UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z języka polskiego dla klasy II

Program rozszerzony z języka polskiego dla klas licealnych
(wymagania i treści, które uczeń realizuje od drugiej klasy, równolegle z realizacją wymagań opisanych w programie podstawowym)


W każdym trymestrze uczeń jest zobowiązany do przeczytania co najmniej trzech pozycji oznaczonych gwiazdką (jeden utwór na miesiąc).
TEKSTY WYBRANE DO REALIZACJI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
zorganizowane wokół kręgów literacko-kulturowych


UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
 (kształcenie opisanych w podstawie programowej umiejętności odbiorczych i nadawczych realizowane jest w cyklu ciągłym w każdym trymestrze)

TRYMESTR 1 KLASA II

Staropolska wizja człowieka w jego  zmaganiach ze światem i samym sobą a jej antyczne źródła

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
spełnia wymagania określone dla
zakresu podstawowego, a ponadto:

1) czyta utwory stanowiące konteksty
dla tekstów kultury poznawanych
w szkole;

2) twórczo wykorzystuje wypowiedzi
krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie
(np. recenzja,
szkic, artykuł, esej);

3) porównuje tekst linearny i hipertekst
rozumiany jako wypowiedź
nieciągła, nielinearna,
stanowiąca system powiązanych
segmentów tekstowych
łączonych dowolnie przez użytkownika języka w każdorazowym
akcie odbioru;
4) rozpoznaje retoryczną organizację
wypowiedzi – wskazuje
zastosowane w niej sposoby
osiągania przejrzystości i sugestywności;

5) rozpoznaje mechanizmy nowomowy
charakterystyczne dla
systemów totalitarnych (wymaganie realizowane zwłaszcza w trymestrze II klasy III)

2. Samokształcenie i docieranie do informacji.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) samodzielnie wybiera do lektury teksty, stosując różne kryteria
wyboru, które potrafi uzasadnić;

3. Świadomość językowa.

2) dostrzega związek języka z obrazem świata;

4) postrzega styl potoczny jako centrum systemu stylowego polszczyzny, od którego odróżniają się  inne style: artystyczny,
naukowy, urzędowy,
publicystyczny.


II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

1.Wstępne rozpoznanie. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego.

2. Analiza.
Uczeń spełnia wymagania określone dlazakresu podstawowego, a ponadto:

1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym,
etycznym i poznawczym);

2) dostrzega przemiany konwencji
i praktykę ich łączenia (synkretyzm
konwencji i gatunków);

3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne,
romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np.
antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;

4) dostrzega w czytanych utworach:
parodię, para frazę i trawestację,
wskazuje ich wzorce
tekstowe;

5) rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego,
barokowego, klasycystycznego,
romantycznego.

3. Interpretacja.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;

2) przeprowadza interpretację porównawczą
utworów literackich;

3) w interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach
gatunkowych;

4) konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi,
teatralnymi, filmowymi.

4. Wartość i wartościowanie.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach.

III. Tworzenie wypowiedzi
1. Mówienie i pisanie.
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) tworzy wypowiedzi ze świadomościąich funkcji sprawczej;
2) ocenia własną kompetencję językową (po pra wność gramatyczną i słownikową) oraz kompetencję komunikacyjną (stosowność i skuteczność wypowiadania się).
2. Świadomość językowa.
Uczeń spełnia wymagania dla zakresu podstawowego

Dante Alighieri, Boska Komedia* (fragmenty)
Horacy - wybrane liryki*
(np. Exegi monumentum, Do Leukonoe, Do Deliusza);
Legenda o świętym Aleksym*.
Jan Kochanowski Treny * ( jako cykl poetycki);
W. Szekspir, Hamlet;
S. Grochowiak, Lekcja anatomii (Rembrandta);
E. Bryll, Portret sarmacki
A. Kamieńska, Powrót Hioba;
E. Bryll, Rekonstrukcja chóru Sofoklesowego;
J. Krókowski, Horacjańska refleksja nad życiem
T. Michałowska, Średniowiecze (wybrane fragmenty)
Słownik literatury staropolskie, pod red. T. Michałowskiej (hasło: Hagiografia, ze szczególnym uwzględnieniem części: Hagiografia w Polsce;
Księga imion i świętych,
oprac. H. Fros SJ (hagiografia), F. Sowa (onomastyka), hasło: Aleksy Wyznawca;
Oświeceniowe sprzeczności – między dydaktyzmem a sentymentalizmem
I. Krasicki, Pijaństwo;
M. Jastrun, Pijaństwo;
F. Karpiński, Przypomnienie dawnej miłości;
Cz. Miłosz, Piosenka pasterska.
T. Kostkiewiczowa, Motywy literatury sentymentalnej
TRYMESTR 2 KLASA II
Romantyzm – epoka wieszczów.
Specyfika polskiego romantyzmu na tle twórczości europejskiej
Juliusz Słowacki Kordian* lub Fantazy;
Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia*;
J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera*;
Wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
J. Słowacki, Beniowski ( fragmenty)
J. W Goethe, Faust (fragmenty lub całość);
F. Schiller, Do radości ( fragment);
G. Byron, Giaur*;
J. W. Goethe, Król olch;
F. Schubert, Król olch;
Z. Krasiński, Listy do Delifny Potockiej;
T. Różewicz, Salon warszawski.
J. Bachórz, Motywy akwatyczne: morze;
M. Piwińska, Bunt zakochanych;
M. Janion, Wyzwolenie wyobraźni;
J. Grotowski, “Dziady” jako model teatru nowoczesnego;
A. Kowalczykowa, Monologi Kordiana;
Z. Raszewski, Poeci romantyczni i teatr;

TRYMESTR 3 KLASA II
Pozytywizm, realizm, naturalizm  i inne izmy– pojęcia porządkujące czy szufladkujące
J. Kulczycka-Saloni, Programy i dyskusje
literackie okresu pozytywizmu*
;
B. Prus, Emancypantki ( tom I, II)*;
H. Sienkiewicz, Nowele (Za chlebem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Szkice węglem)*;
S. Chwin, Esther (fragment);
Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honorariusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
S. Przybyszewski, Confiteor.
J. Kulczycka- Saloni, Naturalizm;
J. Bachórz, Miłość Wokulskiego;
S. Chwin, Wizyta u Hersego;
H. Grynberg, Wizerunek Żyda w literaturze pozytywistycznej;
A. Dorotkiewicz, Emma Bovary tańczy na wielu parkietach;
B. Sadkowska, Homo dandys.
Dwudziestolecie międzywojenne to nie tylko polityka – tropem wyobraźni
S. I. Witkiewicz, Szewcy*;
B. Schulz, wybrane opowiadanie z cyklu Sklepy cynamonowe;
F. Kafka, Proces*;
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata*;
K. I. Gałczyński, Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa… (fragmenty).
M. Głowiński, J. Sławiński, Miasto w poezji
Film współczesny utrzymany w podobnej konwencji, np. Matrix*, Vanilia skay, Incepcja.
J. Bartmiński, Jak biegną drogi ojczyzny;
J. Sławiński, Białoszewski: być sobie jednym (fragmenty);
J. Kwiatkowski, Słowo Barańczaka;
L. Łuniewska, Buwing, czyli romans w bibliotece;
lub teksty zaproponowane przez uczniów
Film fabularny, Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda;
Spektakl teatralny, Emigranci*, S. Mrożek