UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI / Liceum / Klasa III

Klasa III liceum
Wymagania na 7 trymestr
Klasa 3
Trymestr 7
pigułka 13a (PP)
pigułka 13b (PR)
pigułka 14a (PP)
pigułka 14b (PR)
EK
treści programowe
zdrowie
nauka i technika


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym zdrowia (potrafi określić samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawność, uzależnienia, ochrona zdrowia) oraz nauki i techniki (potrafi opisać odkrycia naukowe, naukowców, obsługę podstawowych urządzeń technicznych i korzystanie z nich, awarie, zna zagadnienia związane z technologią informacyjno-komunikacyjną).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy)
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– posługuje się mową zależną,
– tworzy zdania okolicznikowe, stosuje przyimki oraz spójniki.

PISANIE
Uczeń umie:
– potrafi zrelacjonować wydarzenia,
– potrafi wyrażać przeprosiny oraz prośby,
– napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, przeprosiny, prośby).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Science)
Uczeń:
– poznaje postaci naukowców, odkrywców wywodzących się z krajów anglojęzycznych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Know it! (organizacja wyjścia do parków naukowo-technologicznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie).
2) English LAB (organizacja zajęć przedmiotowych w języku obcym, np. lekcja chemii i historii w języku angielskim).

Wymagania na 8 trymestr
Klasa 3
Trymestr 8
pigułka 15a (PP)
pigułka 15b (PR)
pigułka 16a (PP)
pigułka 16b (PR)
EK
treści programowe
świat przyrody
państwo i społeczeństwo


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym świata przyrody (potrafi opisać klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna) oraz państwa i społeczeństwa (potrafi opisać strukturę państwa, urzędów, organizacji społecznych i międzynarodowych, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, politykę społeczną oraz szeroko rozumianą gospodarkę).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– posługuje się stroną bierną oraz konstrukcjami trybu łączącego (wish, if only, would rather, had better, it’s time, it’s high time),
– tworzy zdania, wykorzystując czasowniki frazowe oraz wyrażenia idiomatyczne.

PISANIE
Uczeń umie:
– zrelacjonować wydarzenia,
– opisywać miejsca, a także pytać o opinię i prosić o pomoc,
– napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, zapytanie, prośby, forum internetowe).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (History and us)
Uczeń:
– poznaje wybrane fragmenty historii Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) WWW war war war (poznanie wybranych fragmentów historii danego kraju, wspólnych dat historycznych), (możliwość przeprowadzenia lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego w języku obcym).

Wymagania na 9 trymestr
Klasa   3
Trymestr 9
pigułka 17a (PP)
pigułka 17b (PR)
pigułka 18a (PP)
pigułka 18b (PR)
EK
treści programowe
wiedza o obszarze językowym
trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
– rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania wypowiedzi oraz rozmów, a także rozwiązuje test wielokrotnego wyboru.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
– rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, ogłoszenia, planery, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne instrukcje, komunikaty, rozmowy),
– określa główną myśl tekstu/komunikatu oraz poszczególnych części tekstu,
– znajduje w tekście określone informacje,
– określa intencje nadawcy/autora tekstu,
– określa kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników, nadawcę, odbiorcę oraz formę tekstu),
– rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi,
– rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu,
– stosuje techniki wykorzystywane w zadaniach wymagających dobierania pytań do akapitów wypowiedzi, uzupełniania luk, rozwiązuje test wielokrotnego wyboru oraz test typu prawda/fałsz.

GRAMATYKA
Uczeń:
– wykonuje kontekstowe oraz konsolidacyjne ćwiczenia gramatyczne przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów językowych organizowanych przez Cambridge University oraz European Testing Service.

PISANIE
Uczeń umie:
– potrafi opisywać miejsca, a także pytać o opinię i wystosować apel o działanie,
– umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową (wpis na blogu, zapytanie, prośby, forum internetowe).

MÓWIENIE
Uczeń:
– umie opisać ilustrację (prostą oraz wielowątkową),
– prowadzi rozmowy z odgrywaniem roli,
– wykonuje symulacyjne zadania egzaminacyjne.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (All around English world)
Uczeń:
– poznaje wybrane elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych z uwzględnieniem Indii oraz krajów afrykańskich,
– poznaje różne warianty i odmiany języka angielskiego na świecie – American/British English, Welsh/Cockney English, Irish English,
– integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) My country (opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej własnego kraju oraz wybranego kraju, w którym język angielski jest powszechnie używany).
2) Just say it! (organizacja konkursu poprawnej wymowy w języku angielskim).


Egzamin klasyfikacyjny z bloku POLIGLOCI po III klasie obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka angielskiego.