UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Liceum

Cele bloku: ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych

Dbamy o siebie i innych.

Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Celem tego bloku przedmiotowego jest rozwijanie swoich mocnych stron, dbałość o siebie i innych, wiedza o tym, jak istotny dla rozwoju i sukcesu jest zdrowy styl życia, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

LICEUM

W programie położono nacisk na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, a w szczególności na:
- uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
- stosowanie na co dzień zasad prozdrowotnego stylu życia;
- działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
- umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania:
– Lepsze rozumienie siebie i najbliższego otoczenia. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?
–  Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją.
– Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.
– Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.
– Znajomość najważniejszych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.
– Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.
– Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i– prorodzinnych.
– Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego (uczeń wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej; opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb; omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej; wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej).
– Trening zdrowotny (uczeń ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności; wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia; wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia; wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne; wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie; wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im; wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy – BMI).
– Sporty i wypoczynek (uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej).
– Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista (uczeń wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze; wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z niektórymi sportami lub rodzajami wysiłku fizycznego).
– Sport (uczeń wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem; omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących; wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych).

– Edukacja zdrowotna (uczeń wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości; wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi; omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne; wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą w celu zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji; wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką; omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem; wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym przez całe życie; wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta; omawia przyczyny i skutki stereotypów i  stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych – np. żyjących z HIV/AIDS; planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej; omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia; wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem a środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu).