UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Klasa II

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Klasa II liceum
Wymagania na 4 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Wzór i wykres funkcji kwadratowej. (4.8, 4.9)     

rysuje wykresy funkcji kwadratowej, korzystając ze wzorów

podaje wzór funkcji kwadratowej na podstawie jej wykresu

podaje własności funkcji kwadratowej na podstawie jej wykresu
2. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej. (4.10)  
podaje wzory funkcji kwadratowych w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej
3. Monotoniczność, miejsca zerowe, wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej. (4.11, 4.3)     

określa przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej

wyznacza miejsce zerowe funkcji kwadratowej

wyznacza wartość największą i najmniejszą funkcji kwadratowej w przedziale
4. Przekształcanie wzorów trójmianu kwadratowego. (4.10) 
przekształca i zapisuje wzór funkcji kwadratowej w różnych postaciach: ogólnej, kanonicznej oraz iloczynowej
5. Współczynniki liczbowe we wzorze trójmianu kwadratowego. (4.10)           
interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej podanej w różnej postaci
6. Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. (3.4, 3.5)          
rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe
7. Zadania tekstowe prowadzące do rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych. (3.4, 3.5)      
rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych
8. Równania wielomianowe. (3.6, 3.7)         
rozwiązuje proste równanie wielomianowe
9. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. (4.13)           
rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne
10. Wykres funkcji y = a/x. (4.13)    
szkicuje wykres funkcji y = a/x
11. Wyrażenia wymierne. Upraszczanie wyrażeń wymiernych. Działania na wyrażeniach wymiernych. (3.8)   
podaje dziedzinę wyrażenia wymiernego

wykonuje działania na wyrażeniach wymiernych
12. Równania wymierne. (3.8)         
rozwiązuje równania wymierne

Klasa II liceum
Wymagania na 5 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Kąt wpisany i kąt środkowy. Zależności między kątem wpisanym i środkowym. (7.1)           

wskazuje kąty środkowe i wpisane

stosuje twierdzenia dotyczące kątów wpisanych i środkowych w zadaniach
2. Styczna do okręgu. (7.2)  
konstruuje styczną do okręgu
3. Okręgi styczne. (7.2)        

konstruuje okręgi styczne

podaje warunki styczności okręgów
4. Okrąg wpisany i opisany na trójkącie.     
opisuje i wpisuje trójkąt w okrąg
5. Pola i obwody trójkątów z zastosowaniem trygonometrii.
oblicza pola i obwody trójkątów z wykorzystaniem trygonometrii
6. Pola i obwody czworokątów z zastosowaniem trygonometrii.
oblicza pola i obwody czworokątów z wykorzystaniem trygonometrii
7. Równanie ogólne i kierunkowe prostej.   
rozpoznaje równanie prostej w postaci kierunkowej
8. Współczynnik kierunkowy prostej jako tangens kąta nachylenia prostej do osi X. (4.7)     
interpretuje współczynniki w równaniu kierunkowym prostej
9. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. (8.1)   
wyznacza równanie prostej określonej przez dwa punkty o danych współrzędnych
10. Równoległość i prostopadłość prostych w postaci kierunkowej. (8.2, 8.3)          
wyznacza równanie prostej równoległej lub prostopadłej do danej w postaci kierunkowej
11. Punkt przecięcia dwóch prostych. (8.4)
wyznacza punkt przecięcia prostych
12. Środek odcinka. (8.5)     
wyznacza środek odcinka
13. Odległość dwóch punktów. (8.6)
oblicza odległość dwóch punktów
14. Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych oraz względem początku układu współrzędnych. (8.7) 

szkicuje figury symetryczne względem osi układu współrzędnych i początku układu współrzędnych

stosuje własności figur symetrycznych względem osi układu współrzędnych i początku układu współrzędnych

Klasa II liceum
Wymagania na 6 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Przykłady i sposoby określania ciągu liczbowego.           
określa ciąg liczbowy wzorem ogólnym
2. Wyznaczanie wyrazów ciągu określonych wzorem ogólnym. (5.1)           
podaje dowolne wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym
3. Wykres i własności ciągu liczbowego.     
sporządza wykresy podanego ciągu

podaje własności ciągu na podstawie jego wykresu
4. Ciąg arytmetyczny i jego własności. (5.2)           

określa, czy ciąg jest arytmetyczny

wyznacza ciąg arytmetyczny na podstawie podanych danych
5. Wyznaczanie sumy n-początkowych wyrazów ciągu. (5.3)   
oblicza sumę n-kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego
6. Ciąg geometryczny i jego własności. (5.2)          

określa, czy ciąg jest geometryczny

wyznacza ciąg geometryczny na podstawie podanych danych
7. Wyznaczanie sumy n-początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. (5.4)         
oblicza sumę n-kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego
8. Ciąg arytmetyczny i geometryczny – rozwiązywanie zadań. (5.2)   

stosuje w zadaniach własności ciągu geometrycznego

rozwiązuje zadania, w których opisano sytuację za pomocą ciągu arytmetycznego i geometrycznego
9. Procent składany. (1.9)    
stosuje procent składany w zadaniach dotyczących oprocentowania lokat i kredytów
10. Potęga o wykładniku wymiernym. 
(1.4, 1.5)     
określa potęgę o wykładniku wymiernym
11. Potęga o wykładniku rzeczywistym. (1.4, 1.5)  
określa potęgi o wykładnikach rzeczywistych oraz je porównuje
12. Równania wykładnicze.  
stosuje własności potęg do przekształcania wyrażeń zawierających potęgi o wykładnikach rzeczywistych
13. Wykres i własności i przekształcanie wykresów funkcji wykładniczej. 
(4.14, 4.15)     

rozpoznaje funkcję wykładniczą
szkicuje wykres funkcji wykładniczej oraz podaje jej własności
14. Równania wykładnicze.
rozwiązuje proste równania wykładnicze
15. Wzory na logarytm iloczynu, logarytm iloraz i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. (1.6)     
oblicza logarytm liczby dodatniej
16. Zastosowanie w zadaniach własności logarytmów. (1.6)   
stosuje własności logarytmów do obliczeń

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie II liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z informatyki.