UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

ZDROWI / Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Cele bloku: ZDROWI. Przygotowanie do dbałości o siebie i innych
Dbamy o siebie i innych.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.


Celem tego bloku przedmiotowego jest rozwijanie swoich mocnych stron, zachowanie dbałość o siebie i innych, wiedza, jak istotny dla rozwoju i sukcesu jest zdrowy styl życia, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia, przygotowanie do zmian związanych z dojrzewaniem oraz zrozumienie podstawowych reguł psychospołecznych i interpersonalnych:
1.    udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;
2.    stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;
3.    poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie
4.    zachowań prozdrowotnych;
5.    zrozumienie wartości relacji interpersonalnych w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rodziny;
6.    przygotowanie się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

TREŚCI
Dla klas IV – VI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego.
wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera

wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela

interpretuje uzyskane wyniki

dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki

ocenia własną postawę ciała
Trening zdrowotny.
uczeń: mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku

wymienia zasady i metody hartowania organizmu

demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała

wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu; wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył
Sporty całego życia i wypoczynek.
organizuje zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie uproszczonej

omawia zasady aktywnego wypoczynku
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; stosuje zasady samoasekuracji

omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach

omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem

dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych
Sport.
wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania
Taniec.
wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki

wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece
Relacje z innymi ludźmi oraz dbałość o własny komfort psychiczny jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie.
potrafi określić ich ważne elementy, takie jak emocje, komunikacja, integracja, współpraca, umiejętność radzenia sobie, stres
Rodzina - jej role i funkcje.
potrafi określić podstawowe role rodziny

zna pojęcie wspólnotowości, więzi, konfliktu i sposoby radzenia sobie z nimi
Rodzicielstwo, macierzyństwo i ojcostwo.
posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka oraz ciąży, rozwoju płodu i porodu
Różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami.
ma świadomość różnic i podobieństw

zna problematykę tożsamości płciowej oraz akceptacji i poszanowania godności cielesnej
Dojrzewanie.
jest świadomy zmian psychicznych i fizycznych związanych z dojrzewaniem oraz ich konsekwencji
Świadomy wybór.
zdobywa wiedzę na temat instytucji pomocowych oraz dostępu do zróżnicowanych informacji w mass mediach