UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI - IV klasa szkoły podstawowej

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Język angielski w szkole podstawowej
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej.

Cele kształcenia w klasach IV–VI
Program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (dla klas IV–VI, czyli dla II etapu edukacyjnego) opiera się na rozwoju wymienionych niżej sprawności językowych.

1. Znajomość środków językowych
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym spełnienie pozostałych wymagań ogólnych w obrębie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
2. Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie oraz typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w obrębie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
3. Tworzenie wypowiedzi
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, kilkuzdaniowe zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące opisu osób, miejsc oraz przedmiotów, a także opowiada o codziennych czynnościach, potrafi przedstawić swoje upodobania oraz odczucia.
4. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie (w formie krótkiego tekstu), w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
5. przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Ponadto zgodnie z założeniami programu uczeń:
- zna zasady wymowy i ortografii,
- umie pracować ze słownikiem dwujęzycznym,
- dokonuje samooceny (np. z wykorzystaniem portfolio językowego) i stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki, zapamiętuje nowe wyrazy, korzysta z tekstów kultury w języku obcym),
- współdziała w grupie (np. podczas prostych lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych prac projektowych),
- korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- stosuje strategie komunikacyjne (np. domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumie tekst zawierający nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafrazę, definicję) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu
- wykazuje się świadomością językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Język angielski w IV klasie  
Wymagania na 1 trymestr

Uwaga. W tabelach ilustrujących poszczególne części programu zastosowano następujące oznakowania:
- pigułka a – materiał w wariancie podstawowym (PP), opracowany na podstawie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym,
- pigułka b – materiał w wariancie rozszerzonym (PR), opracowany na podstawie wymagań dla III.1 dla III etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym,
- EK – Element kulturoznawczy.

Klasa IV
Trymestr 1
Pigułka 1
Pigułka 2
EK
Treści programowe
człowiek
człowiek


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym człowieka (potrafi określić dane osobowe, części ciała, ubrania i akcesoria, opisać wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru, a także zna zwroty wyrażające uczucia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi się przedstawić, przywitać, podać swój wiek, imię i nazwisko, wskazać i opisać części ciała, opisać swój wygląd, nazwać i opisać ubrania,
- zna liczebniki główne i porządkowe, kolory oraz proste przymiotniki,
- zna odmianę czasowników ‘to be’ oraz ‘to have’,
- zna podział rzeczowników na policzalne i niepoliczalne oraz potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników policzalnych,
- rozróżnia zaimki wskazujące, osobowe oraz dzierżawcze.
ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Me and my friends)
- potrafi odnaleźć elementy kultury języka obcego w miejscowości, w której zamieszkuje,
- umie przygotować prezentację dotyczącą śladów kultury Wielkiej Brytanii,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Przykładowe projekty edukacyjne:
1) This is me (prezentacja swojej osoby, wprowadzenie do portoflio ucznia).
2) My idol (prezentacja idola, osoby na której się wzorujemy).
3) My family (stworzenie i prezentacja drzewa genealogicznego ucznia).
4) My pet (prezentacja zwierzęcia domowego).

Język angielski w klasie IV szkoły podstawowej
Wymagania na 2 trymestr
Klasa IV
Trymestr 2
Pigułka 3
Pigułka 4
EK
Treści programowe
dom
szkoła


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym domu (potrafi określić miejsce zamieszkania, części domu i pomieszczenia, rodzaje domów i mieszkań, meble i elementy wyposażenia, a także potrafi opisać prace domowe i życie codzienne) oraz szkoła (potrafi wymienić przedmioty nauczania, oceny i wymagania, a także opisać życie szkoły).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi określić i opisać swoje miejsce zamieszkania, nazwać pomieszczenia oraz sprzęt RTV/AGD w domu, reagować na polecenia nauczyciela, wydawać proste polecenia, opisać wyposażenie sali lekcyjnej, przedmioty szkolne oraz osoby pracujące w szkole,
- zna zaimki pytające, przymiotniki dzierżawcze, przyimki miejsca, dni tygodnia, miesiące oraz pory roku,
- potrafi podać czas oraz opisać proste czynności związane z aktywnością w szkole i w klasie,
- stosuje proste konstrukcje z wykorzystaniem czasu teraźniejszego Present Simple, a także prawidłowo stosuje formę dopełniacza saksońskiego.

CLIL
MATHS – (How old is he?) lekcja matematyki, w czasie której używa się liczebników oraz wykonuje proste działania matematyczne, z wykorzystaniem czasu teraźniejszego Present Simple.
ECOLOGY – (Where is it?) – lekcja przyrody poświęcona ekologii i recyklingowi, wykorzystująca słownictwo związane z ekologią, kolory oraz proste konstrukcje czasu teraźniejszego Present Simple.
PLANTS – (In the garden) – lekcja przyrody poświęcona roślinom, składająca się z dwóch bloków – pierwszego – teoretycznego (uczniowie zapoznają się z typami roślin, ich budową oraz występowaniem na kuli ziemskiej) oraz drugiego – praktycznego (uczniowie nazywają oraz opisują rośliny w parku, sadzie, ogrodzie lub ogrodzie botanicznym, stosując proste wypowiedzi z wykorzystaniem czasu teraźniejszego Present Simple).

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Music is the best of me)
Uczeń:
- poznaje muzykę obszaru anglojęzycznego przez teksty piosenek oraz sylwetki światowych ikon popkultury,
- umie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą ulubionego wokalisty lub zespołu muzycznego,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Karaoke competition (organizacja szkolnego konkursu karaoke).
2) Star interview (organizacja wywiadu z zaproszonymi gośćmi ze świata muzyki lub showbiznesu).
3) My video clip (stworzenie wideoklipu do wybranej piosenki/mini playback show).

Język angielski w klasie IV szkoły podstawowej
Wymagania na 3 trymestr
Klasa IV
Trymestr 3
Pigułka 5
Pigułka 6
EK
Treści programowe
praca
CLIL


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym pracy (potrafi określić zawody i związane z nimi czynności).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi określić i opisać zawody, rozmawiać o własnych planach zawodowych na przyszłość,
- zna spójniki: and, but, because oraz so,
- odróżnia czasowniki statyczne od dynamicznych.
- stosuje proste konstrukcje z wykorzystaniem czasów teraźniejszego Present Simple oraz Future Simple, uwzględniając czasowniki modalne can, could.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Christmas time)
Uczeń:
- poznaje tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych (porównanie kalendarza świąt w Polsce i w innych krajach,
- umie przygotować prezentację dotyczącą zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) XMas calendar (przygotowanie kalendarza adwentowego).
2) XMas carols (nauka kolęd w języku angielskim, karaoke).
3) XMas everywhere (stworzenie świątecznych dekoracji).
4) XMas show (przygotowanie spektaklu świątecznego).
5) My Xmas tree (przygotowanie choinki świątecznej).
6) My favourite XMas tradition (przygotowanie prezentacji o ulubionej tradycji bożonarodzeniowej).


Egzamin klasyfikacyjny z języka angielskiego po IV klasie szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.