UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Szkoła podstawowa / Klasa II

BLOK BOGACI
Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja społeczna i etyka.
Edukacja społeczna
Cele:
Odkrywanie zainteresowań, akceptacja siebie i swoich potrzeb oraz praw innych ludzi.
Dobra komunikacja z innymi członkami społeczności dziecięcej i z dorosłymi.
Przestrzeganie reguł i umiejętne współdziałanie oraz współżycie w grupie.
Rozumienie wartości pracy w życiu człowieka.
Sprawne korzystanie z dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Kształtowanie kontaktów z innymi
nawiązywanie prawidłowych relacji z dorosłymi i rówieśnikami
odróżnia, co jest dobre, a co – złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
stara się być sprawiedliwy i prawdomówny
nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym
wie, jak należy się zachowywać w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe)
rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania
współpraca z innymi i przestrzeganie reguł
współpracuje z innymi w zabawie i w nauce szkolnej
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych
respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą)
troska o własne bezpieczeństwo i ochrona innych
jest chętny do pomocy
wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego
zna zagrożenia ze strony ludzi
potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie
Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej
poznawanie relacji rodzinnych i wynikających z nich obowiązków
identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami
zna podstawowe relacje między najbliższymi
podejmuje się obowiązków domowych
dostosowywanie własnych oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny
ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę
rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny
wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka
wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi
wie, czym zajmują się na przykład kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz
zdobywanie wiadomości na temat swojej miejscowości i jej mieszkańców
zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty
potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto)
uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
Wzmacnianie postawy obywatelskiej i proeuropejskiej
kształtowanie tożsamości narodowej
wie, jakiej jest narodowości
wie, że mieszka w Polsce
zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy)
zna wybrane miasta Polski
wymienia niektóre zwyczaje i obrzędy typowe dla polskiej tradycji i kultury
kształtowanie postawy tolerancji dla innych kultur i narodów
jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.
wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
Etyka
Cele:
Budowanie świata wartości (uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista i szacunek dla innych) kształtujących postawy obywatelskie.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Wychowanie do poszanowania godności osobistej
stara się nieść pomoc potrzebującym
nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
współpracuje w zabawach
Wychowanie w zakresie tolerancji
rozumie, że ludzie mają równe prawa
okazuje szacunek osobom starszym
nie niszczy swojego otoczenia
wie, że dzieci z niepełnosprawnością znajdują się w trudnej sytuacji, i im pomaga
Wychowanie w zakresie uczciwości
wie, na czym polega prawdomówność
potrafi oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów
wie, że nie można zabierać cudzej własności
pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich
dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”