UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Gimnazjum / Klasa III

Klasa III gimnazjum
Wymagania na 7 trymestr
Klasa 3
Trymestr 7
pigułka 13a (PP)
pigułka 13b (PR)
pigułka 14a (PP)
pigułka 14b (PR)
EK
treści programowe
zdrowie
trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym zdrowie (potrafi określić samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawność, uzależnienia, ochrona zdrowia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot, chorobę i dolegliwości oraz powiązane czynności, z uwzględnieniem podobieństw i różnic,
– potrafi wyrazić przyszłość za pomocą czasowników modalnych oraz powinność, obowiązek lub zakaz, wykorzystując czasowniki modalne must, mustn’t, may, have to, shall, should,
– posługuje się konstrukcjami trybu rozkazującego, wyraża propozycje oraz sugestie,
– tworzy zdania przydawkowe definiujące,
– posługuje się konstrukcją zerowego i pierwszego okresu warunkowego,
– posługuje się czasem Present Perfect Simple wraz z towarzyszącymi mu przysłówkami i okolicznikami czasu.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Science)
Uczeń:
– poznaje naukowców, odkrywców wywodzących się z krajów anglojęzycznych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Know it! (organizacja wyjścia do parków naukowo-technologicznych: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie).
2) OUTSIDE with English   (organizacja zajęć przedmiotowych w języku obcym, np. lekcja chemii i historii w języku angielskim).
3) London full of science (organizacja jednodniowej wycieczki do Londynu do Muzeum Nauki – Museum of Science).

TRENING EGZAMINACYJNY
Uczeń przystępuje do próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i/lub do próbnego egzaminu PET/KET (Preliminary English Test/Key English Test).

Wymagania na 8 trymestr
Klasa 3
Trymestr 8
pigułka 15a (PP)
pigułka 15b (PR)
pigułka 16a (PP)
pigułka 16b (PR)
EK
treści programowe
życie społeczne
trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym życia społecznego (potrafi opisać środki masowego przekazu, współczesne media oraz media społecznościowe, a także opisać interakcje zachodzące w społeczeństwie).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy, fragmenty witryn internetowych, forów dyskusyjnych),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność, opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą, uwzględniając podobieństwa i różnice,
– potrafi podzielić rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne, żywotne oraz nieżywotne, a także utworzyć liczbę mnogą rzeczowników policzalnych,
– poznaje podstawy słowotwórstwa w zakresie tworzenia rzeczowników odczasownikowych gerund,
– posługuje się konstrukcjami czasownikowymi z formą gerundialną lub bezokolicznikową,
– posługuje się zaimkami some, any, no, every,
– posługuje się konstrukcjami drugiego okresu warunkowego.

TRENING EGZAMINACYJNY
Uczeń przystępuje do próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i/lub do próbnego egzaminu PET/KET (Preliminary English Test/Key English Test).

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (History and us)
Uczeń:
– poznaje wybrane fragmenty historii Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) WWW war war war (poznanie wybranych fragmentów historii danego kraju, wspólnych dat historycznych), (możliwość przeprowadzenia lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego w języku obcym).
2) Tweet me, Skype me, FaceME (prezentacja nt. roli mediów społecznościowych w moim życiu).

Wymagania na 9 trymestr
Klasa 3
Trymestr 9
pigułka 17a (PP)
pigułka 17b (PR)
pigułka 18a (PP)
pigułka 18b (PR)
EK
treści programowe
nauka i technika
wiedza o obszarze językowym


SŁOWNICTWO
Uczeń:
– posługuje się słownictwem dotyczącym wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności,
– posługuje się słownictwem związanym z odkryciami naukowymi, obsługą podstawowych urządzeń technicznych i korzystaniem z nich oraz szeroko rozumianą technologią informacyjno-komunikacyjną.

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania lub uzupełniania wypowiedzi oraz rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy, fragmenty witryn internetowych, forów dyskusyjnych),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań lub nagłówków do akapitów wypowiedzi oraz rozwiązuje testy wielokrotnego wyboru, a także testy typu prawda/fałsz.

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
– właściwie reaguje językowo w określonych sytuacjach, w szczególności w celu uzyskania, udzielania, przekazania informacji lub odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy,
– rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
– przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku angielskim.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
–stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby opisać osobę, przedmiot oraz czynność, opisuje osoby, przedmioty oraz czynności, wskazując na ich cechy, a także porównuje je ze sobą, uwzględniając podobieństwa i różnice
– zna składnię czasowników oraz klasyfikację czasów gramatycznych w języku angielskim,
– posługuje się konstrukcjami strony biernej w czasach teraźniejszych oraz przeszłych,
– posługuje się konstrukcjami drugiego okresu warunkowego.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (All around English world)
Uczeń:
– poznaje wybrane elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych z uwzględnieniem krajów azjatyckich (Indie) oraz afrykańskich,
– poznaje różne warianty i odmiany języka angielskiego na świecie – American/British English, Welsh/Cockney English, Irish English,
– poznaje podstawy specjalistycznego języka angielskiego – języka biznesu (Business English), języka prawniczego (Legal English), języka medycznego (Medical English),
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My country (opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej własnego kraju oraz wybranego kraju, w którym powszechnie używa się języka angielskiego).
2) Just say it! (organizacja konkursu poprawnej wymowy w języku angielskim).
3) Work it out (organizacja krótkich warsztatów o charakterze zawodoznawczym w brytyjskich oraz amerykańskich korporacjach).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po III klasie obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.