UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Szkoła podstawowa / Klasa V

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej.

Klasa V
Wymagania na 4 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 4 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
WOLNO MARZYĆ
„Marzenia są jak puste butelki, do których można nalać wszystkiego”.
S. Wróblewski
„I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba dodać tylko owoce i cukier”. S.J. Lec


J. Kulmowa, Nie wyrastaj z marzenia
A. Onichimowska, Najwyższa góra świata
H. Januszewska, Dal
A. de Mello, Orzeł królewski
R. Dahl, Receptura Wonka-Vitu
A. Frączek, Gwiazdki z nieba
J. Kulmowa, Moje Gdyby
L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
K. MacDonald, Pyszne ciasteczka Pani Irvin (fragment książki Książka kucharska Ani z Zielonego Wzgórza)
J. Twardowski, Pytanie
D. Wawiłow, Kałużyści
Cykl Harry Potter – część wybrana przez ucznia
J.R.R. Tolkien – Hobbit

piosenki z repertuaru muzyki rozrywkowej o tematyce wakacyjnej
piosenki z okresu okupacji i powstania warszawskiego
Hej, chłopcy, bagnet na broń
R. Addinsell, Koncert warszawski
A. Vivaldi, Jesień z cyklu Cztery pory roku, cz. I
T. Albinoni, Adagio na smyczki
M.A. Charpentier, Preludium Te Deum
D. Twardoch, Rozsypała się nasza walizeczka
P. Picasso, Taniec z welonem

wypowiada się na temat wartości marzeń, odwołując się do argumentów zawartych w tekście i prezentując własne stanowisko
określa nadawcę i adresata tekstu
przedstawia w dowolnej technice plastycznej jedno ze swoich marzeń
określa temat tekstu, prezentuje główny problem utworu
wypowiada się na temat głównego bohatera i innych postaci ukazanych w tekście
wie, kim jest narrator w utworze epickim
określa narratora
zna sposoby prowadzenia narracji, wie, na czym polega narracja pamiętnikarska i trzecioosobowa
dopasowuje typ narracji do celu wypowiedzi
tworzy własne teksty, posługując się narracją pierwszo- i trzecio osobową
redaguje pozdrowienia z podróży zgodnie z wymogami kompozycyjnymi
redaguje krótką wiadomość tekstową (SMS) w formie pozdrowień
dopasowuje język i styl wypowiedzi w zależności od zakładanego odbiorcy i formy przesyłania pozdrowień
odczytuje utwór w płaszczyźnie przenośnej, określa przesłanie tekstu
stawia tezy związane z  tematem
pisze własny przepis
dostrzega różnice między przepisem a instrukcją
redaguje słowno-obrazkową instrukcję obsługi prostego urządzenia i/lub wykonania jakiegoś przedmiotu; korzysta ze wzoru
zna cechy językowo-stylistyczne instrukcji, tj. stosuje właściwe formy czasowników, używa zdań pojedynczych, zachowuje logiczny wywód, stosuje słownictwo określające następstwo w czasie
zna zasady pisowni łącznej przeczenia  nie z różnymi częściami mowy
wypowiada się na temat przeczytanego utworu, mówi o swoich odczuciach z nim związanych
doskonali umiejętność opowiadania odtwórczego
określa elementy świata przedstawionego
określa przyczyny i skutki zdarzeń w utworze literackim
doskonali umiejętność szukania i wybierania informacji
czyta tekst w skupieniu, ze zrozumieniem
zna zasady akcentowania wyrazów
rozpoznaje części mowy i je nazywa
wie, czym charakteryzują się poszczególne części mowy – podaje charakterystykę gramatyczną konkretnych wyrazów z tekstu
rozpoznaje intencje wypowiedzi, określa cele przytoczonych wypowiedzi
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: wartości rytmiczne, pauzy – powtórzenie, zwrotka i refren (powtórzenie), rock – zastosowanie poznanych wartości rytmicznych, zapisywanie ćwierćnut, rola piosenki w czasach wojennych, dźwięk b1, nastrój w muzyce, znaki chromatyczne, granie na czarnych klawiszach/płytkach, portret, pejzaż, martwa natura
JACY JESTEŚMY
„Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy”.
B. Spinoza;
„Jaki kto jest wewnątrz, tak widzi świat zewnątrz”.
Tomasz z Kempis

E. Porter, Gra w zadowolenie (fragment powieści Pollyanna)
J. Twardowski, Obiecanki cacanki
M. Musierowicz, Kłamczucha
F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni
J. Tuwim, Figielek
J. Brzechwa, Mrówka
I Krasicki, Słowik i szczygieł, Kałamarz i pióro, Kruk i lis, Malarze
A. Frączek, Znajdka
E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa
M. Twain, Popisy w szkółce niedzielnej (fragment książki Przygody Tomka Sawyera)
H. Sienkiewicz, Kali (fragment książki W pustyni i w puszczy);
J. Kornhauser, Kalekie dzieci rozmawiają z Papieżem w jednym z miast brazylijskich... ;
E. Knigjt, Bądź uczciwy (fragment książki Lassie, wróć!)

G. Dinicu, Hora staccato
E. Grieg, Poranek z suity Peer Gynt
R. Paciorkiewicz, Przygody filutka
A. Michalewicz-Kufel, Babcia Helena
V. van Gogh, wybrany autoportret
P.A. Renoir, Matka i dziecko
T. Makowski, Kapela dziecięca
J. Matejko, Stańczyk


czyta w skupieniu tekst
czyta tekst ze zrozumieniem
odpowiada na pytania do tekstu
wykonuje zadania typu zamkniętego
przyporządkowuje nazwy wypowiedzeń do przykładów (zna podział zdań ze względu na ich cel)
odróżnia zdanie od równoważnika (wskazuje w  tekście równoważniki zdań i zdania)
zna cechy bajki jako gatunku literackiego
ocenia różne sposoby fantastycznego przedstawiania postaci (wypowiada się krytycznie na ten temat)
wskazuje w tekście poetyckim słowa klucze do interpretacji
wie, czym jest wypowiedzenie (rozumie je jako zamkniętą jednostkę składniową, która stanowi całość treściową, informacyjną)
klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na ich cel (oznajmujące, pytające, rozkazujące)
wyraża własną opinię na temat cech charakteru, usposobienia i postaw spotykanych w życiu, wartościuje je
układa plan wydarzeń do utworu
dzieli bohaterów na pozytywnych i negatywnych, uzasadniając swoje stanowisko
opisuje wybraną postać literacką, kierując się podanym schematem (planem opisu postaci)
ocenia postępowanie bohatera literackiego
czyta tekst z podziałem na role
interpretuje tekst głosowo
pisze krótki tekst poparty argumentami i wyrażający ocenę
określa główną myśl utworu
na podstawie instrukcji i tekstu wzorcowego sporządza opis postaci, zachowując trójdzielną kompozycję
czyta tekst głośno, wyraźnie i wyraziście
zna zasady pisowni przeczenia nie z czasownikami
zna zasady pisowni przeczenia nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym
zna zasady pisowni przeczenia nie z przysłówkami
redaguje krótkie teksty informacyjne (zakazy)
redaguje tekst wyrażający odmowę
wypowiada się na temat utworu literackiego
doskonali umiejętność opowiadania
określa czas i miejsce zdarzeń
poznaje zjawisko retrospekcji (wedle uznania nauczyciela, termin ponadprogramowy, może być wymagany na pryzkad na ocenę celującą)
charakteryzuje bohaterów utworu
wskazuje elementy humorystyczne w utworze
rozróżnia humor słowny i sytuacyjny
rozumie frazeologizmy związane z humorem
doskonali umiejętność opisu i opowiadania
omawia przyczyny i skutki działań postaci literackich
ocenia czyny i postawy bohaterów
doskonali umiejętność wyrażania krytyki i pochwały oraz uzasadniania własnego zdania
przygotowuje prosty wywiad (planuje pytania, zapisuje wywiad)
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: metrum ósemkowe, ćwierćnuta z kropką, instrumenty dęte drewniane, flet poprzeczny, legato, staccato, barwa dźwięku, tonacje durowa i mollowa, chór, chór męski, zapisywanie ćwierćnut i ósemek, zapisywanie ósemek w metrum ósemkowym, fagot, autoportret, pejzaż duszy, pomnik, fasada, plan budowli, zabytek
Wymagania na 5 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 5 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
OJCZYZNA TWA
„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy”.
S. Żeromski

J. Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
W. Chotomska, Rozmowa z Mickiewiczem
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
A. Frączek, Co widzi widz?
K.I. Gałczyński, Pieśń o fladze
E. Niziurski, Awantura w Niekłaju
A. Słonimski, Polska
papież Jan Paweł II, Ojczyzna (fragment przemówienia)
K. Wierzyński, Zapach
W. Woroszylski, To moje
Gall Anonim, O Polsce (fragment Kroniki Polskiej)

kolędy stare we współczesnym brzmieniu
kolędy z krajów europejskich
G. Bacewicz Oberek
R. Twardowski, Oberek
W. Lutosławski, Preludia taneczne (na klarnet z fortepianem lub na klarnet, harfę, fortepian, smyczki i perkusję): Allegro molto
W. Lutosławski, Pan Tralaliński
S. Norblin, Warszawa
A. Ludovici, Dzieci bawiące się bańkami
Łazienki Królewskie w Warszawie (architektura)
O. Boznańska, Zabudowania miejskie I
S.J. Guy, Wiedza to potęga
J. Matejko, Bitwa pod Grunwaldem
herb króla Stefana Batorego

czyta w skupieniu i ze zrozumieniem tekst pisany prozą
wyszukuje w tekście informacje dotyczące poleceń
wie, czym jest malarstwo historyczne
opowiada o swoich uczuciach i emocjach związanych z treścią utworu
wypowiada się na temat osoby mówiącej w utworze
ustala adresata utworu
wie, czym jest epitet, dostrzega jego funkcję jako środka stylistycznego
nazywa uczucia i emocje wyrażone w tekście pośrednio i wprost
dostrzega elementy wspólne różnych tekstów kultury
słucha nagrań utworów F. Chopina, wypowiada się na temat nastroju poszczególnych utworów
określa znaczenie refrenu jako fragmentu tekstu
dostrzega związki między refrenem utworu Marsz, marsz, Polonia i refrenem hymnu Polski
zna podstawową zasadę pisowni polskiej (zasadę fonetyczną)
zna różnice między głoską a literą
ma świadomość różnic między wymową a pisownią
wymienia symbole narodowe, o których mowa we fragmentach, omawia ich znaczenie 
wypowiada się na temat okoliczności, w których wykorzystywane są polskie symbole narodowe
gromadzi informacje na temat swojej małej ojczyzny, dzieli się nimi z innymi uczniami (opowiada o ciekawostkach historycznych związanych  regionem, opisuje lokalne zabytki itd.)
wskazuje fakty odnoszące się do prawdy historycznej i będące fikcją literacką
świadomie posługuje się słowami patriotyzmpatriota
wykazuje się wiedzą na temat związku głównego w zdaniu
wskazuje związek główny zdania
wskazuje podmiot
wskazuje orzeczenie
przyporządkowuje określenia do podmiotu
przyporządkowuje określenia do orzeczenia
odróżnia zdanie od równoważnika zdania
rozumie terminy literackie: epitet, porównanie, refren
określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charaktery styczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki)
wie, kim był Witold Lutosławski
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: cała nuta, pauza całonutowa, krzyżyk, dźwięk fis1, oberek (tempo, rytmy, figury), forma AABA, oberek jako taniec narodowy, klarnet, malarstwo abstrakcyjne, malarstwo mitologiczne, malarstwo religijne, malarstwo historyczne, scena rodzajowa
ŚWIAT MITÓW
„Gdy mit zderzy się z mitem, jest to bardzo realne zderzenie”.
S.J. Lec
„Nieśmiertelny jest również ten, co się nie narodził”.
S.J. Lec
H. Adamczewska, P’an-ku – twórca kosmosu
J. Parandowski, Narodziny świata
J. Ratajczak, Aby nas nie obudzić
L. Staff, Niebo w nocy
C.S. Lewis, Stworzenie Narni (fragment książki Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja)
mit o Demeter i Korze (według dowolnego wydania mitów greckich)
A. Frączek, Pięciu kowboi i rycerz w zbroi
G. Kasdepke, Nasz przyjaciel Prometeusz
Sat-Okh, Powstanie człowieka
J. Korczak, Legenda o pieśni
S. Srokowski, Przygody Odyseusza
A. Gieysztor, Powstanie świata (fragment książki Mitologia Słowian)
N. Chadzinikolau, Bogowie (fragment książki Mity greckie)
Świat stworzony przez Boga (fragment Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia)
A. Kamieńska, Pierwsi ludzie w raju (fragment książki Książka nad książkami)
J. Kulmowa, Człowiek żeby patrzał
Czerwone jabłuszko
H. Wieniawski, Kujawiak
F. Maklakiewicz, Kujawiak pogański na orkiestrę
muzyka irlandzka
M. de Falla, pieśni z cyklu Siete canciones
E. di Capuy, O sole mio;
M. Chagall, Upadek Ikara
posąg Ateny (Atena Partenos)
posąg rzymskiej bogini Minerwy (fragment Bramy Brandenburskiej w Berlinie)
rzeźba Artemida (Diana) z Wersalu
P. Bruegel, Krajobraz z upadkiem Ikara
hieroglify


czyta tekst w ciszy i ze zrozumieniem
wyszukuje w tekście odpowiedzi na pytania dotyczące treści
wie, czym jest mit
wie, czym jest mitologia
czyta tekst na głos – wyraźnie i wyraziście
przedstawia główny temat tekstu
prezentuje wątki poboczne tekstu
streszcza tekst ustnie, zachowując chronologię wydarzeń przedstawionych w tekście
pisze szczegółowy plan wydarzeń
pisze tekst, w którym przedstawia własną teorię na temat powstania świata i człowieka
wie, czym jest wiersz biały
ustala, jakie są elementy świata przedstawionego w utworze
opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze
przedstawia w formie plastycznej świat ukazany w utworze literackim, posługując się dowolną techniką
dostrzega uniwersalny i ponadczasowy charakter problemu poruszonego w tekście
wie, czym jest tekst główny w utworze dramatycznym
wie, czym jest tekst poboczny (didaskalia) w utworze dramatycznym, zna jego rolę
zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni -i-ji-ii w zakończeniach rzeczowników
tworzy pisemny opis postaci na podstawie informacji zawartych w tekście
ocenia postępowanie bohatera utworu
charakteryzuje ustnie bohatera literackiego, postępując według instrukcji
formułuje tezę o przesłaniu utworu
wie, czym jest legenda
pisze własne opowiadanie na temat zmyślonej sytuacji
pisze opowiadanie z dialogiem
wie, czym jest związek frazeologiczny (frazeologizm)
wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii (mitologizmów), pracuje ze słownikiem frazeologicznym
wie, czym są podmiot i orzeczenie
rozumie, na czym polega związek współrzędny podmiotu i orzeczenia
wyodrębnia w zdaniach grupę podmiotu i grupę orzeczenia
wie, czym jest związek frazeologiczny (frazeologizm)
wyjaśnia przenośne znaczenia związków frazeologicznych
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Henryk Wieniawski
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: kujawiak, kropka przy nucie, alt, tenor, utwór wokalny, sopran, bas (powtórzenie), sztuka prehistoryczna, sztuka starożytnego Egiptu i Rzymu, sztuka starożytnej Grecji, posąg, rzeźba, kanon, proporcje, kompozycja dynamiczna, malarstwo na wazach, świątynia rzymska, teatr, stadion, bazylika, amfiteatr, sklepienie krzyżowo-żebrowe, łuk ostry, rzeźba monumentalna, porządki architektoniczne: joński, dorycki, koryncki
NASZE LEGENDY
„Słaba pamięć pokoleń utrwala legendy”.
S.J. Lec
„Zielona ziemia, powiadasz? Jest w niej wiele tematów dla legendy, chociaż ją depczesz w pełnym blasku dnia”.
J.R.R. Tolkien
K. Przerwa-Tetmajer, Śpiący rycerze
L. Wyczółkowski, Rycerz wśród kwiatów
M. Konopnicka, Tam, w moim kraju
Gall Anonim, Kronika Polska (fragmenty)
E. Szelburg-Zarębina, Warszawa, stolica Polski
H.J. Chmielewski, Tytus, Romek i A’Tomek. Złota księga przygód
A. Mickiewicz, Pani Twardowska
A. Frączek, Malarz szalony
M. Krüger, Głowy wawelskie
A. Oppman, Złota kaczka
M. Twain, Przygody Tomka Sawyera
Z. Nienacki, Templariusze (fragment książki Pan Samochodzik i templariusze)
JDługosz, Śmierć Zawiszy Czarnego (fragment książki Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego)


S. Moniuszko. aria Miecznika i aria Skołuby z opery Straszny dwór
S. Moniuszko, Mazur z opery Straszny dwór
S. Moniuszko, pieśni: Krakowiaczek, Dziad i baba
F. Chopin, Mazurek albo Rondo a la krakowiak Koncertu fortepianowego e-moll (fragment)
H. Wieniawski, Pieśń polska, Kujawiak a-moll (przypomnienie)
R. Borkowski, wariacje na temat Pije Kuba do Jakuba
J.E. Siemiginowski-Szymonowicz, Portret Jana III Sobieskiego
czyta tekst ze zrozumieniem, wyszukując w nim odpowiedzi na pytania
wypowiada się na temat wartości języka regionalnego (gwary)
sporządza słowniczek słów i wyrażeń typowych dla lokalnej społeczności lub regionu
wskazuje w wierszu nawiązania do innych tekstów kultury
rozwija historię opowiedzianą w tekście, korzystając z różnych źródeł informacji
dostrzega różnicę między mitem a legendą
rozumie metaforyczny sens wypowiedzi
wie, czym jest komiks
pisze plan wydarzeń przedstawionych w utworze
zna zasady pisowni -on-, -om-, -en-, -em- wewnątrz wyrazów
wplata dialogi do pisanego opowiadania
wykonuje portret postaci legendarnej, posługuje się dowolną techniką plastyczną
interpretuje głosem fragmenty tekstu, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne i uwydatniając słowa szczególnie ważne dla wymowy cytatu
wie, czym jest przyimek
zna funkcje składniowe wyrażenia przyimkowego
pisze relację (sprawozdanie) z wymyślonej przygody, wykorzystując wyrażenia przyimkowe w celu uplastycznienia opowieści
zna lokalne legendy
pisze sprawozdanie z wycieczki
doskonali umiejętność opowiadania odtwórczego
ocenia postępowanie postaci oraz określa ich motywacje ich działań
wskazuje elementy komiczne w utworze literackim
przedstawia i opisuje postać literacką
określa motywacje działań postaci literackich i dokonuje oceny tego postępowania
doskonali umiejętność pisania zaproszenia
wie, czym jest hejnał
wskazuje w zdaniach określenia rzeczowników
wskazuje w zdaniach określenia czasowników
wskazuje w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe
zna i rozumie terminy i pojęcia: legenda, baśń, podanie, komiks
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Stanisław Moniuszko
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: mazur, opera narodowa, wariacje, temat wariacji, światłocień, perspektywa, kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta, kompozycja statyczna, kompozycja dynamiczna, skansen, sztuka ludowa, faktura, zabytek, artefakty, ruiny, fasada
Wymagania na 6 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 6 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
OGRÓD SZTUKI
„Życie jest sztuką, im więcej tchniesz w nie wyobraźni, tym lepszym okaże się dziełem”.
A. Lisak

K. Makuszyński, Szaleństwa panny Ewy
J. Duda-Gracz, Chopinowi – Duda-Gracz (wywiad)
R. Przymus, Fraszki teatralne
E. Skarżyńska, Teatr
J. Kreczmer, Notatnik aktora
A Frączek, Dziwna wizyta
J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa
Znów będę Shrekiem (fragmenty rozmowy ze Zbigniewem Zamachowskim)
J. Stępniowa, Malarz dziejów Polski (fragment książki Krajobraz z tęczą. Sylwetki artystów od Wita Stwosza do Dunikowskiego)
K. Drzewiecka, Sławni Polacy (fragment książki Piątka z Zakątka)W.A. Mozart, wariacje na temat Ah, je vous dire maman
N. Paganini, 24 Kaprys a-moll
W. Lutosławski, Wariacje na temat Paganiniego
J.S. Bach, Rondeau Suity orkiestrowej h-moll
J.S. Bach, Toccata d-moll, chorał z Pasji wg św. Mateusza
J.S. Bach, Adagio Koncertu na obój i skrzypce;
D. Milhaud, Gry Tria na skrzypce, klarnet i fortepian
F. Poulenc, fragment Tria na oboj, fagot i fortepian
W.A. Mozart, Divertimento D-dur, cz. III
A. Dvořak, Kwintet fortepianowy (fragment)
D. Milhaud, Nocny madrygał ze suity Kominek króla Rene
J. Matejko, Autoportret
J. Matejko, Hołd pruski
pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach
J.B.S. Chardnin, Guwernantka
J. Mehoffer, Czerwona parasolka
W. Pruszkowski, Kiedy ranne wstają zorze


czyta w skupieniu tekst
odpowiada na pytania do tekstu, wskazując w nim właściwe odpowiedzi
czyta tekst głośno, wyraźnie i wyraziście
określa elementy świata przedstawionego w utworze
na podstawie zgromadzonego materiału redaguje opis miejsca
wie, czym jest pejzaż
pracuje metodą przekładu intersemiotycznego – dowolną techniką malarską odzwierciedla nastroje związane z utworem muzycznym
pisze zaproszenia na wernisaż
wie, czym jest fraszka
redaguje opis wnętrza teatru na podstawie fotografii
zna zasady zachowania się w teatrze
zna podstawowe cechy teatru antycznego
wie, czym charakteryzuje się malarstwo kubistyczne
składa ustne (lub pisemne) gratulacje
zna podstawowe zasady pisowni wyrażeń przyimkowych
wie, czym są didaskalia
wie, czym jest spójnik
wypowiada się na temat miejsca telewizji wśród innych mediów
wypowiada się na temat zalet i wad telewizji – korzyści i zagrożeń związanych z częstym oglądaniem telewizji, uznawania telewizji za czwartą władzę
klasyfikuje programy telewizyjne według kategorii wiekowych i tematycznych
korzysta ze słownika wyrazów obcych
tworzy tekst promujący (reklamujący) program telewizyjny
uczestniczy w debacie na temat udziału mediów (nie tylko telewizji) w życiu człowieka, zachowując zasady poprawnej dyskusji
zna podstawowe gatunki filmowe
charakteryzuje film dokumentalny i fabularny
wie, czym jest scenariusz filmowy
wypowiada się krytycznie na temat wybranego filmu, ocenia go i argumentuje swoje stanowisko
wypowiada się na temat roli muzyki w filmie
wypowiada się na temat doboru muzyki filmowej w zależności od gatunku obrazu
uczestniczy w dyskusji na temat wartości kina
wie, czym jest zdanie pojedyncze, a czym – zdanie złożone
zna zasady interpunkcyjne dotyczące wstawiania przecinków przed niektórymi spójnikami
rozpoznaje równoważnik zdania, wie, czym się rożni od zdania
definiuje pojęcia i terminy: fraszka, adaptacja, pejzaż, martwa natura
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Johann Sebastian Bach
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: forma wariacji, dźwięk as1, rondo (powtórzenie), obój, trio, rodzina instrumentów dętych drewnianych, kwartet, kwintet, kwartet smyczkowy, architektura, budowla, rama kompozycyjna, kompozycja rzeźbiarska (statyczna, dynamiczna, otwarta, zamknięta), plan budowli, bryła, instalacja, environment, sztuka publiczna
BLISKO NATURY
“Szum wiatru i plusk deszczu stworzyła przyroda, aby zgłuszyć ludzkie westchnienia i szlochy”
L.R. Nowak
“Zacznij wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak każdego roku”
V. Butulescu
P. Beręsewicz, Burek
R.M. Groński, Nos
O okrutnym wilku z Gubbio
A. Frączek, Zwierzyniec
F.H. Burnett, Tajemniczy ogród
A. Rymkiewicz, Dom zwierząt
J.R.R. Tolkien, Powrót króla
K.I. Gałczyński, Kronika olsztyńska (fragment XIX)
H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
J. Tuwim, Czereśnie
W. Kopaliński, Rower (fragment książki Opowieści o rzeczach powszednich)
J. Kulmowa, Zieleń w mieście
A. Mickiewicz, Grzybobranie (fragment książki Pan Tadeusz)
W. Badalska, Wakacyjne rady
L. Lament, Jak pięknie jest na ziemi
C. Orff , O, Fortuna Carmina Burana
F. Rybicki, Taniec cygański
I. Albeniz, Asturias na gitarę
F Tarrega, Wspomnienia z Alhambry
muzyka filmowa M. Olddfielda
P. Bruegel, Zimowy krajobraz
V. van Gogh, Pola Elizejskie
W. Weekes, Ogromna kula śniegowa
A. Grimmer, Zima
E.S. Field, Ogród Edenu
A. Kotsis, Nucenie wiosenne


czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
opowiada o głównym bohaterze utworu,
wie, czym jest cytat
na podstawie instrukcji i wzoru redaguje opis zwierzęcia
wie, czym jest opinia
odróżnia opinię od faktu
układa plan wydarzeń przedstawionych w tekście
zna różne znaki interpunkcyjne, określa ich funkcje
wypowiada się na temat zachowania bohatera utworu, ocenia to postępowanie
dostrzega komizm (użycie nazwy znaczącej)
określa elementy świata przedstawionego w tekście
redaguje opis miejsca
prezentuje własne stanowisko i je argumentuje
dostrzega przesłanie utworu, wskazuje ponadczasowe problemy poruszone w tekście, wypowiada się na ten temat
wie, czym jest wypowiedzenie
klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na ich cel
klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na sposób ich wypowiedzenia (intencje)
klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na obecność orzeczenia lub jego brak (zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie)
klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na liczbę zdań składowych (zdanie pojedyncze i zdanie złożone)
określa funkcję rzeczownika w zdaniu (podmiot i określenia)
określa funkcję czasownika w zdaniu (orzeczenie i określenia)
redaguje tekst, w którym przedstawia własne pomysły na polepszenie stanu środowiska naturalnego
odbiera tekst na poziomie przenośnym
rozumie pojęcie „powieść podróżniczo-przygodowa”
doskonali umiejętność opisywania uczuć, wrażeń i emocji związanych z tekstem kultury
określa czas i miejsce zdarzeń
określa cechy powieści podróżniczo-przygodowej
wskazuje bohaterów głównych i drugoplanowych
opisuje przeżycia bohaterów literackich
określa motywacje postępowania postaci
ocenia postępowanie postaci
doskonali umiejętność charakteryzowania postaci literackiej
doskonali umiejętność opisu
doskonali umiejętność opowiadania odtwórczego
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Carl Orff
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: szesnastka, pauza szesnastkowa, kanon, staccato, legato, artykulacja, gitara – instrument strunowy szarpany, gitara elektryczna, realizm, wyobraźnia, pejzaż (pejzaż duszy), kreska, plama, plama barwna, barwy podstawowe, barwy pochodne, barwy dopełniające, barwy czyste, barwy złamane, szeroka gama barw, zjawisko powidoku, akcent kolorystyczny

Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie V szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka polskiego.