UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Gimnazjum / Klasa I

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum oraz podstaw przedsiębiorczości dla liceum.

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 1 trymestr

Historia
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Odkrywamy przeszłość. Historia jako nauka. Źródła historyczne. Czas i przestrzeń w dziejach. Periodyzacja dziejów.          

zna i rozumie pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, wiek, historia, prehistoria

potrafi wymienić najważniejsze epoki i określić ich cezury czasowe

potrafi wymienić podstawowe rodzaje źródeł historycznych

rozumie znaczenie źródeł historycznych w odtwarzaniu dziejów ludzkich
2. Prehistoria człowieka. Powstanie społeczeństw ludzkich. Życie człowieka w paleolicie. Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje dla powstania i rozwoju cywilizacji. Epoka brązu i początek epoki żelaza.   

zna i rozumie pojęcia: homo sapiens, neolit, paleolit, rewolucja neolityczna, epoka brązu, epoka żelaza

rozumie, na czym polegał proces przemian w życiu ludzi epoki paleolitu

rozumie zależności między warunkami naturalnymi a warunkami życia człowieka prehistorycznego

potrafi wyjaśnić, na czym polegała rewolucja neolityczna
3. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Obszar rozwoju, warunki naturalne, czas powstania i dorobek kulturalny cywilizacji Bliskiego Wschodu.         

cywilizacja

potrafi scharakteryzować organizację społeczeństwa w państwach starożytnego Bliskiego Wschodu

potrafi wyjaśnić zasady, na których opierało się funkcjonowanie państwa starożytnego Bliskiego Wschodu

umie wymienić osiągnięcia naukowe i kulturalne ludów starożytnego Bliskiego Wschodu
4. Mezopotamia – kraina nad Eufratem i Tygrysem. Hammurabi i jego państwo. Osiągnięcia cywilizacyjne ludów zamieszkujących Mezopotamię.       

zna i rozumie pojęcia: pismo klinowe, państwo, prawo, kodeks Hammurabiego

umie opisać wierzenia religijne starożytnych mieszkańców Mezopotamii

rozumie związki między warunkami naturalnymi a życiem starożytnych mieszkańców Mezopotamii
5. Egipt – kraj nad Nilem. Państwo faraonów – struktura i sposób sprawowania władzy. Społeczeństwo egipskie – grupy społeczne i ich funkcje. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Egiptu.
           
zna i rozumie pojęcia: sieć nawadniająca, politeizm, faraon, piramida, hieroglify, mumifikacja

umie opisać wierzenia religijne mieszkańców starożytnego Egiptu

rozumie związki między warunkami naturalnymi a życiem starożytnych mieszkańców Egiptu
6. Starożytny Izrael. Palestyna – ziemia obiecana. Wędrówki Żydów. Powstanie i upadek starożytnego państwa izraelskiego. Monoteistyczna religia Żydów. Biblia.
           

zna i rozumie pojęcia: monoteizm, judaizm, Biblia, dekalog

umie opisać wierzenia Izraelitów

rozumie związki między warunkami naturalnymi a życiem starożytnych mieszkańców Egiptu
7. Starożytna Grecja. Środowisko geograficzne Hellady i jego wpływ na życie starożytnych Greków. Powstanie państw-miast (polis) i różne zasady ich funkcjonowania. Wielka kolonizacja i jej konsekwencja. Organizacja państwa i społeczeństwa starożytnej Sparty. Demokracja ateńska w okresie klasycznym. Wojny grecko-perskie. Religia starożytnych Greków (politeizm, formy kultu, mity). Igrzyska olimpijskie i ich znaczenie w życiu Hellady. Kultura starożytnej Grecji (teatr, filozofia, literatura, architektura). Podboje Aleksandra Macedońskiego. Ośrodki i cechy kultury epoki hellenistycznej.

zna i rozumie pojęcia: polis, Hellada, Hellenowie, igrzyska olimpijskie, filozofia, hellenizm, mity, demokracja, hoplita

rozumie wpływ warunków naturalnych na życie mieszkańców starożytnej Grecji

umie opisać osiągnięcia kultury starożytnych Greków

potrafi scharakteryzować instytucje polityczne polis

umie wyjaśnić znaczenie igrzysk olimpijskich w życiu Greków

potrafi porównać modele organizacji polis Sparty i Aten w okresie klasycznym

rozumie przyczyny wojen grecko-perskich

umie opisać najważniejsze elementy religii starożytnych Greków

potrafi wskazać wpływ kultury greckiej na cywilizację współczesną
8. Starożytny Rzym. Starożytna Italia i jej mieszkańcy. Republika rzymska – organizacja i funkcjonowanie. Kryzys i upadek republiki. Powstanie cesarstwa rzymskiego. Zasady sprawowania władzy przez cesarzy. Podboje rzymskie w czasach republiki i wczesnego cesarstwa. Armia rzymska. Organizacja imperium rzymskiego. Osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian (prawo, architektura, technika). Wierzenia religijne Rzymian. Wędrówki ludów i ich następstwa. Podział cesarstwa i upadek państwowości rzymskiej na Zachodzie.     

zna i rozumie pojęcia: republika, senat, senator, konsul, cesarz, cesarstwo, imperium, cesarstwo wschodnie, cesarstwo zachodnie, barbarzyńcy, niewolnik, gladiator, wędrówki ludów, akwedukt, forum, termy, amfiteatr

rozumie przyczyny i skutki upadku republiki rzymskiej

potrafi wyjaśnić przyczyny ekspansji Rzymu
umie scharakteryzować system władzy cesarskiej w Rzymie

umie wymienić osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

umie wyjaśnić przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

Wiedza o społeczeństwie
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1.    Ustrój polityczny państwa polskiego.
wyjaśnia znaczenie pojęć: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy
zna zasady ustroju państwa polskiego
wskazuje instytucje, które realizują zasadę trójpodziału władz
2.    Konstytucja.
zna podstawowe wolności i prawa obywatela RP
3.     Sejm i Senat.
potrafi omówić funkcje parlamentu
wyjaśnia pojęcia: kadencja, zgromadzenie narodowe, immunitet parlamentarny, mandat poselski, interpelacja poselska
wymienia zadania Sejmu i Senatu
potrafi omówić proces legislacyjny
4.    Rząd i prezydent.
zna zasady wyboru Prezydenta RP i potrafi wymienić nazwiska prezydentów po 1989 r.
wymienia zadania i uprawnienia prezydenta
wyjaśnia procedurę tworzenia rządu, jego skład i funkcje

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 2 trymestr

Historia
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Narodziny i rozwój chrześcijaństwa. Jezus Chrystus – życie i nauka. Świadectwa historyczne o Jezusie. Nowy Testament Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w państwie rzymskim. Prześladowania – przyczyny i zasięg. Przełom konstantyński.
           

zna i rozumie pojęcia: mesjasz, apostoł

potrafi umiejscowić w czasie i przestrzeni działalność Jezusa Chrystusa

rozumie, na czym polegały prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim

wie, jak przebiegał proces rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w późnym antyku i we wczesnym średniowieczu

rozumie, na czym polegał tzw. przełom konstantyński
2. Powstanie islamu. Mahomet i jego nauka. Koran. Zjednoczenie plemion arabskich. Epoka wielkich podbojów arabskich. Podstawowe symbole i zasady islamu. Rozkwit kultury arabskiej. Rola Arabów w  życiu kulturowym średniowiecznej Europy. 

zna i rozumie pojęcia: islam, Koran, hidżra

potrafi opisać powstanie imperium arabskiego

potrafi scharakteryzować najważniejsze symbole i zasady islamu

umie wyjaśnić znaczenie kultury arabskiej w okresie wczesnego średniowiecza
3. Cesarstwo bizantyjskie. Cesarz Justynian i próba odbudowy jednolitego cesarstwa. Bizancjum kontynuatorem państwa rzymskiego. Ustrój cesarstwa bizantyjskiego. Rola Kościoła. Kodyfikacja prawa rzymskiego. Sztuka bizantyjska.      

zna i rozumie pojęcia: Bizancjum, cesarstwo wschodnie, patriarcha, ikona

potrafi scharakteryzować ustrój cesarstwa bizantyjskiego

umie wymienić osiągnięcia kultury bizantyjskiej

rozumie znaczenie Bizancjum dla przetrwania zdobyczy kultury grecko-rzymskiej
4. Wczesnośredniowieczna Europa Zachodnia. Państwa barbarzyńskie na dawnym obszarze cesarstwa rzymskiego. Karol Wielki i jego podboje. Organizacja władzy w państwie Karola Wielkiego. Podział cesarstwa karolińskiego. Renesans karoliński. Powstanie państwa niemieckiego. Uniwersalistyczne cesarstwo Ottona III.
           

zna i rozumie pojęcie „renesans karoliński”

potrafi umiejscowić w czasie i przestrzeni monarchię Karola Wielkiego

wie, jak zorganizowane było państwo karolińskie

potrafi opisać działania prowadzące do odbudowy instytucji cesarstwa na Zachodzie we wczesnym średniowieczu
5. Kościół w średniowiecznej Europie. Kościół łaciński i papiestwo. Rozprzestrzenianie się religii chrześcijańskiej w Europie – misja Cyryla i Metodego. Schizma 1054 roku. Spór cesarza z papieżem o  inwestyturę duchownych. Formy życia zakonnego. Wyprawy krzyżowe. Powstanie zakonów rycerskich.           

zna i rozumie pojęcia: chrystianizacja, biskup, papież, herezja, zakon żebraczy, benedyktyni, franciszkanie, dominikanie, celibat, reforma gregoriańska, krucjata, Ziemia Święta, zakon rycerski, uniwersalizm, męczennicy, symonia, święci, diecezja, sobór, teologia, inwestytura

potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku

wie, w jakich okolicznościach powstało państwo kościelne

rozumie rolę łacińskiego chrześcijaństwa jako fundamentu średniowiecznej kultury,

potrafi wymienić przyczyny i skutki wypraw krzyżowych

rozumie znaczenie papiestwa w życiu średniowiecznej Europy

potrafi scharakteryzować działalność średniowiecznych zakonów

rozumie, na czym polegał spór papiestwa z cesarstwem w XI wieku

umie opisać koncepcję uniwersalistycznego cesarstwa

potrafi wyjaśnić znaczenie misji cyrylo-metodiańskiej

Wiedza o społeczeństwie
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1.     Partie polityczne.
wyjaśnia pojęcia: partia polityczna, system partyjny
wymienia i omawia cechy i funkcje partii politycznych
przedstawia typy partii politycznych
wymienia największe partie polityczne w Polsce
potrafi wskazać różnice programowe między partiami działającymi w Polsce
2.     Rola massmediów i opinii publicznej.
wyjaśnia pojęcia: massmedia, cenzura, fakt, opinia
potrafi wymienić funkcje środków masowego przekazu
umie wyjaśnić, jaką rolę odgrywają środki masowego przekazu w życiu obywateli
potrafi odróżnić fakt od opinii
3.     Służba publiczna.
potrafi wyjaśnić pojęcie administracji publicznej i dokonać jej podziału na centralną oraz samorządową
omawia główne cele i zadania służby cywilnej
4.     Rzeczpospolita Polska w świecie. Polska polityka zagraniczna.
potrafi wymienić główne cele polskiej polityki zagranicznej
wyjaśnia terminy: racja stanu, polityka zagraniczna, służba dyplomatyczna i konsularna
omawia zadania służby dyplomatycznej i konsularnej
przedstawia kierunki polskiej polityki zagranicznej
wymienia podmioty uprawnione w Polsce do prowadzenia polityki zagranicznej
wskazuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej
na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o wpływie techniki na politykę międzynarodową
5.     Integracja europejska.
przedstawia najważniejsze etapy integracji europejskiej
charakteryzuje trzy filary Unii Europejskiej
wskazuje na mapie państwa członkowskiej Unii Europejskiej
omawia przyczyny integracji europejskiej
charakteryzuje organy Unii Europejskiej

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 3 trymestr

Historia
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. System feudalny. Stosunki lenne. Rozdrobnienie feudalne w państwach europejskich. Społeczeństwo średniowieczne – stany. Życie społeczno-gospodarcze wsi feudalnej. Powstanie i rozwój miast średniowiecznych. Funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu. Uniwersalistyczny charakter kultury średniowiecznej. Kultura rycerska i miejska. Kulturotwórcza rola Kościoła. Szkolnictwo średniowieczne. Powstanie uniwersytetów. Style romański i gotycki w architekturze. Dziedzictwo średniowiecza w moim regionie.
           

zna i rozumie pojęcia: system feudalny, senior, wasal, stan, rycerstwo, prawo rycerskie mieszczaństwo, immunitet, lenno, przywilej, cech, czynsz, lokacja, gród, styl romański, styl gotycki, portal, witraż, katedra, uniwersytet

rozumie, na czym polegał system lenny

potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy systemu feudalnego

wie, jak kształtowały się stany w średniowieczu

umie opisać cechy wyróżniające poszczególne stany

potrafi wymienić podstawowe funkcje miast w średniowieczu

zna główne elementy kultury rycerskiej i miejskiej

potrafi porównać style romański i gotycki

rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju kultury średniowiecznej
2. Początki państwa polskiego. Plemiona polskie. Państwo Polan. Mieszko I i jego państwo. Przyjęcie chrztu – jego znaczenie cywilizacyjne. Obszar i ludność Polski za panowania Mieszka I. Monarchia Bolesława Chrobrego i ekspansja terytorialna. Wojny z cesarstwem. Koronacja Chrobrego. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej i odbudowa państwa za Kazimierza Odnowiciela. Organizacja patrymonialnej monarchii pierwszych Piastów. Rządy Bolesław Śmiałego. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Bolesława Krzywoustego. Statut Krzywoustego.
           

zna i rozumie pojęcia: drużyna, dynastia, kanonizacja, arcybiskupstwo, statut Bolesława Krzywoustego, monarchia patrymonialna, prawo książęce

potrafi lokalizować w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów

umie scharakteryzować organizację państwa wczesnopiastowskiego

wie, jaka była geneza i konsekwencje chrztu Polski

potrafi ocenić politykę zagraniczną Bolesława Chrobrego

rozumie znaczenie dynastii piastowskiej w procesie kształtowania państwowości polskiej
3. Od rozbicia dzielnicowego do zjednoczenia państwa. Funkcjonowanie państwowości polskiej w okresie rozbicia dzielnicowego. Zagrożenia zewnętrzne i straty terytorialne. Najazd mongolski i bitwa pod Legnicą. Powstanie państwa zakonnego na ziemi chełmińskiej i podbój Prus. Przemiany gospodarcze i społeczne – postęp techniczny, rozwój osadnictwa i lokacje miast. Kształtowanie się stanów. Zjednoczenie Polski – czynniki sprzyjające zjednoczeniu (polityczne, społeczne i ideologiczne). Władysław Łokietek i odbudowa królestwa polskiego. Utrata Pomorza Gdańskiego i konflikt z Krzyżakami. Monarchia stanowa Kazimierza Wielkiego. Umocnienie wewnętrzne państwa i zmiany terytorialne (przyłączenie Rusi Halickiej). Stosunki z zakonem krzyżackim i Czechami. Powstanie Akademii Krakowskiej. Unia personalna z Węgrami.  
zna i rozumie pojęcia: rozbicie dzielnicowe, Krzyżacy, kolonizacja na prawie niemieckim, monarchia stanowa, unia personalna

umie wyjaśnić przyczyny rozbicia dzielnicowego w Polsce

wie, na czym polegał proces lokacji miast i wsi na prawie niemieckim*

potrafi wskazać czynniki sprzyjające zjednoczeniu ziem polskich w XIII–XIV wieku

rozumie znaczenie panowania Kazimierza Wielkiego dla umocnienia państwa polskiego

umie opisać najważniejsze etapy konfliktu polsko-krzyżackiego w XV wieku
4. Polska pod rządami pierwszych Jagiellonów. Geneza unii polsko-litewskiej. Krewo 1385 i chrzest Litwy. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Grunwald. Pierwszy pokój toruński. Wyprawa warneńska. Bunt stanów pruskich i wojna trzynastoletnia. Drugi pokój toruński i odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Wzrost znaczenia dynastii jagiellońskiej w Europie. Przywileje szlacheckie i przemiany ustrojowe w okresie rządów pierwszych Jagiellonów. Kultura późnego średniowiecza w Polsce.      
zna i rozumie pojęcie „przywilej szlachecki”

potrafi wyjaśnić przyczyny unii polsko-litewskiej,

potrafi scharakteryzować przyczyny i skutki nadawania przywilejów rycerstwu przez władców polskich w XIV–XV wieku,

umie wskazać najważniejsze osiągnięcia kultury średniowiecznej w Polsce

Wiedza o społeczeństwie
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1.     Droga Polski do Unii Europejskiej.
przedstawia etapy przystąpienia Polski do UE
omawia korzyści Polski z przynależności do UE
2.     Polska w organizacjach międzynarodowych.
wyjaśnia termin „organizacja międzynarodowa”
rozwija skrótowce: ONZ, NATO, OBWE
określa zasadnicze cele wybranych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska
ocenia zaangażowanie Polski w funkcjonowanie organizacji międzynarodowych (np. NATO)
3.     Organizacja Narodów Zjednoczonych.

zna okoliczności powstania ONZ
określa założenia i cele tej organizacji
omawia kompetencje głównych organów ONZ
charakteryzuje działalność organizacji wyspecjalizowanych ONZ
charakteryzuje działalność UNESCO i UNICEF
4.     Konflikty na świecie.
wymienia najważniejsze konflikty na świecie
wyjaśnia terminy: migracja, terroryzm
charakteryzuje aktualne konflikty i wskazuje na mapie miejsca, w których do nich doszło
wymienia potencjalne skutki konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych
5.     Współczesny świat i jego problemy.
omawia problem imigrantów i uchodźców
przedstawia problematykę terroryzmu na świecie
wie, co znaczą określenia: biedne Południe, bogata Północ, kraje rozwijające się
wskazuje przyczyny i skutki biedy w krajach rozwijających się
potrafi uzasadnić ideę niesienia pomocy humanitarnej krajom rozwijającym się
rozumie pojęcie „wioska globalna”
charakteryzuje pozytywne i negatywne skutki globalizacji
przedstawia sposoby rozwiązywania problemów współczesnego świata

Egzamin klasyfikacyjny z bloku BOGACI w klasie I gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z historii i wiedzy o społeczeństwie.