UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - pierwszy rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

JĘZYK ROSYJSKI
Klasa I gimnazjum
Wymagania na 1 trymestr
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Słownictwo – człowiek; dane personalne, części ciała, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, ubrania.          
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Konstrukcja Как тебя зовут? Меня зовут… .
Zwroty stosowane w formularzach danych osobowych – ankietach.
Czasownik жить.
Konstrukcja określająca wiek: Сколько тебе лет? Мне ..... лет.
Połączenia liczebników głównych z formami rzeczownika год.
Czasownik знать i учить w połączeniu z biernikiem. Czasownik любить w połączeniu z biernikiem i bezokolicznikiem.
Zaimki dzierżawcze.
3. Zagadnienia fonetyczne.  
kształtuje umiejętność prawidłowej wymowy dźwięków
4. Wypowiedź ustna. 
tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli opisuje ludzi, nazywa części ciała

reaguje na polecenia
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy bardzo krótkie wypowiedzi pisemne dostosowane do jego poziomu nabywania i doskonalenia różnorodnych środków językowych w formie opowiadania i opisu oraz listu nieformalnego.
6. Rozumienie ze słuchu.      
rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy)
Wymagania 2 trymestr
TREŚCI
dla klasy I                  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Słownictwo – dom, szkoła; części domu i pomieszczenia, meble i elementy wyposażenia, prace domowe, przedmioty nauczania.                 
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
2. Zagadnienia gramatyczne.           

Przymiotniki w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Liczebniki porządkowe w miejscowniku liczby pojedynczej.
Przysłówki дома, домой.
Konstrukcje typu: В моей комнате есть / находится…, В моей комнате нет… .
Celownik liczby pojedynczej przymiotników  i rzeczowników − nazw przedmiotów szkolnych − konstrukcja по физике, по русскому языку.
Czas przeszły czasowników.
Wyrażenia określające przeszłość: вчера, позавчера, два дня тому назад, неделю / месяц тому назад.
Dopełniacz przymiotników i rzeczowników.
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na spółgłoskę.
Liczebniki porządkowe w mianowniku, dopełniaczu i miejscowniku liczby pojedynczej.
Czasownik учить w połączeniu z biernikiem.
Czasownik учиться w połączeniu z miejscownikiem.
Tryb rozkazujący w poleceniach szkolnych.
3. Zagadnienia fonetyczne.              

kształtuje umiejętność prawidłowej wymowy dźwięków
4. Wypowiedź ustna.             
tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, czyli opisuje części domu, przedmioty szkolne, nazywa meble
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy bardzo krótkie wypowiedzi pisemne dostosowane do jego poziomu nabywania i doskonalenia różnorodnych środków językowych w formie opowiadania i opisu oraz listu nieformalnego.
6. Rozumienie ze słuchu.      
           

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia
7. Rozumienie tekstu czytanego.                 
rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne

Wymagania 3 trymestr
TREŚCI
dla klasy I      

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Słownictwo – praca; zawody i czynności z nimi związane.       
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, tworząc proste wypowiedzi ustne
2. Zagadnienia gramatyczne.           
Dwie koniugacje czasowników.
Czasownik хотеть.
Konstrukcja работать (кем?).
Narzędnik rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego.
Konstrukcja (кто?) по профессии.
3. Zagadnienia fonetyczne.  

umie prawidłowo wymawiać dźwięki, kształtuje nawyki prawidłowej akcentuacji
4. Wypowiedź ustna.
tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne, opisując na przykład wizytę u lekarza
5. Wypowiedź pisemna.        
tworzy bardzo krótkie wypowiedzi pisemne dostosowane do jego poziomu nabywania i doskonalenia różnorodnych środków językowych w formie opowiadania i opisu oraz listu nieformlnego.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

reaguje na polecenia

wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym
7. Rozumienie tekstu czytanego.     
rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne

Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka rosyjskiego.