UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z języka polskiego dla klasy III

 Program rozszerzony z języka polskiego dla klas licealnych

W każdym trymestrze uczeń jest zobowiązany do przeczytania co najmniej trzech pozycji oznaczonych gwiazdką (jeden utwór na miesiąc).
TRYMESTR 1 KLASA III

UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
 (kształcenie opisanych w podstawie programowej umiejętności odbiorczych i nadawczych realizowane jest w cyklu ciągłym w każdym trymestrze)

Wojenne losy Polaków
T. Różewicz, Termopilepolskie, Lament*;
Z. Nałkowska,  Medaliony*;
C. Lanzmann, Zając z Patagonii*
G. Grass, Blaszany bębenek;
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:
spełnia wymagania określone dla
zakresu podstawowego, a ponadto:

1) czyta utwory stanowiące konteksty
dla tekstów kultury poznawanych
w szkole;

2) twórczo wykorzystuje wypowiedzi
krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie
(np. recenzja,
szkic, artykuł, esej);

3) porównuje tekst linearny i hipertekst
rozumiany jako wypowiedź
nieciągła, nielinearna,
stanowiąca system powiązanych
segmentów tekstowych
łączonych dowolnie przez użytkownika języka w każdorazowym
akcie odbioru;
4) rozpoznaje retoryczną organizację
wypowiedzi – wskazuje
zastosowane w niej sposoby
osiągania przejrzystości i sugestywności;

5) rozpoznaje mechanizmy nowomowy
charakterystyczne dla
systemów totalitarnych (wymaganie realizowane zwłaszcza w trymestrze II klasy III)

2. Samokształcenie i docieranie do informacji.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) samodzielnie wybiera do lektury teksty, stosując różne kryteria
wyboru, które potrafi uzasadnić;

3. Świadomość językowa.

2) dostrzega związek języka z obrazem świata;

4) postrzega styl potoczny jako centrum systemu stylowego polszczyzny, od którego odróżniają się  inne style: artystyczny,
naukowy, urzędowy,
publicystyczny.


II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

1.Wstępne rozpoznanie. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego.

2. Analiza.
Uczeń spełnia wymagania określone dlazakresu podstawowego, a ponadto:

1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym,
etycznym i poznawczym);

2) dostrzega przemiany konwencji
i praktykę ich łączenia (synkretyzm
konwencji i gatunków);

3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne,
romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np.
antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;

4) dostrzega w czytanych utworach:
parodię, para frazę i trawestację,
wskazuje ich wzorce
tekstowe;

5) rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego,
barokowego, klasycystycznego,
romantycznego.

3. Interpretacja.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;

2) przeprowadza interpretację porównawczą
utworów literackich;

3) w interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach
gatunkowych;

4) konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi,
teatralnymi, filmowymi.

4. Wartość i wartościowanie.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach.

III. Tworzenie wypowiedzi
1. Mówienie i pisanie.
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) tworzy wypowiedzi ze świadomościąich funkcji sprawczej;
2) ocenia własną kompetencję językową (po pra wność gramatyczną i słownikową) oraz kompetencję komunikacyjną (stosowność i skuteczność wypowiadania się).
2. Świadomość językowa.
Uczeń spełnia wymagania dla zakresu podstawowego

S. Burkot, Formuła poezji Tadeusza Różewicza
Film fabularny, np.  Powstanie warszawskie;
Film dokumentalny, Shoa* (fragmenty)
Film współczesny wojenny, np. Miasto 44, Katyń,
Kanał, reż. Andrzej Wajda
Trymestr 2 klasa III
Powojenne rozrachunki z totalitaryzmami.
Ja i moja współczesność
G. Orwell, Rok 1984*;
Cz. Miłosz, Zniewolony umysł*;
T. Rózewicz, Kartoteka*;
S. Grochowiak, Płonąca żyrafa;
P. Huelle, Weiser Dawidek;
O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy;
J. Hartwig, Potrzeba;
J. M. Rymkiewicz, Jakie światło;
J. Polkowski, Tak, jestem obcy;
M. Świetlicki, Dla Jana Polkowskiego;
M. Biedrzycki, Asklop;
J. Podsiadło, Don’t leave me;
Cz. Miłosz, wybrane wiersze z cyklu Świat (poema naiwne);
R. Kapuściński, Podróże z Herodotem.
J. Bartmiński, Jak biegną drogi ojczyzny;
J. Sławiński, Białoszewski: być sobie jednym (fragmenty);
J. Kwiatkowski, Słowo Barańczaka;
L. Łuniewska, Buwing, czyli romans w bibliotece;
lub teksty zaproponowane przez uczniów
Film fabularny, Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda;
Spektakl teatralny, Emigranci*, S. Mrożek

Trymestr 3 klasa III


Remanenty literackie

Literacko-kulturowe dyskusje, czyli

zajęcia prowadzone w formie klubu dyskusyjnego wokół zagadnień opracowywanych przez uczniów, wcześniej wspólnie wybranych i sformułowanych. Przetwarzanie i wprowadzanie w nowe porządki wiedzy i umiejętność i zdobytych w cyklu kształcenia rozszerzonego.
 I. 3. Świadomość językowa.
Uczeń:
1) rozróżnia i omawia na wybranych przykładach funkcje języka
– poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną (tworze
nie wypowiedzi i stosowa nie języka w aktach komunikacji)oraz społeczną (jednoczenie
grupy i budowa nie tożsamości zbiorowej – regionalnej,
środowiskowej, narodowej);