UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK NIEMIECKI - pierwszy rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Pierwszy rok nauki języka niemieckiego

Wymagania na 1 trymestr


Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: formy powitania i pożegnania, dane osobowe, akcesoria szkolne, cechy charakteru, dni tygodnia, hobby, rodzina, pory dnia, przedmioty szkolne, przybory szkolne, nazwy zawodów, 
 • potrafi przedstawić się i opisać osoby – ustnie i pisemnie, 
 • umie zadać proste pytania dotyczące osób, planu lekcji, zainteresowań, 
 • umie liczyć do 100.

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – CZŁOWIEK, Rodzina i ja

Formy powitania i pożegnania
Liczebniki 1-100
Dane osobowe
Akcesoria szkolne
Nazwy dni tygodnia
Zainteresowania i hobby
Cechy charakteru
Przymiotniki określające wygląd zewnętrzny
Rodzina
Nazwy zawodów
Pory dnia
Plan lekcji
Przedmioty szkolne
Podstawowe informacje o Austrii, Niemczech i Szwajcarii 

Zagadnienia gramatyczne

Odmiana czasowników: sein i haben
Odmiana czasowników regularnych
Stosowanie zaimków pytających
Odmiana czasownika: mögen
Rodzajnik określony i nieokreślony
Stosowanie rodzajnika nieokreślonego w mianowniku i bierniku liczby pojedynczej i mnogiej
Stosowanie przeczenia: kein w mianowniku i bierniku liczby pojedynczej i mnogiej
Liczba mnoga rzeczowników
Zaimki dzierżawce: mein, dein

Zagadnienia fonetyczne

Alfabet i nauka prawidłowej wymowy dźwięków


Wypowiedź ustna

Przedstawianie się i swojej rodziny
Rozmowa o swoich zainteresowaniach i hobby
Podanie informacji o sobie
Opowiadanie o planie lekcji
Stosowanie w wypowiedziach czasowników nieregularnych
Wypowiedź pisemna

Wywiad
Krótka wypowiedź pisemna: opis przyjaciela
Budowanie prostych zdań
Opis swojej rodziny

Rozumienie ze słuchu

Powitania i pożegnania
Krótkie dialogi z pytaniami dotyczącymi danych osobowych

Rozumienie tekstu czytanego

Krótkie, proste wypowiedzi pisemne, np. dialogi, e-mailWymagania na 2 trymestr

Wymagania podstawowe - uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: zwierzęta domowe, pory dnia, czas zegarowy, obowiązki domowe, czas wolny, artykuły spożywcze,
 • potrafi opisać swój dzień,
 • zna zasady określania czasu zegarowego,
 • zna proste słowa grzecznościowe,
 • potrafi opowiedzieć o swoich ulubionych daniach,
 • zna niezbędne zwroty do złożenia zamówienia w restauracji,
 • zna nazwy potraw charakterystycznych dla krajów niemieckojęzycznych,
 • potrafi nazwać części garderoby.

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo – DOM, SZKOŁA

Zwierzęta domowe
Pory dnia
Czas zegarowy
Opis dnia
Obowiązki domowe
Czas wolny
Jedzenie - posiłki, potrawy charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych
Nazywanie części garderoby     

Zagadnienia gramatyczne

Zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej i mnogiej
Zaimki osobowe w bierniku i celowniku
Odmiana czasowników nieregularnych (np. nehmen)
Czasowniki rozdzielnie złożone
Stosowanie przyimków: am, von...bis, um
Stosowanie przyimków: in, auf z biernikiem
Odmiana czasowników: können, müssen
Zaimki pytające wann, wie, wo, wohin, woher, wer, was
Zdania ze spójnikiem dem
Stosowanie zaimka gem

Zagadnienia fonetyczne

Prawidłowa wymowa dźwięków: [ö] [ä] [ü] [ß] [sch] [sp] [z] [s] [ch] [ie] [eu]

Wypowiedź ustna

Pytanie o godzinę
Rozmowa o zwierzętach domowych
Opisywanie swojego dnia
Formułowanie próśb
Informowanie o tym, co się podoba, a co nie wraz z uzasadnieniem
Wypowiedź pisemna

Opis swojego dnia
Opis ulubionych potraw
Scenki - złożenie zamówienia w restauracji
E-mail 
Krótka wypowiedź z uzasadnieniem (zdania z denn)
Rozumienie ze słuchu

Krótkie dialogi dotyczące obowiązków domowych
Rozumienie informacji na temat artykułów spożywczych i zdrowego odżywiania się
Rozumienie tekstu czytanego

Krótkie i proste wypowiedzi pisemne
Opis dnia
E-mail

Wymagania na 3 trymestr

Wymagania podstawowe – uczeń:
 • zna i swobodnie stosuje słownictwo i wyrażenia, w szczególności: zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, nazwy pór roku, miesięcy, określenie daty, liczebniki porządkowe, data i miejsce urodzenia, zaimki zwrotne,
 • zna środki transportu oraz nazywa miejsca związane z podróżowaniem,
 • potrafi rozmawiać o swoich planach wakacyjnych,
 • potrafi wyrazić sprzeciw, zaproponować coś innego,
 • zna liczebniki główne powyżej 100.

ZAGADNIENIA
KOMPETENCJE JĘZYKOWE
Słownictwo- Pogoda, Podróże

Nazwy pór roku, miesięcy
Określanie pogody
Data i miejsce urodzin
Określanie daty
Plany wakacyjne
Formy wypoczynku
Środki transportu

Zagadnienia gramatyczne:

Liczebniki porządkowe
Zaimki zwrotne
Zdania z przyimkami an, auf, in z celownikiem i z biernikiem
Zdania z przyimkami nach, bei, zu z celownikiem
Czasowniki modalne wollen i sollen

Zagadnienia fonetyczne:

Prawidłowa wymowa dźwięków
Wypowiedź ustna:

Określenie daty
Podanie daty i miejsca urodzenia, pytanie o to inne osoby
Opowiadanie o porach roku według podanych informacji
Rozmowa na temat pogody, świąt, czasu wolnego
Opowiadanie na temat podróży wakacyjnej i planach wakacyjnych

Wypowiedź pisemna:

Opis swoich wymarzonych wakacji
List do kolegi
Rozumienie ze słuchu:

Krótkie dialogi
Opisywanie pogody
Plany wakacyjne

Rozumienie tekstu czytanego:

Krótkie i proste wypowiedzi pisemne,
List


Projekty:
 • Przygotowanie krótkiej prezentacji o sobie,
 • Przygotowanie konferencji prasowej ze znaną niemiecką osobistością,
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej o atrakcjach turystycznych Berlina lub Wiednia,
 • Prezentacja na temat potraw charakterystycznych dla krajów niemieckojęzycznych,
 • Przygotowanie scenki „w restauracji” lub „w sklepie”,
 • „Dokąd uczniowie Waszej szkoły najbardziej lubią podróżować?” – Ankieta.