UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Gimnazjum / Klasa II

Klasa II gimnazjum
Wymagania na 4 trymestr
Klasa 2
Trymestr 4
pigułka 7a (PP)
pigułka 7b (PR)
pigułka 8a (PP)
pigułka 8b (PR)
EK
treści programowe
żywienie
zakupy i usługi


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym żywienia (potrafi nazwać artykuły spożywcze, posiłki i opisać ich przygotowanie) oraz zakupów i usług (potrafi opisać rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, składanie reklamacji, korzystanie z usług, środków płatniczych, bankowości oraz reklamy).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność, opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą, uwzględniając podobieństwa i różnice,
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– zna przyimki dotyczące czasu oraz miejsca,
– posługuje się czasem przeszłym Past Simple, zna i umie utworzyć regularne i nieregularne formy czasowników przeszłe.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Yummy yummy)
Uczeń:
– poznaje kulturę kulinarną krajów anglojęzycznego obszaru językowego,
– potrafi przygotować prezentację dotyczącą ulubionej potrawy,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite dish (przygotowanie ulubionej potrawy).
2) Dine with me (przygotowanie degustacji ulubionych potraw, organizacja warsztatów kulinarnych).
3) It’s shopping time (przygotowanie krótkiego skeczu dotyczącego zakupów).

Wymagania na 5 trymestr
Klasa 2
Trymestr 5
pigułka 9a (PP)
pigułka 9b (PR)
pigułka 10a (PP)
pigułka 10b (PR)
EK
treści programowe
podróże i turystyka
kultura


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym podróżowania i turystyki (potrafi nazwać środki transportu, uzyskać informację turystyczną, określić bazę noclegową, wycieczki, zwiedzanie, wypadki komunikacyjne) oraz kultury (potrafi opisać dziedziny kultury, twórców i ich dzieła, posługuje się słownictwem związanym z tematyką teatru, sztuki oraz nowych mediów).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność, opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą, uwzględniając podobieństwa i różnice,
– potrafi stopniować przymiotniki (proste, złożone oraz abstrakcyjne),
– posługuje się czasami przeszłymi Past Simple, Past Continuous oraz spójnikami when, while,
– posługuje się konstrukcją wyrażającą przyszłość going to oraz czasem Present Continuous w kontekście wyrażania przyszłych planów i ustaleń.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Literature)
Uczeń:
– poznaje anglojęzyczną literaturę oraz brytyjską i amerykańską prasę,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My favourite book (opis ulubionej pozycji literackiej).
2) My poem (warsztaty literackie, warsztaty poezji).
3) C as comics (sztuka komiksu).
4) NewsFlash (przygotowanie krótkiego serwisu informacyjnego w języku obcym).
5) CartOOns (przygotowanie kreskówki/opowiadania).

Wymagania na 6 trymestr
Klasa 2
Trymestr 6
pigułka 11a (PP)
pigułka 11b (PR)
pigułka 12a (PP)
pigułka 12b (PR)
EK
treści programowe
sport
świat przyrody


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym sportu (potrafi nazwać dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy) oraz przyrody, natury (potrafi wymienić zwierzęta dzikie oraz domowe, scharakteryzować miejsce ich zamieszkania i sposoby opieki nad zwierzętami, a także charakteryzuje zagrożenia ekologiczne, kataklizmy, określa krajobraz, klimat oraz pogodę).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
– stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot, dyscypliny sportowe, zagrożenia ekologiczne, florę i faunę oraz powiązanych czynności z uwzględnieniem podobieństwa i różnic.
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– potrafi wyrazić przyszłość za pomocą czasowników modalnych will, can, could, may oraz związanych z nimi czasów przyszłych Future Simple, Future Continuous, Future Simple-in-the-Past, Future Continuous-in-the-Past,
– posługuje się konstrukcją wyrażającą przyszłość going to oraz czasem Present Continuous w kontekście wyrażania przyszłych planów i ustaleń.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Let’s exercise)
Uczeń:
– potrafi poznaje dyscypliny sportowe wywodzące się z krajów anglojęzycznych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Be fit (opracowanie zestawu ćwiczeń sportowych).
2) Play with me (zorganizowanie turnieju sportowego).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po II klasie obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.