UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Edukacja przedszkolna


BLOK ZDROWI
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych.
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.
Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne
Cele:
Kształtowanie zachowań oraz postaw gwarantujących ochronę własnego zdrowia, a także mających wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych osób.
Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-kulturalnych.
Nauka dbania o narządy zmysłów swoje i innych osób, służące do prawidłowych kontaktów z otoczeniem oraz pomagające poznawać świat.
Rozwijanie sprawności i aktywności ruchowej mającej istotny wpływ na kondycję i zdrowie.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Dbanie o higienę własną i otoczenia
wykonywanie czynności higienicznych samodzielne lub z pomocą innych
prawidłowo umyje ręce, buzię, zęby oraz używa ręcznika
załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego przeznaczonym
przestrzega kolejności i sposobów wykonywania czynności higienicznych
dba o własny wygląd
utrzymywanie w ładzie i porządku swoich osobistych rzeczy
rozbiera się i ubiera, odkładając w wyznaczone miejsce ubranie swoje lub kolegi
sprząta swoje miejsce do pracy lub posiłku
podejmowanie i wykonywanie niektórych prac porządkowych
posługuje się ściereczką do kurzu, zmiotką i śmietniczką
nakrywa do stołu oraz prawidłowo posługuje się sztućcami
dba o estetykę pomieszczeń i otoczenia
Ochrona zdrowia
poznanie części swojego ciała, ich nazw i funkcji oraz narządów zmysłów
dba o swoje zmysły i je ochrania
unika wąchania szkodliwych zapachów, smakowania i dotykania rzeczy brudnych, ostrych, grożących utratą zdrowia
zachowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym
bezpiecznie porusza się w szkole i poza nią
korzysta z bezpiecznych zabawek, narzędzi i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem i ustalonymi zasadami
podejmuje działania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa kolegów
wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
zachowanie się podczas choroby swojej i innych
świadomie chroni się przed chorobą
poddaje się leczeniu
Zdrowe odżywianie
spożywanie zdrowych potraw ze zdrowych produktów
odróżnia rodzaje żywności
rozumie, co to jest zdrowa żywność
rozumie szkodliwość spożywania nadmiernej ilości słodyczy, a także nieznanych owoców i roślin
wie, jakie znaczenie dla organizmu ma spożywanie owoców i warzyw oraz witamin
Sprawność ruchowa
uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
chętnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach usprawniających jego organizm i korygujących wady postawy oraz ograniczenia wynikające z różnego typu chorób
rozumie celowość aktywnego pobytu na powietrzu
orientuje się w zasadach zdrowego trybu życia