UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK NIEMIECKI - drugi rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Drugi rok nauki języka niemieckiego

Wymagania na 1 (4) trymestr


Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: charakterystyka osoby, części ciała, zdrowie, choroby, relacja z miejsca wypadku
 • potrafi porównywać osoby i przedmioty
 • stosuje czasowniki modalne
 • opowiada o zdarzeniach w czasie przeszłym Perfekt
 • tworzy zdania ze spójnikiem „dass”


Zagadnienia
Kompetencje językowe

Słownictwo : Wypoczynek, Części ciała, Zdrowie

Charakterystyka ludzi z otoczenia
Porównywanie osób, przedmiotów
Rekordy
Części ciała
Zdrowie
Choroby i dolegliwości
Opis wypadku drogowego

Zagadnienia gramatyczne:

Stopniowanie przymiotników
Czasowniki modalne
Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych
Rodzajnik określony, nieokreślony i przeczenie kein w celowniku
Czasownik haben w Präteritum
Zdania ze spójnikiem dass

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwięków

Wypowiedź ustna:

Wyrażanie opinii i jej uzasadnianie
Przedstawianie faktów z przeszłości
Stosowanie w wypowiedziach słownictwa związanego z wakacyjnym wypoczynkiem
Rozmawia na temat zdrowia, samopoczucia
Odgrywanie scenek tematycznych


Wypowiedź pisemna:

Porównywanie osób i przedmiotów
Tworzenie zdań z zastosowaniem stopniowania przymiotników
Opis dnia w czasie przeszłym Perfekt
Tworzenie scenek tematycznych i komiksów
Uzupełnianie wiersza
Opisać dolegliwości


Rozumienie ze słuchu:

Krótkie wypowiedzi
Opis dnia
Dialogi
Relacja z miejsca wypadku


Rozumienie tekstu czytanego:

Krótkie wypowiedzi w czasie przeszłym


Wymagania na 2 (5) trymestr:

Wymagania podstawowe – uczeń:

 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: dyscypliny sportowe, czynności związane z uprawianiem sportu, nazwy zwierząt
 • stosuje w wypowiedziach słownictwo dotyczące uprawiania sportu
 • formułuje polecenia w trybie rozkazującym
 • zna i posługuje się słownictwem związanym z wykonywaniem podstawowych ćwiczeń gimnastycznych

Zagadnienia
Kompetencje językowe

Słownictwo : Sport , Zwierzęta

Słownictwo związane z wykonywaniem podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
Dyscypliny sportowe
Nazwy zwierząt

Zagadnienia gramatyczne:

Tworzenie zdań w trybie rozkazującym
Stosowanie w wypowiedziach przeczenia, potwierdzenia  ja, nein, doch
Rzeczowniki odczasownikowe
Przyimek bei z celownikiem
Czasowniki modalne w czasie przeszłym prostym Präteritum

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwięków

Wypowiedź ustna:

Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją
Przeprowadzenie wywiadu
Opis lekcji wychowania fizycznego
Formułowanie poleceń w trybie rozkazującym
Stosowanie w wypowiedziach słownictwa związanego z uprawianiem sportu
Opowiadanie anegdoty


Wypowiedź pisemna:

Opis ulubionej dyscypliny sportowej
Napisanie opowiadania


Rozumienie ze słuchu:

Krótkie wypowiedzi na temat dyscyplin sportowych


Rozumienie tekstu czytanego:

Instrukcja
Wywiad ze znanym sportowcem
Krótkie wypowiedzi

Wymagania na 3 (6) trymestr:

Wymagania podstawowe – uczeń:

 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: nazwy pomieszczeń domowych, nazwy mebli i sprzętów domowych, wydatki i przychody
 • tworzenie zdań ze spójnikami wenn, und, oder, deshalb, weil, denn
 • potrafi określić położenie rzeczy w pokoju
 • opisuje drogę do określonego obiektu
 • tworzy ankietę i ogłoszenie

Zagadnienia
Kompetencje językowe

Słownictwo:  Sprzęty domowe i szkolne, Finanse

Pomieszczenia domowe
Nazewnictwo dotyczące mebli i sprzętów domowych
Wskazywanie drogi
Rodzaje wydatków i przychodów
Finansowane plany i zamiary

Zagadnienia gramatyczne:

Stosowanie rzeczowników w dopełniaczu liczby pojedynczej i mnogiej
Czasowniki stehen, hängen, liegen
Przyimki z celownikiem i biernikiem in, an, unter, zwischen, auf, neben, hinter, vor, über
Tworzenie zdań ze spójnikami wenn, und, oder, deshalb, weil, denn

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwięków

Wypowiedź ustna:
Opis wybranego pomieszczenia w domu
Określenie położenia rzeczy w pokoju
Opisywanie drogi do określonego obiektu


Wypowiedź pisemna:

Sporządzanie notatki
Redagowanie ogłoszenia, ankiety na temat pieniędzy kieszonkowych
Plan swoich wydatków
Tworzenie zdań ze spójnikami


Rozumienie ze słuchu:

Krótkie wypowiedzi


 Rozumienie tekstu czytanego:

Tekst o wydatkach i przychodach w budżecie domowym


Projekty:
 • „Jak obchodzi się Święta Wielkanocne w Austrii i Szwajcarii?” – prezentacja
 • Zdrowy tryb życia – projekt
 • Tradycje na Święta Bożego Narodzenia – wywiad
 • Atrakcje turystyczne Frankfurtu nad Menem – projekt