UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Szkoła podstawowa / Klasa I

BLOK LOGICZNI
Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki
Logicznie myślimy
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja matematyczna, edukacja techniczna, zajęcia komputerowe.
Edukacja matematyczna
Cele:
Rozumienie pojęć i wykonywanie czynności umysłowych związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych.
Świadome i sprawne rachowanie, radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających formułowania i obliczania działań matematycznych.
Dostrzeganie i określanie zależności między osobami i przedmiotami znajdującymi się w przestrzeni.
Logiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, przekładnie sytuacji konkretnych na język symboli matematycznych.
Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy.
Klasa 1
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki
położenie przedmiotów
określa położenie obiektów względem obranego obiektu
odnajduje informacje na kartce według wskazówek (np. w prawym górnym rogu)
rysuje strzałki skierowane we właściwym kierunku
ustawia przedmioty zgodnie z podanymi warunkami
wyprowadza kierunki od siebie i innych osób
klasyfikacja i porządkowanie obiektów
klasyfikuje obiekty – tworzy kolekcje
układa obiekty w serie rosnące, malejące
numeruje obiekty w serii, określa następne i poprzednie
geometria i regularność
dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla)
uzupełnia rysunek według osi symetrii
zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach otoczenia
kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)
dostrzega stałe następstwa i regularność
zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej
dostrzega i kontynuuje powtarzające się sekwencje
układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury
rozpoznaje i nazywa figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
układa figury (np. z patyczków)
Liczenie i sprawność rachunkowa
pojęcie liczby i liczenie obiektów
rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym
sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia)
wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak
zapisuje liczby cyframi
podstawowe działania
wyznacza sumy i różnice, manipulując obiektami
wyznacza sumy i różnice z wykorzystaniem zbiorów zastępczych
sprawnie dodaje i odejmuje w dostępnym zakresie
poprawnie zapisuje działania
radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania
zadania tekstowe
zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji
stosuje zapis cyfrowy i znaki działań w rozwiązywaniu zadań z treścią
Pomiar i cechy wielkościowe
długość
mierzy długości, posługując się linijką
porównuje długości obiektów
ciężar
potrafi ważyć przedmioty
różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe
wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi
płyny
odmierza płyny kubkiem i miarką litrową
czas
nazywa dni tygodnia i miesiące
wie, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać
odczytuje czas na zegarze w zakresie pozwalającym na orientację w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych
temperatura

Obliczenia pieniężne

zna będące w obiegu monety i banknoty
zna wartość nabywczą monet
wie, co to jest dług i rozumie konieczność jego spłacenia
radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży
Edukacja techniczna
Cele:
Planowanie czynności, organizowanie warsztatu pracy.
Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy.
Posługiwanie się narzędziami i urządzeniami technicznymi, korzystanie z instrukcji.
Wykonywanie przedmiotów użytkowych i modeli.
Rozumienie wpływu sił przyrody na rozwój myśli technicznej i ich znaczenia dla jej rozwoju.
Klasa 1
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Środowisko techniczne
poznawanie i obsługiwanie urządzeń
zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (mikser, odkurzacz, zegar, sokowirówka, czajnik elektryczny, suszarka do włosów)
posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich
wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i jak wykorzystują dziś siły przyrody (wiatr, wodę)
określanie wartości

Przechodzenie wszystkich etapów powstawania wytworu
przedstawianie pomysłów rozwiązań technicznych
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych
planuje kolejne czynności
dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia
trenowanie umiejętności
tnie papier, tekturę itp.
korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych
buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków
Bezpieczeństwo i higiena pracy
utrzymywanie porządku
utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy
poruszanie się po drogach
potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach
zna zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze środków komunikacji
orientuje się, jak należy zachować się w razie wypadku, np. powiadomić dorosłych
korzystanie z narzędzi i urządzeń technicznych
właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych
Zajęcia komputerowe
Cele:
Znajomość budowy stanowiska komputerowego i umiejętne posługiwanie się myszą i klawiaturą.
Posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie.
Umiejętne i bezpieczne korzystanie z komputera, Internetu i multimediów jako źródeł informacji.
Klasa 1
TREŚCI EDUKACYJNE
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Obsługa komputera
posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie
posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu
korzysta z myszy i klawiatury
Bezpieczna praca z komputerem, Internetem i multimediami
Korzystanie z urządzeń elektronicznych i Internetu
w bezpieczny sposób
zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera
Wyszukiwanie informacji i tworzenie własnych dokumentów
wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich
nawiguje po stronach w określonym zakresie
tworzenie tekstów i rysunków
wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki (np. z gotowych figur)