UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Szkoła podstawowa / Klasa I

BLOK ZDROWI
Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Cele:
Rozumienie wpływu aktywności ruchowej, racjonalnego żywienia i profilaktyki medycznej na właściwy rozwój i sprawne funkcjonowanie organizmu.
Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Wpajanie zasad i umiejętności bezpiecznego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego.
Doskonalenie sprawności fizycznej w różnych formach aktywności ruchowej.
Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach.
Doskonalenie umiejętności gimnastycznych i lekkoatletycznych.
Poznawanie i przestrzeganie zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Sprawność fizyczna
rozwijanie sprawności fizycznej
uczestniczy w zajęciach ruchowych
bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych
opanowanie wybranych umiejętności
chwyta piłkę, rzuca nią do celu
sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne
wykonuje ćwiczenia równoważne
pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach
uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami
Trening zdrowotny
wykonywanie zadań gimnastycznych
wykonuje wybrane ćwiczenia gimnastyczne
Wypoczynek i sporty
opanowanie wybranych umiejętności
chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość
respektuje reguły i podporządkowuje się decyzjom sędziego
Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna
wiedza na temat ochrony własnego zdrowia
dba o prawidłowy sposób siedzenia w ławce, przy stole itp.
wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia
wie, że chorobom można zapobiegać przez: właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny, szczepienia ochronne
zachowuje się właściwie w czasie choroby
wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw ani stosować środków chemicznych, np. środków czystości
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
zasady zachowania wobec niepełnosprawnych
wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i im pomaga