UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Szkoła Podstawowa / Klasa III

BLOK ROZUMNI
Rozumienie rzeczywistości przyrodniczej
Obserwujemy i doświadczamy.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja przyrodnicza.
Edukacja przyrodnicza
Cele:
Rozbudzanie ciekawości świata, obserwowanie i badanie najbliższego otoczenia.
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt.
Kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za swoje zachowania wobec przyrody.
Poznawanie zjawisk i elementów przyrody ożywionej i nieożywionej służących potrzebom człowieka lub stanowiących zagrożenie.
Obserwowanie i charakteryzowanie zjawisk atmosferycznych, dostosowywanie własnych aktywności do panujących warunków pogodowych.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt
rozpoznawanie roślin i zwierząt
doskonale rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w lesie, na polu uprawnym, w ogrodzie, w sadzie
doskonale rozpoznaje rośliny zielne, krzewy, drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu
obserwacje przyrodnicze
prowadzi i obserwuje doświadczenia przyrodnicze
analizuje te doświadczenia, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe
rozpoznaje niektóre rośliny zwierzęta żyjące w wybranych ekosystemach (w lesie, w parku, na łące, w zbiornikach wodnych)
potrafi wymienić charakterystyczne elementy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, nizinny, górski)
zna zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla danego regionu Polski 
potrafi wyjaśnić wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi
wyjaśnia znaczenie powietrza i wody
wie, jakie znaczenie dla człowieka mają wybrane skały i minerały
pory roku

wie o odlotach i przylotach ptaków, jak również o zapadaniu zwierząt w sen zimowy
potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrodniczych od pór roku
rośliny, kwiaty, zwierzęta, krzewy, drzewa
potrafi nazwać poszczególne organy wewnętrzne zwierząt
nazywa i wskazuje główne części roślin
zna podstawowe etapy rozwoju roślin
potrafi pielęgnować rośliny w najbliższym otoczeniu
odróżnia krzew od drzewa
zna nazwy drzew i krzewów z najbliższego otoczenia
zna budowę kwiatu
pożytek dla środowiska ze zwierząt
wie o ptakach niszczących szkodniki, o owadach zapylających kwiaty, o dżdżownicach spulchniających glebę
zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka
wie, jakie zniszczenia powoduje człowiek: zaśmiecanie lasów, wypalanie łąk, kłusownictwo
zagrożenia ze strony roślin i zwierząt
zna zagrożenia ze strony roślin i zwierząt
wie, jak się zachować w razie zagrożenia
doskonale potrafi rozpoznać trujące owoce, liście, grzyby
potrafi rozpoznać niebezpieczne i chore zwierzęta
człowiek
potrafi nazwać poszczególne części ciała człowieka
potrafi nazwać poszczególne organy wewnętrzne ludzi
rozumie konieczność kontrolowania zdrowia człowieka
zna zasady zdrowego żywienia
potrafi się dostosować do zaleceń lekarza
wie, jakie zniszczenia przyrody może powodować człowiek
poznaje zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody
dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
woda
rozumie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt
zna i stosuje sposoby oszczędzania wody
segregacja śmieci
zna sposoby segregacji śmieci
potrafi dokonać segregacji przy zachowaniu zasad higieny
rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych
Warunki atmosferyczne
pogoda
obserwuje pogodę
potrafi prowadzić obrazkowy kalendarz pogody
rozumie prognozę pogody emitowaną w radiu i w telewizji
ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych
zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
orientuje się w zagrożeniach, których źródłem są zjawiska przyrodnicze
wie, jak się zachować w razie zagrożenia, np. podczas burzy, huraganu, powodzi, pożaru