UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Edukacja przedszkolna


BLOK PIĘKNI
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z zakresu: edukacja polonistyczna edukacja muzyczna edukacja plastyczna
Edukacja polonistyczna
Cele:
Doskonalenie poprawnego, swobodnego i komunikatywnego posługiwania się mową.
Prowadzenie działań przygotowujących do nauki czytania i pisania.
Kształtowanie umiejętności pisania.
Prowadzenie działań umożliwiających komunikację z otoczeniem.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Porozumiewanie się i kultura języka
posługiwanie się mową – swobodne i kontrolowane wypowiedzi dzieci
prowadzi rozmowy z kolegami i dorosłymi
posługuje się mową ekspresyjną
mówi z akceptowaną siłą głosu
moduluje głos
bierze oddech w odpowiednich momentach wypowiedzi
wypowiada się na temat opowiadań, przedstawień, wierszy, obrazków, historyjek obrazkowych, słuchowisk i filmów
rozumie żartobliwe treści
samodzielnie układa opowiadania, baśnie, historyjki
recytuje wiersze
nadaje tytuły obrazkom, historyjkom, itp.
komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji
wymowa
rozumie konieczność poprawnej i zrozumiałej wymowy
uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach artykulacyjnych
słownictwo i poprawność gramatyczna
korzysta z wzorców mowy poprawnej gramatycznie
stosuje w wypowiedziach przyimki, spójniki, przysłówki
wypowiada części mowy, poprawnie stosując przypadki, rodzaje, liczby, osoby, czasy w izolacji i w wypowiedzi
wzbogacanie słownictwa
posługuje się – w miarę poznawania – nowym słownictwem, również technicznym i używanym dawniej w literaturze
rozumie przekaz starych przenośni, porzekadeł, przysłów
Słuchanie
słuchanie dłuższych wypowiedzi
z uwagą słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób
odbiór ze zrozumieniem literatury i przedstawień
świadomie słucha utworów literackich napisanych prozą i wierszem (opowiadań, przedstawień, wierszy, baśni) i odpowiednio na nie reagujeć
ćwiczenie słuchu fonematycznego
dostrzega różnice w wymowie głosek podobnie brzmiących oraz w wybrzmiewaniu samogłosek i spółgłosek
wyróżnia głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
rozkłada prosty wyraz na poszczególne sylaby i głoski
Czytanie
globalne czytanie
kojarzy napis z miejscem, obrazkiem, przedmiotem lub osobą
poznawanie liter jako znaków graficznych zastępujących głoski
wskazuje obraz graficzny usłyszanej głoski
odczytuje własne imię
odczytuje proste wyrazy
składa napis z liter lub sylab
czyta krótkie, proste teksty
rozpoznawanie i rozumienie znaczenia niektórych znaków firmowych, oznaczeń używanych w TV, na mapach, plakatach, szyldach lub na ulicy
rozumie znaki pisane jako odpowiednik słowa
kojarzy napis z określonym miejscem użyteczności publicznej, obrazkiem, znakami drogowymi

zainteresowanie książką
przy pomocy dorosłego potrafi korzystać z książki jako sposobu miłego spędzenia czasu lub poszerzenia wiedzy o świecie
podejmuje próby samodzielnego czytania książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym
Edukacja muzyczna
Cele:
Kształtowanie umiejętności odbioru muzyki i odtwarzanie jej poprzez ruch, śpiew i muzykowanie.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Obcowanie z wybranymi dziełami muzyki klasycznej

słucha krótkich koncertów, nagrań, płytowych itp., z uwagą i zainteresowaniem
wyczuwa nastrój i charakter utworu
wyróżnia i nazwa wybrane instrumenty
posługuje się podstawowymi terminami muzycznymi
Rozpoznawanie, nazywanie i odtwarzanie dźwięków

rozróżnia głosy i dźwięki ze świata przyrody i najbliższego otoczenia
wsłuchuje się w dźwięki wydawane własnym głosem, z wykorzystaniem własnego ciała i przy użyciu różnych przedmiotów
ilustruje instrumentami perkusyjnymi na przykład opowiadanie nauczyciela
Śpiewanie i ruch przy muzyce
słucha piosenek oraz je śpiewa (indywidualnie i w zespole)
wyczuwa i odtwarza rytm piosenek graniem lub ruchem własnego ciała lub przedstawia go graficznie za pomocą rysunku, układania elementów
porusza się przy muzyce w jej rytmie i tempie
tańczy zespołowo
różnicuje rytm dwóch utworów
bierze udział w zabawach improwizujących wykonywanie muzyki na różnych instrumentach
Edukacja plastyczna
Cele:
Kształtowanie percepcji wizualnej i rozwijanie umiejętności plastycznych.
Klasa 0
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Percepcja wzrokowa
nazywa i dostrzega w otoczeniu barwy, kształty, faktury i tekstury, porównuje je i różnicuje
Zabawy plamą, linią i bryłą na różnych powierzchniach, np. mokrej, na piasku lub na kamieniach
rysuje i maluje farbami akwarelowymi, plakatowymi, akrylowymi itp. na powierzchniach o różnej fakturze i wielkości
operuje różnymi rodzajami linii i bryłami
posługuje się różnorodnymi przyborami do prac plastycznych
wykonuje prace dowolne i na temat
miesza barwy i je nazywa
ilustruje pracą plastyczną literaturę, muzykę indywidualnie i zespołowo
maluje palcami, rozprowadza farbę dłonią, za pomoc  papieru i przedmiotów innych niż pędzel
rysuje kredą na tablicy i maluje na sztalugach
Prace płaskie i przestrzenne z użyciem nożyczek, stempli, plasteliny, modeliny, masy solnej, gliny, materiału i papieru
wydziera i nakleja różne kształty
tnie nożyczkami po linii prostej, krzywej oraz wycina bardziej skomplikowane kształty
tworzy kompozycje z papieru kolorowego
składa orgiami
ugniata i formuje kartkę, masę typu plastelina, tworzy prace przestrzenne
wykonuje kolaże
Przygotowanie do nauki pisania


komponuje układy linearne z tworzywa przyrodniczego, klocków, guzików itp.
maluje, rysuje, nakleja układy linearne z zachowaniem rytmu
przerysowuje i kalkuje szlaczki literopodobne
rysuje po śladzie w liniach
koloruje obrazki według schematu