte przedmioty na miejsce
pełni dyżury
szanuje rzeczy i zabawki własne oraz kolegów
Dziecko w środowisku lokalnym

właściwy stosunek do kolegów i pracowników placówki
okazuje szacunek i zaufanie osobom zatrudnionym w placówce oraz szanuje ich pracę
pomaga im w miarę swoich możliwości
okazywanie życzliwości sąsiadom i ludziom starszym

uprzejmie rozmawia w obecności rodzica
odstępuje miejsce siedzące w komunikacji
oddaje zgubę lub przytrzymuje drzwi
zgłaszanie zaufanym osobom sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka a prowokowanych przez obcych ludzi

jest asertywny i potrafi odmówić wzięcia słodyczy lub zabawek
głośno wzywa pomocy
ucieka od obcego, który nakłania do pójścia z nim
nie otwiera drzwi do mieszkania obcym
wystukuje numer alarmowy i odpowiednio prowadzi rozmowę
nasza miejscowość

wymienia nazwę miasta, zna jego herb i charakterystyczne dla miasta symbole
interesuje się ważnymi lokalnymi wydarzeniami
uczestniczy w imprezach lokalnych wraz z dorosłymi
interesuje się historią miasta
nasz region

uczestniczy w prezentacjach sztuki regionalnej
wykonuje przedmioty będące jej wytworami i ozdabia nimi placówkę
prezentuje legendy związane z regionem
wykonuje wybrane tańce i śpiewa ludowe piosenki
nasza Ojczyzna

wymienia nazwę państwa, kolory flagi, godło, stolicę i potrafi zaśpiewać pierwszą zwrotkę hymnu
bierze udział w obchodach świąt państwowych
odwiedza i szanuje miejsca pamięci narodowej, opiekuje się nimi
interesuje się znanymi postaciami z historii Polski i orientuje się w ich działalności lub twórczości
rozpoznaje kontur mapy Polski, zna nazwy ważniejszych miast, rzek, gór oraz morza
rozpoznaje herb Warszawy i ważne zabytki
interesuje się historią kraju
zna nominały waluty polskiej
Dziecko jako Europejczyk

teraźniejszość i przyszłość naszego kraju
wskazuje flagę Unii Europejskiej i zna melodię hymnu
wymienia niektóre kraje wchodzące w skład Unii
wymienia siedzibę Unii Europejskiej
Dziecko i świat
życie ludzi na innych kontynentach
poznaje legendy i zwyczaje dzieci w innych krajach
interesuje się modelem kuli ziemskiej, nazwami kontynentów, oceanów, gór
zna położenie Polskę na globusie
wymienia faunę charakterystyczną dla danego kontynentu
rozpoznaje niektóre obiekty znane w świecie