UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Szkoła podstawowa / Klasa VI

Cele bloku: LOGICZNI.
Logicznie myślimy. 
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej matematyki dla szkoły podstawowej.

Klasa VI
Wymagania na 7 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy VI   
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
Zapisywanie wyrażeń algebraicznych i równań. (6.2)           

stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym
Rozwiązywanie równań. (6.3)          
rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego)
Układanie równań do zadań tekstowych. (6.2, 14.1, 14.2, 14.5)     
czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe

wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania

do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody
Działania na liczbach naturalnych. (2.2, 2.3, 2.11, 2.12)           
dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora

mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)

stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

szacuje wyniki działań
Działania na liczbach całkowitych. Wartość bezwzględna liczby. (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych

interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej

oblicza wartość bezwzględną

porównuje liczby całkowite

wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych
Działania na liczbach wymiernych. (4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9)           

skraca i rozszerza ułamki zwykłe

sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika

przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie

zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej

zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego

zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)

zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w punkcie 9. w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), po podzieleniu licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora

zaokrągla ułamki dziesiętne

porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)

dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane

dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)

wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne

porównuje różnicowo ułamki

wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora

szacuje wyniki działań

Klasa VI
Wymagania na 8 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy VI               
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
Figury płaskie i przestrzenne. (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.6)     
rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne

konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta)

stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta

rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez

zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu

wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu

rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył

wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór

rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów

rysuje siatki prostopadłościanów

oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków

oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu,

przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych

stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń)

oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi

oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi

oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi

oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów

zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr
Tabele, diagramy, wykresy. (6.1, 6.2)         

gromadzi i porządkuje dane

odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach
Skala na planach i mapach. (12.8)  
oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość
Prędkość, droga i czas. (12.9)         
w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości

stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s
Rozwiązywanie arkuszy sprawdzianów po klasie szóstej. (14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6)  
czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe

wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania

dostrzega zależności między podanymi informacjami

dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania

do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody

weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania

Klasa VI
Wymagania na 9 trymestr
Matematyka
TREŚCI         
Dla klasy VI                            :
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie. (12.1)  
interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% − jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowej
Obliczanie procentu danej liczby. (12.2)      
w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%
Obliczanie liczby na podstawie jej procentu.
oblicza liczbę na podstawie jej procentu w prostych przypadkach
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 
oblicza, jaki procent danej liczby stanowi inna w prostych przypadkach
Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.  
odczytuje i zaznacza punkty w układzie współrzędnych o współrzędnych wymiernych
Długości odcinków i pola figur w układzie współrzędnych. (11.1, 11.2) 

oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków

oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
Konstrukcyjne przenoszenie odcinków i kątów.      

konstrukcyjnie przenosi odcinki i kąty
Konstruowanie trójkąta o danych bokach. (9.2)      
ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta)

konstruuje trójkąt o trzech danych bokach
Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta.           

konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną konta
Konstruowanie prostych równoległych i prostych prostopadłych.           
konstruuje prostą równoległą do danej i prostopadłą do danej
Konstruowanie różnych trójkątów.   
konstruuje trójkąt o podanych bokach oraz kątach

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie VI szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.