UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ROZUMNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z chemii dla klasy II

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 4 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 4 trymestrze:
1. Współczesny model budowy atomu – elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym.         

omawia budowę atomu, charakteryzuje cząstki elementarne wchodzące w skład atomu, określa liczbę cząstek elementarnych w atomie oraz skład jądra atomowego na podstawie zapisu

przedstawia ewolucję poglądów na budowę materii

wyjaśnia pojęcie dualizm korpuskularno-falowy

wyjaśnia pojęcie orbital atomowy,

charakteryzuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty

opisuje stan kwantowy elektronu w atomie pierwiastka chemicznego lub jonie za pomocą czterech liczb kwantowych

zapisuje konfiguracje elektronowe atomów i jonów wybranych pierwiastków chemicznych za pomocą liczb kwantowych

zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach (zapisy konfiguracji: pełne, skrócone i schematy klatkowe)

wymienia jednostki (rząd wielkości), w jakich podaje się rozmiar i  masę atomów pierwiastków chemicznych (A)

wyjaśnia pojęcia: jednostka masy atomowej, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa i korzystając z układu okresowego, podaje ich wartości dla wybranych pierwiastków chemicznych

wykonuje obliczenia związane z pojęciami „masa atomowa” i „masa cząsteczkowa”
2. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.           
oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym

oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym

wyjaśnia, na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej i sztucznej

określa rodzaje i właściwości promieniowania α, β, γ

podaje przykłady naturalnych przemian jądrowych

wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy

wyjaśnia przebieg kontrolowanej i niekontrolowanej reakcji łańcuchowej

podaje przykłady praktycznego wykorzystania izotopów oraz zjawiska promieniotwórczości
3. Układ okresowy pierwiastków. Zależność między budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym. Alotropia pierwiastków. 

określa liczbę protonów, elektronów, powłok elektronowych oraz elektronów walencyjnych w atomie pierwiastka chemicznego na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym

analizuje zmienność charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych grup głównych w zależności od położenia w układzie okresowym
4. Wiązania jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane i koordynacyjne. Zależność pomiędzy właściwościami związków chemicznych, a ich budową.           
definiuje pojęcie elektroujemność, określa zmienność elektroujemności pierwiastków chemicznych w układzie okresowym,

wskazuje pierwiastki elektrododatnie i elektroujemne w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

wyjaśnia związek między wartością elektroujemności a możliwością tworzenia kationów i anionów, przedstawia sposób, w jaki atomy pierwiastków bloku s oraz p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)

wyjaśnia pojęcie wartościowość
określa typ wiązania (σ i π) w prostych cząsteczkach

wyjaśnia sposób powstawania wiązania jonowego

wyjaśnia pojęcie „energia jonizacji”

określa warunki powstawania wiązania jonowego, kowalencyjnego, kowalencyjnego spolaryzowanego i koordynacyjnego i
charakteryzuje te wiązania

wyjaśnia zależność między długością a energią wiązania

wyjaśnia sposób powstawania orbitali molekularnych

stosuje pojęcie elektroujemności do określania (na podstawie różnicy elektroujemności i liczby elektronów walencyjnych atomów łączących się pierwiastków) rodzaju wiązania: jonowe, kowalencyjne (atomowe), kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane), koordynacyjne

zapisuje wzory elektronowe i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, koordynacyjne

opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalencyjne, wodorowe, metaliczne) na właściwości fizyczne substancji nieorganicznych i organicznych

wyjaśnia sposób powstawania wiązania wodorowego, określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody

wyjaśnia pojęcie „siła van der Waalsa”

podaje przykłady i określa właściwości substancji o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i koordynacyjnych

wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu

przedstawia za pomocą schematu klatkowego konfiguracje elektronowe atomów w stanie podstawowym i wzbudzonym, na przykładzie atomów węgla i boru wyjaśnia pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych,

wyjaśnia budowę cząsteczek wybranych substancji wykorzystując pojęcie hybrydyzacji (metan, fluorek boru, wodorek berylu)

wyjaśnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem orbitali zhybrydyzowanych

wyjaśnia pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

wyjaśnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki, określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki (np.: woda, amoniak)
5. Mol. Molowa interpretacja przemian chemicznych.           
stosuje pojęcie „mol" (na podstawie liczby Avogadra)

odczytuje w układzie okresowym masy atomowe pierwiastków i na ich podstawie

oblicza masę molową związków chemicznych (nieorganicznych i organicznych) o podanych wzorach (lub nazwach)

dokonuje interpretacji równań reakcji chemicznych oraz wykonuje obliczenia z użyciem mola
definiuje warunki standardowe i normalne

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 5 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 5 trymestrze:
Kinetyka chemiczna:
Reakcje endo- i egzoenergetyczne.
Równowaga chemiczna. Stała równowagi.
Reguła przekory.
Szybkość reakcji chemicznych. Rząd reakcji.
Katalizatory i przykłady reakcji katalitycznych.       

stosuje pojęcia: egzoenergetyczny, endoenergetyczny, energia aktywacji, do opisu efektów energetycznych przemian

definiuje szybkość reakcji (jako zmianę stężenia reagenta w czasie), określa czynniki wpływające na szybkość reakcji,
sporządza i interpretuje odpowiednie wykresy, wykonuje obliczenia

przewiduje wpływ: stężenia substratów, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów i temperatury na szybkości reakcji

planuje i przeprowadza odpowiednie doświadczenia
2. Reakcje utleniania–redukcji.        

wyjaśnia pojęcie „reakcja utleniania–redukcji” (redoks)

przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów

określa, które pierwiastki w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które – reduktorami

wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w podanej reakcji redoks; analizuje różne równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks

stosuje zasady bilansu elektronowego – dobiera współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji utleniania–redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej)
3. Węgiel i jego związki.
Węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne – nazewnictwo i właściwości.
Szereg homologiczny. Izomeria konstytucyjna i geometryczna.          
definiuje zakres oraz przedstawia rozwój chemii organicznej, ocenia znaczenie związków organicznych i ich różnorodność

określa właściwości węgla na podstawie położenia tego pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków chemicznych,

charakteryzuje odmiany alotropowe węgla

projektuje i potrafi wykonać badanie obecności węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki w związkach organicznych

ustala wzory empiryczne (elementarne) i rzeczywiste (sumaryczne) związków organicznych

definiuje grupy węglowodorów – alkany, alkeny alkiny, cykloalkany, areny

poprawnie stosuje nazwy i wzory oraz opisuje budowę przedstawicieli tych grup

określa budowę cząsteczek oraz charakteryzuje właściwości i zastosowanie przedstawicieli poszczególnych grup węglowodorów

wyjaśnia zjawisko izomerii, potrafi wskazać izomery, podaje przykłady izomerów

wyjaśnia na przykładach mechanizmy reakcji substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji

sprawnie zapisuje równania reakcji chemicznych, interpretuje je oraz wykonuje potrzebne obliczenia stechiometryczne

Wymagania programowe rozszerzone dla klasy II liceum
Wymagania na 6 trymestr

Chemia – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy II     
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 6 trymestrze:
1. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: fluorowcopochodne, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, aminy, kwasy karboksylowe i ich pochodne – budowa, nazewnictwo, otrzymywanie i właściwości.
Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów: aminokwasy, peptydy i białka, tłuszcze proste i złożone, najważniejsze cukry oraz kwasy nukleinowe – występowanie, właściwości i ich znaczenie w życiu człowieka.
Zjawisko izomerii optycznej. Chiralność.     
definiuje grupy jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych oraz opisuje budowę przedstawicieli tych grup

określa budowę cząsteczek oraz charakteryzuje właściwości i zastosowanie przedstawicieli poszczególnych grup związków

wyjaśnia na przykładach mechanizmy reakcji substytucji, addycji, eliminacji, polimeryzacji

sprawnie zapisuje równania reakcji chemicznych, interpretuje je oraz wykonuje potrzebne obliczenia stechiometryczne

wyjaśnia zjawisko izomerii optycznej, potrafi wskazać izomery, podaje przykłady izomerów

Egzamin klasyfikacyjny z bloku ROZUMNI w klasie II liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z chemii.