UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / LICEUM / Wymagania programowe rozszerzone z fizyki dla klasy III

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 7 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Pole elektryczne.  
wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami punktowymi

posługuje się pojęciem „natężenie pola elektrostatycznego”

oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od jednego ładunku punktowego

analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków

wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego

przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola

opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie między okładkami

posługuje się pojęciem „pojemność elektryczna kondensatora”

oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego cechy geometryczne

oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora

analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym

opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku,

wyjaśnia działanie piorunochronu i klatki Faradaya
2. Prąd stały. 
wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego

oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne

rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika podlegającego prawu Ohma

stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych

oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle

oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu oraz moc rozproszoną na oporze

opisuje wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 8 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Magnetyzm, indukcja magnetyczna.       
szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)

oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (prze wodnik liniowy, pętla, zwojnica)

analizuje ruch cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym

opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne

opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych

analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z prądem w polu magnetycznym;

opisuje zasadę działania silnika elektrycznego

oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię

analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika podczas jego ruchu w polu magnetycznym

oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej

stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego

opisuje budowę i zasadę działania prądnicy i transformatora

opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)

opisuje zjawisko samoindukcji

opisuje działanie diody jako prostownika
2. Fale elektromagnetyczne i optyka.          
opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowań

opisuje jedną z metod wyznaczenia prędkości światła

opisuje doświadczenie Younga

wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej;

opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator

stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków

opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i wyznacza kąt graniczny

rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych
otrzymywane za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających

stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i powiększenie otrzymanych obrazów

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy III liceum
Wymagania na 9 trymestr

Fizyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy III    
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego.        
opisuje założenia kwantowego modelu światła;

stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego,

wyjaśnia zasadę działania fotokomórki

stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia częstotliwości
promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy

opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego

określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek

Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI w klasie III liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z fizyki.