UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Liceum / Klasa I

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podwyższamy poziom znajomości języka angielskiego.

JĘZYK ANGIELSKI
Liceum
Nauczanie języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym przebiega podobnie jak w gimnazjum, programy są względem siebie komplementarne i opierają się na dalszym rozwijaniu sprawności językowych (znajomość środków językowych, rozumienie oraz tworzenie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, reagowanie na nie oraz ich przetwarzanie).
Ponadto program nauczania zakłada, iż uczeń w trakcie jego realizacji:
– dokonuje samooceny
– współdziała w grupie
– korzysta ze źródeł informacji w języku obcym;
– stosuje strategie komunikacyjne oraz strategie kompensacyjne
– cechuje się świadomością językową

Cele kształcenia (wymagania ogólne)

Nauczanie języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym opiera się na rozwijaniu wymienionych poniżej sprawności językowych:
Znajomość środków językowych – uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie tematyki wskazanej w wymaganiach szczegółowych.
Rozumienie wypowiedzi – uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Tworzenie wypowiedzi – uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Reagowanie na wypowiedzi – uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Przetwarzanie wypowiedzi – uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Ponadto program nauczania zakłada, iż uczeń w trakcie jego realizacji:
– dokonuje samooceny (np.: przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np.: posługuje się słownikiem, poprawia błędy, prowadzi notatki, zapamiętuje nowe wyrazy, korzysta z tekstów kultury w języku obcym);
– współdziała w grupie (np.: w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych);
– korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np.: z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;
– stosuje strategie komunikacyjne (np.: domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumie tekst zawierający nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np.: parafrazę, definicję) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu;
– cechuje się świadomością językową (np.: dostrzega podobieństwa i różnice między językami).

Uwagi o strukturze programu
Każdy rok szkolny podzielono na trzy trymestry. W każdym trymestrze opracowywane są zagadnienia dwóch pigułek edukacyjnych oraz element kulturoznawczy. Treści programowe poszczególnych pigułek pokrywają się z wymogami podstawy programowej (dla IV etapu edukacyjnego – poziom IV.1), i są skorelowane z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Elementy kulturoznawcze dopasowane są zagadnieniami do treści programowych tak, aby umożliwić uczniowi łączenie zdobytej już wiedzy z nową (omówione wcześniej pigułki – obejmujące m.in. struktury leksykalno-gramatyczne, główne założenia kontekstowe – są podstawą do wprowadzenia treści kulturowych). Pozwalają także skorelować zajęcia z innymi przedmiotami (np. przeprowadzić zajęcia historii lub biologii w języku obcym). W drugim i trzecim roku nauczania wprowadzono specjalną pigułkę – trening egzaminacyjny. Służy ona kształceniu umiejętności egzaminacyjnych ucznia i daje możliwość sprawdzenia dotychczasowej, zdobytej przez niego wiedzy w ramach próbnego egzaminu. Pigułki te znajdują się na końcu programu kształcenia, aby umożliwić uczniom przygotowanie nie tylko do matury, ale i do międzynarodowych egzaminów badających poziom kompetencji językowych (np. University of Cambridge ESOL, European Testing Service) tuż przed ich sesją egzaminacyjną.

W tabelach ilustrujących poszczególne części programu zastosowano następujące oznakowania:
– pigułka a – materiał w wariancie podstawowym (PP), opracowany na podstawie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym,
– pigułka b – materiał w wariancie rozszerzonym (PR), opracowany na podstawie wymagań dla III.1 dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym,
– EK – Element kulturoznawczy.

Klasa I liceum
Wymagania na 1 trymestr
Klasa 1
Trymestr 1
pigułka 1a (PP)
pigułka 1b (PR)
pigułka 2a (PP)
pigułka 2b (PR)
EK
treści programowe
człowiek
człowiek


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym człowieka (potrafi określić dane osobowe, części ciała, ubrania i akcesoria, opisać wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, a także zna zwroty wyrażające uczucia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy)
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

GRAMATYKA
Uczeń zna:
– klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– składnię czasowników w języku angielskim.

PISANIE
Uczeń umie:
– opisać osobę,
– umie napisać e-mail.

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY
English corner in my city

Uczeń:
– potrafi odnaleźć elementy kultury języka obcego w miejscowości, w której zamieszkuje,
– umie przygotować prezentację dotyczącą śladów kultury Wielkiej Brytanii,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Wymagania na 2 trymestr
Klasa 1
Trymestr 2
pigułka 3a (PP)
pigułka 3b (PR)
pigułka 4a (PP)
pigułka 4b (PR)
EK
treści programowe
dom
szkoła


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym domu (potrafi określić miejsce zamieszkania, części domu i pomieszczenia, rodzaje domów i mieszkań, meble i elementy wyposażenia, warunki mieszkaniowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, a także potrafi opisać prace domowe i życie codzienne) oraz szkoły (potrafi scharakteryzować system oświaty, wymienić przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system egzaminacyjny).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz testy typu prawda/fałsz.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, rozkłady jazdy, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu)
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– zna czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous), ich zastosowanie, potrafi utworzyć zdania oznajmujące, pytające oraz przeczące, prawidłowo stosuje określniki czasu w tych czasach,
– odróżnia czasowniki dynamiczne od czasowników statycznych,
– zna odmianę i zastosowanie czasownika have,
– potrafi tłumaczyć fragmenty zdań,
– zna czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect), ich zastosowanie, potrafi utworzyć zdania oznajmujące, pytające oraz przeczące, prawidłowo stosuje określniki czasu w tych czasach
– zna konstrukcję wyrażającą przeszłość used to.

PISANIE
Uczeń umie:
– zrelacjonować wydarzenia.
– napisać e-mail oraz krótką notatkę.

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Music is the best of me)
Uczeń:
– potrafi poznaje muzykę anglojęzyczną przez teksty piosenek oraz sylwetki światowych ikon popkultury,
– umie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą ulubionego wokalisty lub zespołu muzycznego,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Karaoke competition (organizacja szkolnego konkursu karaoke).
2) Star interview (organizacja wywiadu z zaproszonymi gośćmi ze świata muzyki lub showbiznesu).
3) My video clip (stworzenie wideoklipu do wybranej piosenki/mini playback show).

Wymagania na 3 trymestr
Klasa 1
Trymestr 3
pigułka 5a (PP)
pigułka 5b (PR)
pigułka 6a (PP)
pigułka 6b (PR)
EK
treści programowe
praca
życie towarzyskie i rodzinne


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym pracy (potrafi nazwać zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, scharakteryzować prace dorywcze, rynek pracy, określić prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy) oraz życia rodzinnego i towarzyskiego (potrafi opisać członków rodziny, kolegów, przyjaciół, związki i relacje, codzienne czynności, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, rozkłady jazdy, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– zna czasy teraźniejsze i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous) oraz ich zastosowanie, potrafi utworzyć zdania oznajmujące, pytające oraz przeczące, prawidłowo stosuje określniki czasu w tych czasach,
– posługuje się pytaniami pośrednimi,
– zna konstrukcję wyrażającą przeszłość used to,
– zna wybrane przyimki,
– potrafi stopniować przymiotniki (proste, złożone, abstrakcyjne).

PISANIE
Uczeń umie:
– zrelacjonować wydarzenia,
– zapraszać, uzyskiwać informacje oraz ich udzielać,
– napisać e-mail oraz krótką notatkę użytkową (zaproszenie, informacja).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Christmas time)
Uczeń:
– poznaje tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych (porównanie kalendarza świąt w Polsce i w innych krajach,
– umie przygotować prezentację dotyczącą zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) XMas calendar (przygotowanie kalendarza adwentowego).
2) XMas carols (nauka kolęd w języku angielskim, karaoke).
3) XMas everywhere (stworzenie świątecznych dekoracji).
4) XMas show (przygotowanie spektaklu świątecznego).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po klasie I obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.