UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Szkoła podstawowa / Klasa II

BLOK LOGICZNI
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja matematyczna, edukacja techniczna, zajęcia komputerowe.
Edukacja matematyczna
Cele:
Rozumienie pojęć i wykonywanie czynności umysłowych związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych.
Świadome i sprawne rachowanie, radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających formułowania i obliczania działań matematycznych.
Dostrzeganie i określanie zależności między osobami i przedmiotami znajdującymi się w przestrzeni.
Logiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, przekładnie sytuacji konkretnych na język symboli matematycznych.
Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki
położenie przedmiotów
określa położenie obiektów względem obranego obiektu
odnajduje informacje na kartce według wskazówek (np. w prawym górnym rogu)
rysuje strzałki skierowane we właściwym kierunku
ustawia przedmioty zgodnie z podanymi warunkami
wyprowadza kierunki od siebie i innych osób
klasyfikacja i porządkowanie obiektów
klasyfikuje obiekty – tworzy kolekcje
układa obiekty w serie rosnące, malejące
numeruje obiekty w serii, określa następne i poprzednie
geometria i regularność
rozpoznaje i nazywa figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt (również nietypowe, położone w różny sposób oraz wtedy, gdy figury zachodzą na siebie)
rysuje figury geometryczne
klasyfikuje figury według podanej cechy
dostrzega i kontynuuje regularny wzór
Liczenie i sprawność rachunkowa
pojęcie liczby i liczenie obiektów
sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia)
wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak
zapisuje liczby cyframi
liczy dziesiątkami w zakresie 100
sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania
porównuje liczby z użyciem znaków: >, <, =; ustala serie rosnące i malejące
rozpoznaje i wskazuje liczby parzyste i nieparzyste
zna terminy: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica
dodaje kilka składników, odejmuje kilka liczb
rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
zapisuje liczbami i odczytuje liczby w zakresie 1000
dodaje i odejmuje setki w zakresie 1000
odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
podstawowe działania
wyznacza sumy i różnice, manipulując obiektami 
sprawnie dodaje i odejmuje, poprawnie zapisuje działania
podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia
sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia
rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
zadania tekstowe
rozwiązuje zadania matematyczne wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach, diagramach, tabelkach lub w słownie podanej treści
zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji
stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią
rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania, w tym na porównywanie różnicowe
rozwiązuje zadania nietypowe i celowo źle sformułowane
układa treść zadań do ilustracji i działania
Pomiar i cechy wielkościowe
długość
mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości
posługuje się linijką
posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
używa pojęcia „kilometr” w sytuacjach życiowych
ciężar
waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram
różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
wie, że towar w sklepie pakowany jest między innymi według wagi
płyny
odmierza płyny różnymi miarkami
manipulacyjnie (przelewanie) porównuje ilości płynów, wskazuje więcej, mniej, tyle samo
używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar
czas
nazywa dni tygodnia i miesiące
wie, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać
podaje i zapisuje daty
odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych
odczytuje czas na zegarze w zakresie pozwalającym na orientację w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych
odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym
posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta
wykonuje proste obliczenia zegarowe
temperatura
odczytuje temperaturę (np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
zaznacza temperaturę na termometrze
mierzy temperaturę za pomocą termometru
Obliczenia pieniężne

zna będące w obiegu monety i banknoty
zna wartość nabywczą pieniędzy
wie, co to dług i rozumie konieczność jego spłacenia
radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży
układa i rozwiązuje proste zadania z treścią dotyczącą kupowania i płacenia
oblicza koszt zakupów na podstawie ilości i ceny towarów
wie, jak obliczyć wartość otrzymanej reszty
oblicza, wyznacza cenę na podstawie kosztów zakupu
Edukacja techniczna
Cele:
Planowanie czynności, organizowanie warsztatu pracy.
Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.
Posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi, korzystanie z instrukcji.
Wykonywanie przedmiotów użytkowych i modeli.
Rozumienie wpływu sił przyrody na rozwój myśli technicznej i ich znaczenia dla jej rozwoju.
Klasa 2
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Środowisko techniczne
poznawanie i obsługiwanie urządzeń
wie, jak wytworzono niektóre przedmioty codziennego użytku
zna ogólne zasady działania urządzeń domowych
posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich
wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i jak wykorzystują dziś siły przyrody (wiatr, woda)
rozpoznaje wybrane rodzaje maszyn i urządzeń wytwórczych
Przechodzenie wszystkich etapów powstawania wytworu
przedstawianie pomysłów rozwiązań technicznych
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych
planuje kolejne czynności
dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia
trenowanie umiejętności
odmierza potrzebną ilość materiału
tnie papier, tekturę itp.
tworzy modele papierowe i z tworzyw sztucznych
korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych
buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków
dobiera właściwie narzędzia pracy i posługuje się nimi zgodnie z instrukcją obsługi
ostrożnie obchodzi się z narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
utrzymywanie porządku
utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy
sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
poruszanie się po drogach
potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji
odczytuje znaczenie wybranych znaków drogowych
zna zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze środków komunikacji
wie, jak trzeba się zachować w razie wypadku
korzystanie z narzędzi i urządzeń technicznych
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych
dobiera właściwie narzędzia pracy i posługuje się nimi zgodnie z instrukcją obsługi
Zajęcia komputerowe
Cele:
Znajomość budowy stanowiska komputerowego i umiejętne posługiwanie się myszą i klawiaturą.
Posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie.
Umiejętne i bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu i multimediów jako źródeł informacji.
Klasa 2
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Obsługa komputera
posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie
zna podstawowe elementy budowy stanowiska komputerowego
poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego
posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu
korzysta z myszy i klawiatury
posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania
Bezpieczna praca z komputerem, Internetem i multimediami
posługiwanie się multimediami
wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała podczas pracy przy komputerze
wie, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora
rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swojego adresu w kontaktach poprzez multimedia
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i multimediów
Wyszukiwanie informacji i tworzenie własnych dokumentów
wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich
przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły)
dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej
nawiguje po stronach w określonym zakresie
odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
tworzenie tekstów i rysunków
wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania
wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur