UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / LICEUM / Wymagania programowe rozszerzone z fizyki dla klasy II

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 4 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Ruch punktu materialnego.          
rozróżnia wielkości wektorowe od skalarnych

wykonuje działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe);

opisuje ruch w różnych układach odniesienia

oblicza prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej

wykorzystuje związki między położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu

rysuje i interpretuje wykresy zależności parametrów ruchu od czasu

oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego

opisuje swobodny ruch ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki Newtona

wyjaśnia ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona

stosuje trzecią zasadę dynamiki Newtona do opisu zachowania się ciał

wykorzystuje zasadę zachowania pędu do obliczania prędkości ciał podczas zdarzeń niesprężystych i zjawiska odrzutu

wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu

w układzie nieinercjalnym posługuje się pojęciem „siła tarcia” do wyjaśniania ruchu ciał

składa i rozkłada siły działające wzdłuż prostych nierównoległych

oblicza parametry ruchu jednostajnego po okręgu

opisuje wektory prędkości i przyspieszenia dośrodkowego

analizuje ruch ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego
2. Mechanika bryły sztywnej.           
rozróżnia pojęcia: punkt materialny, bryła sztywna, zna granice ich stosowalności

rozróżnia pojęcia: masa i moment bezwładności

oblicza momenty sił

analizuje równowagę brył sztywnych, w przypadku gdy siły leżą w jednej płaszczyźnie (równowaga sił i momentów sił)

wyznacza położenie środka masy

opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe)

analizuje ruch obrotowy bryły sztywnej pod wpływem momentu sił

stosuje zasadę zachowania momentu pędu do analizy ruchu

uwzględnia energię kinetyczną ruchu obrotowego w bilansie energii

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 5 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II      WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
TREŚCI
dla klasy II      WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Energia mechaniczna.      
oblicza pracę siły na danej drodze

oblicza wartość energii kinetycznej i potencjalnej ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym

wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu

oblicza moc urządzeń, uwzględniając ich sprawność

stosuje zasadę zachowania energii oraz zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych
2. Grawitacja.
wykorzystuje prawo powszechnego ciążenia do obliczenia siły oddziaływań
grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi

rysuje linie pola grawitacyjnego, odróżnia pole jednorodne od pola centralnego

oblicza wartość i kierunek pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego

wyprowadza związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem

oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wiąże je z pracą lub zmianą energii kinetycznej

wyjaśnia pojęcie „pierwsza i druga prędkość kosmiczna”

oblicza ich wartości dla różnych ciał niebieskich

oblicza okres ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi

oblicza okresy obiegu planet i ich średnie odległości od gwiazdy, wykorzystując III prawo Keplera dla orbit kołowych

oblicza masę ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 6 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Termodynamika.   

wyjaśnia założenia gazu doskonałego i stosuje równanie gazu doskonałego (równanie Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu

opisuje przemianę izotermiczną, izobaryczną i izochoryczną

interpretuje wykresy ilustrujące przemiany gazu doskonałego

opisuje związek między temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek

stosuje pierwszą zasadę termodynamiki, odróżnia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciepła

oblicza zmianę energii wewnętrznej w przemianach izobarycznej i izochorycznej oraz pracę wykonaną w przemianie izobarycznej

posługuje się pojęciem „ciepło molowe” w przemianach gazowych

analizuje pierwszą zasadę termodynamiki jako zasadę zachowania energii

interpretuje drugą zasadę termodynamiki
analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawność silników cieplnych na podstawie wymiany ciepła i wykonanej pracy

odróżnia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy

wykorzystuje pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego
2. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne.  

analizuje ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych), podaje przykłady takiego ruchu

oblicza energię potencjalną sprężystości

oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego;

interpretuje wykresy zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym

opisuje drgania wymuszone

opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach

stosuje zasadę zachowania energii w ruchu drgającym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu

stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością

opisuje załamanie fali na granicy ośrodków

opisuje zjawisko interferencji, wyznacza długość fali na podstawie obrazu intereferencyjnego

wyjaśnia zjawisko ugięcia fali, opierając się na zasadzie Huygensa

opisuje fale stojące i ich związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie

opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora

Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI w klasie II liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z fizyki.