UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Gimnazjum / Klasa I

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, zajęć technicznych dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 1 trymestr

Matematyka  
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Rzymski system zapisu liczb (w zakresie do 3000). (1.1)
transponuje liczby naturalne mniejsze od 3000 zapisane w systemie rzymskim na system dziesiętny i odwrotnie
2. Oś liczbowa. (2.1, 2.2)
zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej i odczytuje współrzędne zaznaczonych na niej liczb

porównuje liczby na podstawie ich położenia na osi liczbowej

porównuje liczby na podstawie ich położenia na osi liczbowej

oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej

wskazuje na osi liczbowej zbiory liczb spełniające warunki typu: x ≥ 5, x < 3
3. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. (1.4)
ustala przybliżenia liczb wymiernych z podaną dokładnością
4. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych. (1.2, 2.3)
oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne

wykorzystuje kalkulator do sprawnego wykonywania obliczeń
5. Średnia arytmetyczna liczb wymiernych.
oblicza średnią arytmetyczną liczb wymiernych
6. Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych (kolejność wykonywania działań). (1.5, 2.4)
wykonuje działania na liczbach wymiernych w odpowiedniej kolejności z uwzględnieniem roli nawiasów
7. Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych, porównywanie liczb wymiernych. (1.6)
szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych

wskazuje, która z dwóch różnych liczb wymiernych jest większa, w tym stosuje porównywanie ilorazowe i różnicowe
8. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (również okresowe), zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na zwykłe. (1.3)
przedstawia w różnej postaci liczby wymierne

zapisuje ułamki zwykłe w postaci ułamków dziesiętnych

zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe
9. Potęgi o wykładnikach naturalnych. (3.1)
oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych
10. Pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia będące liczbami wymiernymi i ich podstawowe własności. (4.1)
oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej            opisuje modułową budowę komputera.
opisuje modułową budowę komputera

rozróżnia typy urządzeń peryferyjnych na urządzenia wejścia i wyjścia, potrafi opisać, do czego służą oraz sklasyfikować: klawiaturę, myszkę, skaner, drukarkę, mikrofon, głośniki, rzutnik

potrafi wskazać gniazdka służące do podłączenia każdego z nich

posługuje się urządzeniami multimedialnymi, potrafi przenieść pliki z aparatu cyfrowego i telefonu komórkowego na komputer

potrafi zainstalować i odinstalować program, uruchomić klawiaturę ekranową, zrobić printscreen

wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane, umie utworzyć i nazwać foldery; stosuje profilaktykę antywirusową

zna zagrożenia związane z pracą z komputerem i pracą w sieci, potrafi się przed nimi chronić

umie znaleźć pomoc w obsługiwanych programach, potrafi znaleźć informacje dotyczące interesującego go zagadnienia
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci.
zna najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe, potrafi wyszukiwać interesujące go zagadnienia, obrazy, pliki video, posługuje się mapą

potrafi ocenić przydatność i wiarygodność informacji znalezionych w Internecie

potrafi umieścić komentarz pod artykułem, zrobić wpis na blogu oraz forum, dodać post w Google Group, edytować artykuł na Wikipedii
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
zakłada konto pocztowe w portalu internetowym, wie, jakie powinno być bezpieczne hasło

potrafi oznaczyć niechcianą pocztę jako spam, tworzyć foldery/katalogi na swoim koncie pocztowym

bierze udział w dyskusjach na forum

wie, do czego służy Skype; umie wywołać i odebrać rozmowę

potrafi korzystać z co najmniej jednego komunikatora: gadu-gadu, tlen, Facebook Chat, Google Chat lub tym podobnych

stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci


Klasa I gimnazjum
Wymagania na 2 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Obliczanie procentu i promila liczby. (5.1)
oblicza procent i promil danej liczby
2. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. (5.2)
oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
3. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. (5.3)
oblicza liczbę, znając wartość jej procentu

4. Zastosowania praktyczne obliczeń procentowych. (5.4)
formułuje i rozstrzyga problemy związane z obliczeniami procentowymi

stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów praktycznych
5. Graficzne przedstawianie i odczytywanie informacji danych za pomocą procentów. (5.4)
sporządza diagramy procentowe (słupkowe, liniowe, kołowe), mając zestaw danych

interpretuje dane statystyczne przedstawione graficznie
6. Kąty (miara i rodzaje), kąty wierzchołkowe, kąty naprzemianległe. (10.1)
mierzy kąty

określa rodzaj kąta

korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez dwie przecinające się proste lub przez prostą przecinającą dwie proste równoległe

stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta do znalezienia brakujących miar kątów
7. Figury przystające, cechy przystawania trójkątów. (10.14)
określa rodzaj trójkąta, biorąc pod uwagę boki i kąty
8. Czworokąty – rodzaje i własności. (10.8)
określa rodzaj czworokąta

stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta do znalezienia brakujących miar kątów

korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w trapezach
9. Kąty środkowe. (10.4)      
wskazuje kąty wpisane i kąty środkowe w okręgu

stosuje twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym do znalezienia brakujących miar kątów
10. Obwód wielokąta. (10.9) 

wskazuje wierzchołki, boki, przekątne wielokąta

oblicza obwody wielokątów
11. Zamiana jednostek pola. (1.7, 10.10)     
zamienia jednostki pola
12. Pole trójkąta i czworokąta. (10.9)          
oblicza pola trójkątów, czworokątów, wielokątów
13. Zapisywanie i nazywanie wyrażeń algebraicznych. (6.1)   
zapisuje słownie wyrażenia algebraiczne podane za pomocą zapisu symbolicznego i na odwrót
14. Dodawanie i odejmowanie jednomianów (wyrazów podobnych). (6.3)
redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej
15. Mnożenie jednomianów. (6.5)
mnoży jednomiany

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Opracowywanie rysunków za pomocą komputera.           

przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć

umieszcza napisy na rysunkach

kopiuje fragmenty obrazów z pliku do pliku

przekształca formaty plików graficznych
2. Opracowywanie tekstów za pomocą komputera.           

przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami, itp.

formatuje tekst w kolumnach

opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu

potrafi zapisać swoją pracę w formacie pdf

potrafi wstawić obrazy pobrane z Internetu i dysku, usunąć hiperłącza
3. Opracowywanie danych liczbowych za pomocą komputera.    

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi

zna podstawowe formuły, takie jak: SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN

stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów

tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe

przy tworzeniu dokumentów korzysta z różnych źródeł
4. Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych, motywów i animacji.        

tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł

dodaje animacje poszczególnych elementów slajdów i animowane przejścia między slajdami
5. Opracowywanie za pomocą komputera prostych stron internetowych.  

tworzy prostą stronę internetową, zawierającą tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając z odpowiedniego edytora stron

wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML, takich jak: <br> <img src>, <a href>, <b>, <i>, <u> itp.

Klasa I gimnazjum
Wymagania na 3 trymestr

Matematyka
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. (6.2)           
oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych (również dla argumentów wymiernych)
2. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. (6.4)           
dodaje i odejmuje sumy algebraiczne
3. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian. (6.5)
mnoży sumę algebraiczną przez jednomian
4. Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias. (6.6)           

wyłącza wspólny czynnik poza nawias

przekształca wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci
5. Zapisywanie związków między wielkościami w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. (7.1)     

zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

przekształca dane równanie na równanie równoważne
6. Liczba spełniająca równanie. (7.2)           
sprawdza, czy dana liczba spełnia podane równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
7. Rozwiązywanie równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. (7.3)     
rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

zapisuje treści zadań za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
8. Proporcjonalność prosta. (7.1)     

rozpoznaje zależności wprost proporcjonalne

zapisuje związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi
9. Proporcjonalność odwrotna. (7.1)

rozpoznaje zależności odwrotnie proporcjonalne

zapisuje związki między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi
10. Długość okręgu. (10.5)   

oblicza długości okręgów

oblicza długości łuków okręgów
11. Pole koła. (10.6)
oblicza pola kół
12. Długość łuku, pole wycinka koła i pierścienia kołowego. (10.5, 10.6)          

oblicza pola wycinków koła i pierścieni kołowych

rozwiązuje zadania dotyczące długości okręgu, długości łuku okręgu, pola koła i części koła

Informatyka
TREŚCI
dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.       

wyjaśnia pojęcie algorytmu

podaje przykłady algorytmów wykorzystywanych w życiu codziennym, np. w pierwszej pomocy

potrafi, wykorzystując schemat blokowy lub opis słowny, przedstawić prosty problem matematyczny w postaci algorytmu, np. obliczenie pola figury

opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym

opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów (sortowanie bąbelkowe, przez podział)

potrafi napisać prosty program w Baltie, Logomocji, Scratchu lub podobnym języku
2. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.      

zna przynajmniej jeden program edukacyjny wspierający naukę, korzysta z niego regularnie

wykorzystuje programy komputerowe (np. arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne, dokumenty tekstowe) do prezentowania wyników eksperymentów, referatów, zestawienia danych lub innych prac z różnych bloków przedmiotowych
3. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań.
wie, jaki wpływ mają współczesne technologie na rynek pracy, rozwijanie własnych zainteresowań i komunikację
4. Opisywanie innych zastosowań informatyki.      
opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji
5. Ocena zagrożeń i ograniczeń związanych z komputerami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.     

wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera

wie, co to jest cyberprzemoc i jak jej przeciwdziałać
6. Aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.   
wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej


Klasa I gimnazjum
Wymagania
Zajęcia techniczne (grupy tematów do wyboru)
TREŚCI
Dla klasy I
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
Żywienie
zna zasady pracy na zajęciach technicznych
zna kuchnię bezpieczną i przyjazną użytkownikom
planuje zasady racjonalnego żywienia
planuje budowę jadłospisów
zna technologie żywienia i obróbki żywności
odróżnia zdrową i bezpieczną żywność
zna problemy żywieniowe współczesnego świata
zna zasady przygotowywania posiłków, przechowywania i konserwacji żywności
Kultura pracy
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów)
wykonuje prace z należytą starannością i dbałością
dba o powierzone narzędzia i przybory
bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
posługuje się nazewnictwem technicznym
współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole
śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego
jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki
ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia
Umiejętności wykonawcze i technologia wytwarzania
dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego
dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
reguluje urządzenia techniczne
opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
konstruuje m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-elektroniczne, w tym programowalne
konstruuje modele urządzeń technicznych
dokonuje montażu poszczególnych części w całość
dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
Inżynieria materiałowa
rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno, i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe)
charakteryzuje materiały konstrukcyjne
dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy
dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości
rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami
stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych
zna i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie I gimnazjum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie ocen z matematyki i informatyki.