UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Liceum / Klasa II

Klasa II liceum
Wymagania na 4 trymestr
Klasa 2
Trymestr 4
pigułka 7a (PP)
pigułka 7b (PR)
pigułka 8a (PP)
pigułka 8b (PR)
EK
treści programowe
żywienie
zakupy i usługi


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym żywienia (potrafi określić artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety) oraz zakupów i usług (potrafi opisać rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, składanie reklamacji, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia oraz reklama).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, rozkłady jazdy, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– zna czasy przyszłe (Future Simple, Future Continuous, Future Simple-in-the-Past, Future Continuous-in-the-Past, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect-in-the-Past, Future Perfect Continuous-in-the-Past) oraz ich zastosowanie, potrafi utworzyć zdania oznajmujące, pytające i przeczące, prawidłowo stosuje określniki czasu w tych czasach,
– posługuje się czasownikami modalnymi (can, could, may, might, will, would, shall, should, dare),
– zna konstrukcję gramatyczną be able to,
– zna klasyfikację rzeczowników na policzalne i niepoliczalne oraz potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników,
– potrafi stopniować przymiotniki (proste, złożone, abstrakcyjne),
– posługuje się okresami warunkowymi typu 0, 1, 2 i 3.

PISANIE
Uczeń umie:
zrelacjonować wydarzenia,
– złożyć reklamację, udzielić i poprosić o radę,
– napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, menu, przepis na ulubioną potrawę).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Yummy yummy)
Uczeń:
– potrafi poznaje kulturę kulinarną krajów anglojęzycznych,
– umie przygotować prezentację dotyczącą śladów ulubionej potrawy,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite dish (przygotowanie ulubionej potrawy).
2) Dine with me (przygotowanie degustacji ulubionych potraw, organizacja warsztatów kulinarnych).

Wymagania na 5 trymestr
Klasa  2
Trymestr 5
pigułka 9a (PP)
pigułka 9b (PR)
pigułka 10a (PP)
pigułka 10b (PR)
EK
treści programowe
podróże i turystyka
kultura


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym podróży i turystyki (potrafi nazwać środki transportu, uzyskać informację turystyczną, określić bazę noclegową, wycieczki, zwiedzanie, wypadki komunikacyjne) oraz kultury (potrafi opisać dziedziny kultury, twórców i ich dzieła, posługuje się słownictwem związanym z tematyką teatru, sztuki oraz nowych mediów).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, rozkłady jazdy, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy)
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
posługuje się czasownikami modalnymi (can, could, may, might, will, would, shall, should, dare),
– posługuje się okresami warunkowymi typu 0, 1, 2 i 3,
– tworzy zdania przydawkowe.

PISANIE
Uczeń umie:
potrafi zrelacjonować wydarzenia,
– wyrazić opinię oraz podziękować,
– napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, podziękowanie, list gratulacyjny).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Literature)
Uczeń:
poznaje anglojęzyczną literaturę oraz brytyjską i amerykańską prasę,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite book (opis ulubionej pozycji literackiej).
2) My poem (warsztaty literackie, warsztaty poezji),
3) C as comics (sztuka komiksu).
4) NewsFlash (przygotowanie krótkiego serwisu informacyjnego w języku obcym).

Wymagania na 6 trymestr
Klasa 2
Trymestr 6
pigułka 11a (PP)
pigułka 11b (PR)
pigułka 12a (PP)
pigułka 12b (PR)
EK
treści programowe
sport
trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym sportu (potrafi nazwać dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi.

PISANIE
Uczeń umie:
– potrafi zrelacjonować wydarzenia,
– potrafi pisać plany na przyszłość,
– umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, zaproszenie).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Let’s exercise)
Uczeń:
– poznaje dyscypliny sportowe wywodzące się z krajów anglojęzycznych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Be fit (opracowanie zestawu ćwiczeń sportowych),
2) Play with me (zorganizowanie turnieju sportowego).

TRENING EGZAMINACYJNY
Uczeń przystępuje do próbnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego i/lub do próbnego egzaminu FCE (First Certificate in English).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po II klasie obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.