UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ROSYJSKI - szósty rok nauki

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Obowiązkowo podnosimy poziom znajomości języka angielskiego.

Szósty rok nauki języka rosyjskiego
Wymagania na 7 trymestr
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 7 trymestrze:
1. Słownictwo – sport, zdrowie; dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, samopoczucie, choroba, ochrona zdrowia; 
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu
2. Zagadnienia gramatyczne.
Czasownik: играть w połączeniu z biernikiem lub
miejscownikiem;
Czasowniki związane z uprawianiem sportu: заниматься, играть, плыть,
плавать, прыгать
Przyimek: по w połączeniu z rzeczownikami związanymi ze sportem
Zdania z orzeczeniem imiennym z zastosowaniem słów: это, вот, всё lub z myślnikiem
Przyimki: благодаря, из-за w zdaniach przyczynowych
3. Zagadnienia fonetyczne.  
stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentuacji języka rosyjskiego we wszystkich formach tekstu
4. Wypowiedź ustna. 
           

tworzy wypowiedzi ustne, czyli: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; opowiada o codziennych wydarzeniach i je komentuje;
przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; opisuje swoje upodobania i uczucia; przedstawia opinie swoje i innych osób; przedstawia intencje i plany na przyszłość

opisuje samopoczucie, dolegliwości i objawy chorobowe, zadaje pytania o stanie zdrowia i samopoczuciu, zwraca się z prośbą o pomoc

opowiada o ulubionych i uprawianych dyscyplinach sportowych, uzasadnia upodobania, uzyskuje informacje o zainteresowaniach sportowych rozmówcy,

podaje nazwy sportów ekstremalnych
5. Wypowiedź pisemna.                   

potrafi zrelacjonować wydarzenia.

potrafi pisać plany na przyszłość.

umie napisać e-mail oraz krótką notatkę użytkową
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmy w języku rosyjskim

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.     

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi

Wymagania na 8 trymestr
TREŚCI
dla klasy III
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 8 trymestrze:
1. Słownictwo – nauka i technika, świat przyrody; odkrycia naukowe, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne; pogoda i klimat, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, człowiek i przyroda.
posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnianie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie danego tematu
2. Zagadnienia gramatyczne.

Zasady odmiany liczebników złożonych np. w datach.
Sposób tworzenia stopnia najwyższego przymiotnika.
Zdania bezpodmiotowe.
Zasady tworzenia zdań okolicznikowych, stosowanie przyimków oraz spójników.
3. Zagadnienia fonetyczne.              
stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentuacji języka rosyjskiego we wszystkich formach produkcji tekstu
4. Wypowiedź ustna. 
tworzy wypowiedzi ustne, czyli: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i je komentuje; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; opisuje swoje upodobania i uczucia; przedstawia opinie swoje i innych osób; przedstawia intencje i plany na przyszłość

opowiada o urządzeniach technicznych i sprzęcie elektronicznym, udziela informacji o obsłudze urządzeń technicznych, udziela informacji na temat podstawowych czynności wykonywanych podczas pracy z komputerem

opisuje zjawiska pogodowe i przyrodnicze związane z poszczególnymi porami roku, opisuje środowisko naturalne (fauna, flora, krajobraz), przedstawia opinii na temat postaw i zachowań człowieka wobec przyrody
5. Wypowiedź pisemna.        

potrafi zrelacjonować wydarzenia.

umie napisać e-mail, krótką notatkę użytkową.
6. Rozumienie ze słuchu.      

rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmy w języku rosyjskim

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.     

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

Wymagania na 9 trymestr
TREŚCI
dla klasy III                
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 9 trymestrze:
1. Słownictwo – państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o Rosji oraz o Polsce z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego i problemów na styku kultur; struktura państwa, partie i politycy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, problemy społeczne; podstawowe informacje na temat najważniejszych krain geograficznych, miast, bogactw naturalnych Rosji, tradycje i obyczaje, najsłynniejsi Rosjanie, stereotypy na temat Rosji i Rosjan.

posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie danego tematu


2. Zagadnienia gramatyczne.           
           

Stopień wyższy przymiotników w konstrukcjach porównawczych.
Zasady tworzenia imiesłowów przysłówkowych współczesnych i uprzednich.
Zasady tworzenia zdania wykorzystując czasowniki frazowe oraz wyrażenia idiomatyczne.
3. Zagadnienia fonetyczne.              
stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentuacji języka rosyjskiego we wszystkich formach tekstu
4. Wypowiedź ustna.

tworzy wypowiedzi ustne, czyli: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i je komentuje; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; opisuje swoje upodobania i uczucia; przedstawia opinie swoje i innych osób; przedstawia intencje i plany na przyszłość

udziela informacji na temat struktury Federacji Rosyjskiej oraz państwa polskiego i uzyskuje takie informacje, zadaje pytania na temat ustroju państwowego w Rosji, charakteryzuje ważniejsze rosyjskie i polskie partie polityczne, relacjonuje ważniejsze wydarzenia z życia politycznego Rosji i Polski, wyraża opinie na temat problemów społecznych

udziela informacji na temat geografii, bogactw naturalnych, najważniejszych zabytków Rosji, porównuje aspekty kulturowe, konfrontuje stereotypy z rzeczywistością i wyraża własną opinię na ich temat
5. Wypowiedź pisemna.                   

potrafi zrelacjonować wydarzenia.

potrafi opisywać miejsca a także pytać o opinię i pomoc.
6. Rozumienie ze słuchu.
rozumie ze słuchu odpowiedzi, wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy)

ogląda filmy w języku rosyjskim

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić wysłuchany tekst lub jego fragment
7. Rozumienie tekstu czytanego.

potrafi zwięźle lub szczegółowo streścić tekst przeczytany na lekcji albo zaczerpnięty z innych źródeł tekst lub jego fragment

potrafi odczytać stronę internetową i wyodrębnić w czytanym tekście istotne informacje, rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi


Egzamin klasyfikacyjny po szóstym roku nauki obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka rosyjskiego.