UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Szkoła podstawowa / Klasa V

Cele bloku: BOGACI. Rozumienie rzeczywistości społecznej
Jesteśmy bogaci naszym dziedzictwem, umiemy być przedsiębiorczy.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.

Historia i społeczeństwo w klasie V szkoły podstawowej
Wymagania na 4 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klasy IV oraz: selekcjonuje informacje pozyskanie z różnych źródeł; zadaje pytania dotyczące pytań i skutków omawianych wydarzeń; umie wyrazić własne stanowisko.
TREŚCI
Dla klasy V
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
Życie w średniowieczu.
Za murami klasztoru średniowiecznego. Style romański i gotycki. Turnieje rycerskie. Zakony rycerskie. Średniowieczne miasto. Sprawiedliwe i honorowe postępowanie. Społeczność i samorządność kiedyś i współcześnie. Zakres władzy samorządów lokalnych. Samorząd uczniowski.
opisuje klasztor średniowieczny i tryb życia mnichów, używając pojęć: zakon, reguła, ubóstwo

charakteryzuje postać św. Franciszka z Asyżu

charakteryzuje zamek średniowieczny i jego mieszkańców

opisuje charakterystyczne cechy wzoru osobowego średniowiecznego rycerza

wymienia cechy stylu romańskiego i gotyckiego

opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz, samorząd miejski, rynek, mury miejskie

opisuje warunki życia na wsi średniowiecznej
porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina

charakteryzuje społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków

podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole

wskazuje na planie miejscowości siedzibę władz lokalnych
Czasy Jagiellonów w Polsce i Europie.
Unia Polski z Litwą. Zagrożenie ze strony Krzyżaków – wielka wojna. Epoka renesansu. Wielkie odkrywanie Nowego Świata. Reformacja. Złoty wiek XVI. Tłumaczy, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka. Na czym polega tolerancja? Zjawisko tolerancji kiedyś i współcześnie. Mniejszości narodowe kiedyś i współcześnie.
wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie

wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej

zna daty: 1385, 1386

zna pojęcia: unia, unia personalna, dynastia Jagiellonów

zna postacie: Jadwigi, Władysława Jagiełły, Ludwika Węgierskiego

potrafi wskazać na mapie Krewo i Wielkie Księstwo Litewskie oraz obszar państwa polsko-litewskiego po zawarciu unii

zna daty: 1409–1411, 15 lipca 1410, 1411, 1466

wie, jakie były postanowienia drugiego pokoju toruńskiego

umie zlokalizować na mapie obszar byłego państwa krzyżackiego

zna: ramy chronologiczne epoki nowożytnej; postacie wybitnych przedstawicieli odrodzenia (Michała Anioła, Leonarda da Vinci)

zna pojęcia: humaniści, odrodzenie renesans

zna datę: 1492

zna postacie: Krzysztofa Kolumba, Ameriga Vespucciego, Vasco da Gamy

rozumie pojęcia: karawela, karaka, Indianie, wielkie odkrycia geograficzne, Nowy Świat

potrafi umieścić Krzysztofa Kolumba i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrzeni

opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

zna postać Marcina Lutra

wie, w jaki sposób doszło do rozłamu w kościele

potrafi wyjaśnić pojęcie „reformacja”

wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka

wyjaśnia, w czym przejawia się tolerancja

Wymagania na 5 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klas IV i V oraz wyrażanie własnego stanowiska i przedstawianie argumentów; tworzy dłuższą wypowiedź o wydarzeniu lub postaci historycznej.
TREŚCI
Dla klasy V
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
Rzeczpospolita szlachecka.
Być szlachcicem. Rzeczypospolita krajem wielu narodów i wyznań. Jak podejmowano decyzje w Rzeczypospolitej. Dlaczego XVI wiek był złoty? Demokracja szlachecka i współczesna. Organy władzy kiedyś i współcześnie. Pojęcie obywatela i jego obowiązki kiedyś i współcześnie.
potrafi dokonać podziału stanu szlacheckiego

potrafi wyjaśnić pojęcie „pospolite ruszenie”

charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęć: sejm, sejmik, pospolite ruszenie

opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając pojęcia „folwark”

wyjaśnia, na czym polegała unia lubelska i wskazuje na mapie Rzeczypospolitą Obojga Narodów

zna datę 1569

opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru króla, używając pojęć: elekcja, pole elekcyjne, koronacja

wie, w którym wieku odbyła się pierwsza elekcja i kto był pierwszym polskim królem elekcyjnym

potrafi opisać sposób działania sejmików

zna terminy; pańszczyzna, kmiecie, spichlerz, spław rzeczny – Wisłą do Gdańska

potrafi opisać sposób działania sejmików

zna pojęcia: Rzeczpospolita, obywatel, flaga, godło, hymn państwowy

podaje przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

wymienia organy władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy
Rzeczypospolita XVII i XVIII wieku.
Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku. Rozwiązywanie konfliktów kiedyś i współcześnie. Trudny wiek XVIII. Konstytucja 3 maja. Upadek Rzeczypospolitej.
wie, jaka dynastia panowała w Rzeczypospolitej w XVII wieku

zna daty: 1655, 1660

zna postacie: Stefana Czarnieckiego, Bohdana Chmielnickiego

zna i rozumie pojęcia: potop, powstanie

podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania

zna daty: 1674, 1683

zna postać Jana III Sobieskiego

potrafi usytuować w czasie i opisać wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, używając pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria

wskazuje na mapie Wiedeń

zna daty: 1788–1792

zna datę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791

zna pojęcie: konstytucja

wie, jaka współcześnie obowiązuje konstytucja

zna postać Stanisława Augusta Poniatowskiego

rozumie znaczenie Konstytucji 3 maja

rozumie pojęcia: czasy stanisławowskie, Sejm Czteroletni (Sejm Wielki)

wymienia państwa, które uczestniczyły w I rozbiorze Polski, i wskazuje na mapie ziemie odebrane Polsce w wyniku I rozbioru

zna pojęcia: powstanie kościuszkowskie, naczelnik powstania, kosynierzy, patriota

zna datę 1795

Wymagania na 6 trymestr
Wymagania ogólne:
Utrwalanie umiejętności ogólnych kształconych w poprzednich trymestrach klasy IV i V oraz analiza tekstu źródłowego, sformułowanie pytań dotyczących tekstu, mapy i ilustracji.
TREŚCI
Dla klasy V
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
Polacy w czasie zaborów.
Polacy u boku Napoleona. Ziemie polskie po 1815 roku. Różne postawy Polaków wobec zaborców. Emigracja polska kiedyś i współcześnie. Rola rodziny, kultywowania tradycji.
zna daty 1797, 1815, 1830, 1863

zna i rozumie pojęcia: powstanie, spisek podchorążych, noc listopadowa, branka, Wielka Emigracja, rusyfikacja, germanizacja, zsyłka, tajne nauczanie, emigracja zarobkowa, emigracja polityczna, maszyna parowa, kolej żelazna, silnik elektryczny, telegraf, fabryka

identyfikuje postacie: Henryk Dąbrowski, Napoleon, Piotr Wysocki, Romuald Traugutt

rozumie, jakie znaczenie miały legiony Dąbrowskiego dla sprawy polskiej

wie, jak zmieniły się terytorialnie ziemie polskie po 1815 roku

sytuuje w czasie powstania 1830 i 1863

wymienia podstawowe skutki powstań narodowych

opisuje wybrane formy rusyfikacyjnych i germanizacyjnych działań zaborców

omawia wybrane formy działań Polaków w obronie tożsamości narodowej

wie, jakie były główne ośrodki emigracji polskiej w XIX wieku

potrafi porównać dziewiętnastowieczną emigrację historyczną ze współczesną

wie i rozumie, jakie znaczenie ma kultywowanie tradycji dla zachowania własnej tożsamości narodowej
Wiek pary i żelaza.
Rozwój przemysłu w XIX wieku. Powstanie wielkich miast. Nowe wynalazki techniczne i odkrycia naukowe. Zmiany w życiu codziennym.
rozumie, na czym polegało uprzemysłowienie w XIX wieku i jakie miało skutki dla życia ludzi

opisuje funkcjonowanie form produkcji w fabrykach

dostrzega różnice w funkcjonowaniu przemysłu w XIX wieku i współcześnie

potrafi wskazać przykłady, jak współczesne technologie ułatwiają codzienne życie

zauważa negatywny wpływ uprzemysłowienia na stan środowiska naturalnego

Egzamin klasyfikacyjny z bloku BOGACI w klasie V szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z historii i społeczeństwa.