UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK NIEMIECKI - trzeci rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Trzeci rok nauki języka niemieckiego

Wymagania na 1 (7) trymestr


Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: uczucia, wygląd, spędzanie wolnego czasu, kultura, literatura, zakupy, codzienność szkolna 
 • na podstawie usłyszanego lub przeczytanego tekstu opowiada o osobach i miejscach spędzania wakacji (używa poprawnej odmiany czasowników również rozdzielnie złożonych) 
 • w mowie i piśmie potrafi wyrazić swoje opinie 
 • poprawnie buduje zdania oznajmujące i złożone 
 • samodzielnie tworzy dialogi i krótkie teksty opisujące wydarzenia z przeszłości w czasie przeszłym, używając poznanych czasów prostych i złożonych (Perfekt i Präteritum)
 • samodzielnie rozmawia o zainteresowaniach związanych z kulturą, teatrem, kinem 
 • potrafi obszernie opowiadać o swoich zainteresowaniach


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo- Kultura

Człowiek, uczucia i emocje, wygląd zewnętrzny
Życie rodzinne i towarzyskie
Spędzanie czasu w ferie
Dziedziny kultury
Codzienność szkolna
Zakupy i usługi, żywienie
Świat przyrody, pogoda (opisywanie zjawisk pogodowych), krajobraz
elementy wiedzy o krajach  DACHL: nazwy geograficzne, miejsca, literatura, nazwy kanałów telewizyjnych

Zagadnienia gramatyczne:

Czas przeszły Perfekt
Zastosowanie czasownika sein w Präteritum
Czasowniki modalne w Präteritum
Końcówki przymiotników po rodzajniku określonym i nieokreślonym
Tworzenie pytań z użyciem zaimka pytającego welcher, welche, welches
Zaimek względny

Zagadnienia fonetyczne

Prawidłowa wymowa dźwięków

Wypowiedź ustna :

Informowanie o swoich planach wakacyjnych
Opowiadanie o swoich feriach w czasie przeszłym Perfekt
Prowadzenie dyskusji na temat kultury i literatury
Wyrażanie opinii na dany temat, opisywanie osób
Reagowanie na komplementy
Dokonywanie wyboru
Relacjonowanie wydarzeń,
Prowadzenie rozmów na temat wizyty w kinie, w teatrze, programów telewizyjnych


Wypowiedź pisemna:

Pisanie pamiętnika, rymowanka w czasie przeszłym Präteritum
Opisywanie wyglądu osób i ich upodobań, opisywanie swojej wizyty w kinie, teatrze, recenzja filmu,
Układanie krótkich dialogów


Rozumienie ze słuchu:

Proste opowiadania,
Krótkie opinie na temat filmu,
Rozpoznanie ze słuchu zwiastunów poszczególnych audycji telewizyjnych


Rozumienie tekstu czytanego:

Krótkie i proste wypowiedzi pisemne – opowiadania, bajki, baśnie, krótkie anegdoty


Wymagania na 2 (8) trymestr:

Wymagania podstawowe - uczeń:

 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: środki transportu, zakwaterowanie, podróż, sposoby komunikowania się, zabytki, urządzenia techniczne i urządzenia gospodarstwa domowego, nazwy geograficzne 
 • stosuje określenia związane z podróżą i zakwaterowaniem,
 • określa wydatki związane z wycieczką,
 • prowadzi rozmowę na temat planowanej wycieczki klasowej,
 • tworzy konstrukcje bezokolicznikowe.
 • zna i stosuje w prostych wypowiedziach ustnych i pisemnych poznany czas przyszły Futur I i stosowanie form grzecznościowych

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo: Turystyka i technika

Środki transportu
Określenia związane z zakwaterowaniem, z podróżą i zwiedzaniem
Świat przyrody: krajobraz, rośliny
Elementy wiedzy o krajach DACHL: atrakcje
turystyczne, zabytki, nazwy geograficzne
Urządzenia techniczne
Urządzenia elektryczne
Sposoby komunikowania się nastolatków

Zagadnienia gramatyczne:

Konstrukcje bezokolicznikowe
Czas przyszły Futur I
Zdania okolicznikowe czasu
(Konstrukcja um….zu)
Stosowanie pytań: was für ein…..?

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwiękówWypowiedź ustna:

Opowiadanie o Szwajcarii
Prowadzenie dyskusji na temat ofert wycieczkowych
Udzielanie informacji na temat sposobu komunikowania się,
Statystyka
Uzasadnianie swojej decyzję


Wypowiedź pisemna:

Planowanie w grupie wycieczki klasowej
List
Formularz


Rozumienie ze słuchu:

Krótkie artykuły
Opowiadania


Rozumienie tekstu czytanego:

Krótkie i proste wypowiedzi pisemne,
Tekst o ofertach wycieczkowych, ofercie schroniska młodzieżowego
Instrukcja obsługi
Opis sprzętu gospodarstwa domowego
Tekst dotyczący sprzętu technicznegoWymagania na 3 (9) trymestr:

Wymagania podstawowe – uczeń:

 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: ochrona środowiska, segregacja śmieci, zdrowe odzywanie się, nazwy zawodów, emocje, uczucia, zainteresowania, sztuka komunikowania się 
 • prezentuje pozytywne cechy drugiej osoby,
 • rozmawia o swojej klasie,
 • przedstawia swoje mocne strony oraz mówić dobrze o innych
 • opisuje popularne zawody i czynności z nimi związane,
 • przyporządkowuje sytuacje do miejsc,
 • tworzy uprzejme prośby, stosując tryb przypuszczający
 • umie powiedzieć, co robi dla ochrony środowiska 
 • potrafi przyporządkować je opis artykułu spożywczego do jego nazwy
 • zadaje pytania z zaimkiem pytającym i przyimkiem i odpowiada na nie z użyciem czasowników wymagających konkretnego przyimka (rekcja czasownika)

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo: Ochrona środowiska, Organizacja życia szkolnego, praca

Ochrona środowiska
Segregacja śmieci
Zdrowe odżywianie się
Nazwy zawodów i wykonywanych czynności
Emocje i uczucia
Zainteresowania
Popularne zawody
Piramida żywieniowa
Style komunikowania się

Zagadnienia gramatyczne:
Zdania pytające przy użyciu zaimka pytajnego przyimek w bierniku i celowniku
Zaimek nieosobowy
Rekcja przymiotnika i czasownika
Tryb przypuszczający Konjuktiv II
Dwuczłonowe spójniki
Spójniki wenn i als
Rzeczowniki odczasownikowe

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwiękówWypowiedź ustna:

Wyrażanie życzeń przy użyciu Konjuktiv II,
Wypowiedzi na temat ochrony środowiska, segregacji śmieci
Podczas wypowiedzi stosować formy grzecznościowe
Rozmawiać o poszukiwaniu pracy- scenki
Planować pracę w grupie – uzasadnić swój wybór
Dialogi – krótka rozmowa towarzyska
Argumentowanie swoich wypowiedzi
Smalltalk
Scenki – emocje


Wypowiedź pisemna:

Tekst o planach zawodowych
Przedstawianie swoich mocnych stron
Tworzenie przepisu kulinarnego
Wyrażanie życzeń
Argumentacja za i przeciw
Notatka


Rozumienie ze słuchu:

Wywiad
Sonda uliczna
Rozmowa telefoniczna


Rozumienie tekstu czytanego:

Krótkie i proste wypowiedzi pisemne,
Artykuł prasowy