UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z informatyki dla klasy II

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem.   

przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków

wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich

opisuje różne systemy operacyjne
2. Korzystanie z sieci komputerowej.           

przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci,

opisuje zasady administrowania siecią komputerową w architekturze klient – serwer, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową,

korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją

zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania
3. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.   

projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych
stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL)
tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji
znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin
opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.           

wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i udostępniania danych

bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat)
2. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów.          

opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie

określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń

przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów

Informatyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin

posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi

ocenia własności rozwiązania komputerowego, np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania

opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania
2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem algorytmu.     

stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu oraz formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego i użycia komputera

dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji

posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów

stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych

stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów
3. Opisywanie i zastosowanie algorytmów na liczbach całkowitych.  

reprezentuje liczby w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym

sprawdza, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą

rozkłada liczby na czynniki pierwsze

iteracyjnie i rekurencyjnie realizuje algorytm Euklidesa

iteracyjnie i rekurencyjnie oblicza wartości liczb Fibonacciego

wydaje resztę metodą zachłanną
4. Opisywanie i zastosowanie algorytmów wyszukiwania i porządkowania (sortowania)
           

jednocześnie znajduje największy i najmniejszy element w zbiorze (zastosowanie algorytmu naiwnego i optymalnego)

stosuje algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy do wyszukiwania i sortowania liczb
5. Opisywanie i zastosowanie algorytmów numerycznych          

oblicza wartości pierwiastka kwadratowego

oblicza wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera

stosuje schemat Hornera: reprezentuje liczby w różnych systemach liczbowych

wyznacza miejsca zerowe funkcji metodą połowienia

oblicza pola obszarów zamkniętych
6. Opisywanie i zastosowanie algorytmów na tekstach           

sprawdza, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram

porządkuje tekst alfabetyczne

wyszukuje wzorca w tekście

oblicza wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej
7. Opisywanie i zastosowanie algorytmów kompresji i szyfrowania   

koduje znaki o  zmiennej długości, np. alfabet Morse'a, kod Huffmana

stosuje szyfr Cezara

stosuje szyfr przestawieniowy

stosuje szyfr z kluczem jawnym (RSA)

wykorzystuje algorytmy szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym
8. Opisywanie i zastosowanie algorytmów badających własności geometryczne      

sprawdza warunek trójkąta

bada położenia punktów względem prostej

bada przynależności punktu do odcinka

bada przecinanie się odcinków

bada przynależność punktu do obszaru

konstruuje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie II liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z informatyki.