UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Szkoła podstawowa / Klasa II

BLOK ZDROWI
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Cele:
Rozumienie wpływu aktywności ruchowej, racjonalnego żywienia i profilaktyki medycznej na właściwy rozwój i sprawne funkcjonowanie organizmu.
Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Wpajanie zasad i umiejętności bezpiecznego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego.
Doskonalenie sprawności fizycznej w różnych formach aktywności ruchowej.
Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach.
Doskonalenie umiejętności gimnastycznych i lekkoatletycznych.
Poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
Klasa 2
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Sprawność fizyczna
rozwijanie sprawności fizycznej
uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami
współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas wykonywania zadań gimnastycznych
bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych
opanowanie wybranych umiejętności
chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość
umie toczyć i kozłować piłkę
sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne
wykonuje ćwiczenia równoważne
skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach
reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem sygnałów dźwiękowych)
zna zasady wybranych gier zespołowych i stosuje je w praktyce
Trening zdrowotny
wykonywanie zadań gimnastycznych
wykonuje wybrane ćwiczenia gimnastyczne
Wypoczynek i sporty
opanowanie wybranych umiejętności
chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość
rzuca, chwyta, kozłuje, toczy, odbija i prowadzi piłkę
jeździ na rowerze, wrotkach itp.
respektuje reguły i podporządkuje się decyzjom sędziego
wie, jak się zachować w razie zwycięstwa i porażki
Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna
wiedza na temat ochrony własnego zdrowia
wie, jak prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole
dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce i przy stole
wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i można im zapobiegać przez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny
wie, że należy stosować konieczne dla zdrowia zabiegi higieniczne (np. mycie włosów, codzienne mycie całego ciała, mycie zębów)
wie, że należy kontrolować stan zębów u stomatologa
wie, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ma aktywność fizyczna i właściwe odżywianie się
właściwie zachowuje się w chorobie
wie, że nie można samodzielnie zażywać żadnych leków ani stosować środków chemicznych
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
umie wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych
zasady zachowania wobec niepełnosprawnych
wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji
rozumie utrudnienia w funkcjonowaniu niepełnosprawnych i im pomaga