UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Edukacja przedszkolna


BLOK LOGICZNI
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu: edukacja matematyczna, edukacja techniczna, zajęcia komputerowe.

Edukacja matematyczna

Cele:
Nauka rozumienia stosunków przestrzennych.
Doskonalenie umiejętności porównywania obiektów pod względem cech jakościowych z uwzględnieniem nadrzędności i podrzędności.
Doskonalenie umiejętności poznawania stosunków ilościowych, liczenia i porównywania liczebności zbiorów.
Poznawanie znaków oraz symboli stosowanych w matematyce i zastosowanie ich w działaniu.
Podejmowanie działań ćwiczących logiczne myślenie, spostrzegawczość wzrokową oraz sprawność manualną w obrębie edukacji matematycznej.

Klasa 0

TREŚCI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń

Stosunki przestrzenne

określanie położenia przedmiotów i kierunków z własnego punktu widzenia i osoby stojącej naprzeciwko
adekwatnie używa nazw pojęć do określenia położenia obiektu w przestrzeni
odróżnia i nazywa strony prawą i lewą
Czas

zapoznanie z kalendarzem
posługuje się określeniami dotyczącymi długości oraz tempa trwania jakiejś czynności lub zdarzenia, a także określeniami dotyczącymi kolejności zdarzeń
posługuje się nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku (wyrywkowo i w kolejności)
sposoby pomiaru czasu
odróżnia i nazwa różne rodzaje zegarów
mierzy czas przy pomocy klepsydry
odczytuje na zegarze z cyframi arabskimi pełne godziny
odróżnia pojęcie godziny od pojęć minuty lub sekundy
Cechy wielkościowe

nazwy cech wielkościowych i ich wyrażanie

nazwa cechy wielkościowe odpowiednio do kształtowanego pojęcia
porównuje je przez ocenę wizualną, szacuje i mierzy za pomocą wspólnie obranej miary
porównuje więcej niż dwa przedmioty przez nakładanie, przystawianie, przykładanie
porządkuje obiekty według wzrastającej lub malejącej wielkości, grubości, wysokości, długości, ciężaru
określa pojemność naczyń za pomocą dowolnie obranej miary
Figury geometryczne

zaznajomienie z kształtami i nazwami wybranych płaskich figur geometrycznych
rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne w otoczeniu oraz przedstawione na płaszczyźnie
podejmuje próby ich rysowania i wycinania
określa niektóre cechy figur
układa i odtwarza kompozycje z płaskich figur geometrycznych
rozróżnia przedmioty, obiekty, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości
Zbiory

klasyfikowanie przedmiotów wg cech jakościowych: koloru, wielkości, kształtu, grubości
tworzy zbiory i kolekcje przedmiotów według obranego kryterium
wyodrębnia zbiory według wybranej cechy i uzasadnia swój wybór
posługuje się przeczeniem „nie”, uzasadniając brak przynależności elementu do zbioru
wyodrębnia podzbiory w danym zbiorze
klasyfikuje obiekty według dwóch cech jednocześnie
określa wspólną część zbioru
klasyfikowanie zbiorów ze względu na liczebność elementów
porównuje dwa zbiory równoliczne bez przeliczania przez łączenie w pary, nakładanie, obrysowanie po 2 elementy
wskazuje zbiór pusty
Liczby naturalne
zaznajamianie ze znakami matematycznymi

odpowiednio do sytuacji stosuje nazwy liczebników w 3 aspektach
nazwa graficzne znaki liczb
tworzy zbiory o określonej liczbie elementów
liczy w określonej kolejności
zaznajamianie ze znakami matematycznymi
porównuje liczebności 2 zbiorów i stosuje odpowiednie znaki
dodawanie i odejmowanie jako doliczanie i odliczanie
działa na konkretach w zakresie określonego zbioru liczbowego i zapisuje działania za pomocą cyfr i znaków matematycznych
rozumie przemienność składników w dodawaniu
rozumie, że odejmowanie jest odwrotnością dodawania
rozkłada liczby przy dodawaniu na składniki z wykorzystaniem wszystkich możliwości
zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i większe
dodaje i odejmuje w zakresie 10
układanie, przekształcanie i rozwiązywanie zadań tekstowych
słucha opowieści matematycznych, zapamiętuje dane liczbowe i ustala wynik końcowy
rozwiązuje proste zadania tekstowe, odczytuje działania i formułuje odpowiedź
próbuje układać zadania i działania

Edukacja techniczna

Cele:
Rozwijanie zainteresowań technicznych przez stwarzanie warunków do poznawania i rozumienia znaczenia techniki w życiu człowieka.
Kształtowanie umiejętności technicznych w posługiwaniu się prostymi narzędziami i materiałami.
Zachowanie zasad bezpieczeństwa i ostrożności w kontaktach z wytworami technicznymi, a szczególnie z urządzeniami zasilanymi prądem.

Klasa 0

TREŚCI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
Technika w najbliższym otoczeniu dziecka

zaznajamianie z urządzeniami technicznymi w najbliższym otoczeniu dziecka
nazywa urządzenia techniczno-użytkowe (np. odkurzacz, mikser, zmywarka), rozumie ich działanie i posługuje się nimi
orientuje się w sposobach zasilania urządzeń technicznych
rozpoznaje znaki ostrzegawcze przy urządzeniach technicznych
zaznajamianie ze środkami audytywnymi i audiowizualnymi
rozpoznaje środki audiowizualne i audytywne oraz podstawowe zasady ich funkcjonowania
korzysta z urządzeń technicznych pod kontrolą dorosłego
pojazdy mechaniczne w najbliższym otoczeniu dziecka

rozwija zainteresowanie pojazdami mechanicznymi i je nazwać
opowiada o budowie, funkcji i sposobie poruszania się niektórych urządzeń technicznych
obserwuje urządzenia techniczne na ulicy, w parku, na budowie
Działalność techniczna

budowanie i przestrzenne konstruowanie

buduje z klocków stabilne formy przestrzenne
łączy (np. za pomocą śrub i nakrętek) gotowe elementy drewniane, plastikowe, metalowe i demontuje zbudowane konstrukcje
łączy elementy przez sklejanie, spinanie, nacinanie lub za pomocą patyczków
wykonuje drobne naprawy, używając podstawowych narzędzi
zapoznanie z właściwościami papieru i stosowanie go według wzoru do prac dowolnych

operuje papierem jako tworzywem konstrukcyjnym, różnicuje fakturę, grubość, sztywność
tnie nożyczkami, nacina, wygina różne gatunki papieru, obrysowuje elementy
wykonuje prace i zabawki według wzoru, schematu, szablonu i modelu
zaznajamianie z drewnem i tworzywami drewnopodobnymi

obrabia i łączy elementy za pomocą papieru ściernego, gwoździ, śrub, kleju, młotka, obcęgów
podczas prac konstrukcyjnych zachowuje ostrożność i stosuje się do zasad bezpieczeństwa
Zabawki mechaniczne
zaznajamianie z zabawkami mechanicznymi i przyzwyczajanie do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem
posługuje się zabawkami mechanicznymi o różnym napędzie (sprężynowym, na baterie i innym), przedmiotami z mechanizmem służącymi do zabawy

Zajęcia komputerowe

Cele:
Zaznajomienie z komputerem, tabletem i laptopem jako urządzeniami informatycznymi służącymi do nauki oraz zabawy i ułatwiającymi ludziom życie.
Zapoznanie z podstawowymi czynnościami związanymi z obsługą komputera.

Klasa 0

TREŚCI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:

Posługiwanie się komputerem

zapoznanie z  czynnościami związanymi z obsługą komputera
posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu
korzysta z myszy i klawiatury
Bezpieczna praca z komputerem
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera
wie, do czego można wykorzystać tablet, komputer