UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK FRANCUSKI - trzeci rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.


Trzeci rok nauki języka francuskiego


Wymagania na 1 (7) trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia dotyczące człowieka (dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania), zakupów i sklepów, szkoły i pracy, potrafi uzyskać i udzielić informacji na wyżej wymienione tematy
 • umie zapytać o przyczynę i wyjaśnić ją
 • potrafi wyrazić swoje odczucia


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo – CZŁOWIEK (powtórka)
ZAKUPY
SZKOŁA i PRACA
Nazwy członków rodziny, zwierząt, rzeczy osobistych, produktów żywnościowych, przedmiotów szkolnych
Nazwy państw
Nazwy sklepów i artykułów
Przymiotniki określające cechy zewnętrzne i cechy charakteru
Nazwy pomieszczeń w szkole
Nazwy osób pracujących w szkole

Zagadnienia gramatyczne

Powtórka odmiany poznanych czasowników
Tryb conditionnel de politesse
Przyimki en, au aux przed nazwami państw
Tryb Conditionnel présent
Miejsce przymiotnika
Przysłówki


Zagadnienia fonetyczne
Łączenia międzywyrazowe (liaisons)

Wypowiedź ustna
Udzielanie informacji na swój temat
Opis wyglądu zewnętrznego
Udzielanie rad
Zwracanie się o pomoc
Opisywanie planów na przyszłość
Wyrażanie zdziwienia


Wypowiedź pisemna
Prezentacja szkoły - slajdy


Rozumienie ze słuchu

Dialogi
Audycja radiowa   


Rozumienie tekstu czytanego
Listy, email
Lista zakupów
Teksty z gazetWymagania na 2 (8) trymestrWymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia dotyczące życia rodzinnego, form spędzania wolnego czasu, korzystania z urządzeń, zdrowia i samopoczucia, świata przyrody i krajobrazów, kultury
 • potrafi zapytać o przyczynę i opisać ją
 • umie przedstawić swój punkt widzenia, opinię
 • potrafi wyrazić zainteresowanie
 • liczy do miliona


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo –  ŻYCIE RODZINNE
TECHNIKA
ZDROWIE
ŚWIAT PRZYRODY
KULTURA
Nazwy wartości moralnych i uczuć
Rzeczowniki związane z nagłym wypadkiem, przemocą
Nazwy roślin, zwierząt i krajobrazu
Nazwy obiektów kultury i rozrywki

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników mettre, voir, s’en aller
Wyrażenie avoir besoin de
Miejsce przymiotnika
Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego
Miejsce przymiotnika
Liczebniki porządkowe
Zaimki wskazujące
Okoliczniki czasu


Zagadnienia fonetyczne
Zapis głoski [s]
Zapis głoski [o]

Wypowiedź ustna
Prowadzenie rozmowy telefonicznej
Wyjaśnianie przyczyny
Przedstawianie swojego punktu widzenia
Porównywanie
Wyrażanie zainteresowania


Wypowiedź pisemna
Pisanie sms-ów
Opisywanie postaci literackiej


Rozumienie ze słuchu

Dialogi
Wiadomości radiowe
Prezentacja programu festiwalowego   


Rozumienie tekstu czytanego
Czytanie sms-ów i ich skrótów
Czytanie programu telewizyjnego
Fragmenty tekstów literackichWymagania na 3 (9) trymestr
Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia dotyczące internetu, turystyki i podróży, teatru, filmu
 • potrafi wyrazić emocje (zdziwienie, rozczarowanie, niepokój, etc), życzenia
 • umie mówić o czynnościach w czasie przeszłym
 • potrafi określić ilość


ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Słownictwo –  INTERNET
PODRÓŻE
ŻYWIENIE
FILM I TEATR
Nazwy nośników informacji
Rzeczowniki związane z historią i rewolucją
Określenia pojemności i ilości
Nazwy naczyń
Nazwy związane z filmem i teatrem

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników commencer, ouvrir, offrir, découvrir
Wyrażenie avoir l’air, il y a
Czas przeszły passé composé
Zaimki przymiotne nieokreślone
Czas przeszły l’imparfait
Zdania warunkowe
Stopniowanie przymiotników


Zagadnienia fonetyczne
Zapis głoski [j]
Wymowa głosek [y] [u] [ə] [e] [ɛ]

Wypowiedź ustna
Prowadzenie wywiadu
Opis wydarzeń w czasie przeszłym
Wyrażanie emocji
Wyrażanie opinii na temat filmu lub sztuki teatralnej


Wypowiedź pisemna
Prezentacja „Symboles de France”
PrzepisRozumienie ze słuchu

Dialogi filmowe
Wywiad telewizyjny


Rozumienie tekstu czytanego
Fragmenty tekstów historycznych
Tekst Marsylianki
Przepisy
Fragmenty sztuki teatralnej


Egzamin klasyfikacyjny z języka francuskiego po trzecim roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.