UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK HISZPAŃSKI - pierwszy rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Pierwszy rok nauki języka hiszpańskiego

Wymagania na 1 trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: formy powitania i pożegnania, dane osobowe, kolory, nazwy ubrań, części ciała, opis wyglądu oraz stanu emocjonalnego, cechy charakteru
 • potrafi przedstawić się i opisać osoby – ustnie i pisemnie
 • umie zadać proste pytania dotyczące osób i ubrań/części ciała
 • umie liczyć do 20


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – CZŁOWIEK

Formy powitania i pożegnania
Dane osobowe
Nazwy państw i ich mieszkańców
Wygląd zewnętrzny
Podstawowe stany emocjonalne i cechy charakteru
Ubiór
Części ciała
Liczebniki 1-20

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników SER i ESTAR
Odmiana czasownika TENER
Zaimki wskazujące esta, este, estos,estas
Rodzajniki określone i nieokreślone
Liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
Rodzaj rzeczownika i przymiotnika
Koniugacja czasowników regularnych z trzech grup: -AR, -ER, -IR

Zagadnienia fonetyczne

Alfabet i nauka prawidłowej wymowy dźwięków


Wypowiedź ustna

Przedstawianie się – udzielanie odpowiedzi na proste pytania dotyczące mojej osoby
Przedstawianie innych osób
Literowanie
Stawianie prostych pytań dotyczących ludzi
Tworzenie krótkich, prostych wypowiedzi ustnych- opis ludzi
Nazywanie części ciała
Reagowanie na polecenia
Wypowiedź pisemna

Krótki list z informacjami o sobie.
Krótka wypowiedź pisemna – opis najlepszego przyjaciela.
Rozumienie ze słuchu

Powitania i pożegnania
Krótkie dialogi z pytaniami dotyczącymi danych osobowych.

Rozumienie tekstu czytanego

Krótkie, proste wypowiedzi pisemne, np. napisy.

Wymagania na 2 trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: członkowie rodziny, części domu i pomieszczenia, meble i elementy wyposażenia, prace domowe, przedmioty nauczania
 • potrafi opisać wygląd domu i sali szkolnej
 • potrafi zapytać, czyją własnością jest dana rzecz, a także udzielić odpowiedzi na pytanie o właściciela
 • opowiada pokrótce o domownikach
 • umie liczyć do 100


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – DOM, SZKOŁA

Członkowie rodziny
Liczebniki od 21 do 100
Części domu i pomieszczenia
Meble i elementy wyposażenia
Prace domowe
Przedmioty nauczania.     

Zagadnienia gramatyczne

HAY oraz ESTÁ/ESTÁN dla określenia położenia rzeczy w przestrzeni
Rozróżnianie użycia rodzajników określonych i nieokreślonych
Powtórzenie liczby mnogiej
Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
Zaimki dzierżawcze
Pytania o właściciela rzeczy (¿De quién es la mochila? Es de Juan. Es su mochila)

Zagadnienia fonetyczne

        Nieme „h”
        Zasady akcentacji

Wypowiedź ustna

Opowiadanie o miejscu zamieszkania
Krótkie opowiadanie o własnej rodzinie
Opis sali szkolnej
Pytanie o właściciela rzeczy oraz udzielanie odpowiedzi

Wypowiedź pisemna

Tekst opisujący wnętrze własnego pokoju
Krótki tekst o najbliższej rodzinie
Rozumienie ze słuchu

Rozumienie informacji na temat rozmieszczenia mebli i przedmiotów w sali szkolnej oraz domu.
Krótkie dialogi z pytaniami dotyczącymi rodziny

Rozumienie tekstu czytanego

Dłuższy tekst (opis)


Wymagania na 3 trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: praca, zawody i czynności z nimi związane, czynności dnia codziennego, pory dnia, dni tygodnia, miesiące roku, wskazania zegara
 • potrafi uzyskać i udzielić informacji, która jest godzina, jaka jest pora dnia, jaki jest dzień tygodnia oraz plan dnia
 • potrafi uzyskać i udzielić informacji o zawodzie


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – PRACA, MÓJ PLAN DNIA

Zawody i czynności z nimi związane
Plan dnia i jego czynności
Pory dnia
Dni tygodnia
Miesiące roku
Wskazania zegara

Zagadnienia gramatyczne

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym
Czasowniki zwrotne: despertarse, levantarse, dedicarse a etc.
Czasownik IR
Przyimki: a;  de...a; desde....hasta; por; de

Zagadnienia fonetyczne

Ćwiczenia prawidłowej akcentacji oraz wymowy dźwięków

Wypowiedź ustna

Pytanie o zawód oraz udzielanie odpowiedzi
Nazywanie zawodów oraz czynności z nimi związanych
Opowiadanie o swoim planie dnia oraz tygodnia
Udzielanie odpowiedzi na proste pytania dotyczące pory wykonywania czynności
Pytanie i udzielanie odpowiedzi, która godzina

Wypowiedź pisemna

Krótki tekst z informacjami o swoim planie dnia

Rozumienie ze słuchu

Dialog dwóch uczniów na temat ich weekendowych zajęć
Codzienne zwyczaje Hiszpanów – wyniki ankiety
Piosenka „Guajira guantanamera”

Rozumienie tekstu czytanego

Prosty komiks lub list/email o typowym dniu z życia ucznia lub osoby pracującej