UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Szkoła podstawowa / Klasa VI

Cele bloku: PIĘKNI. Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej języka polskiego, muzyki i plastyki dla szkoły podstawowej.

Klasa VI
Wymagania na 7 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 7 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
MÓJ SZLAK
„Z każdej ciemnej doliny jest jakieś wyjście, jakiś tęczowy szlak”.
pieśń Indian Nawajo
„Rożnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości”.
Jan Paweł II
E. Nowak, Cztery łzy
A. Fredro, Osiołkowi w żłoby dano…
W. Markowska, Dedal i Ikar (fragment książki Mity Greków i Rzymian)
L. Staff, Odys
A. Yerkes, Jestem
J. Kochanowski Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na miłość
W. Makowiecki, Diossos
M. Młocka, Dzieci ugrzęzły w sieci (fragment artykułu prasowego)
A. Wawryniuk, Złapani w sieć
A. Frączek, Rozkaz króla Mrozosława
Cz. Miłosz, Dar
W. Kopaliński, Talizman (fragment książki 125 baśni do opowiadania dzieciom)
J. Kochanowski, Na dom w Czarnolesie
Tarantella – taniec włoski
muzyka z Afryki
Tam nad rzeką (piosenka niemiecka, sł. polskie D. Gellner)
J. Yerka, Erozja
Życie jak poemat , słowa: Sz. Wydra, A. Nawrocka; muzyka: K. Sionek, Sz. Wydra, Z. Suski
Jeśli czegoś pragniesz Feel
M. Barnes, Wyruszając wiosną
T. Makowski, Odlot jaskółek
czyta tekst ze zrozumieniem
formułuje własne opinie o bohaterze
określa główną myśl utworu
rozpoznaje w tekście części mowy; nazywa je
zna rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne, wskazuje je w tekście
określa formę gramatyczną wyrazów
zna rodzaje liczebników
rozróżnia liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe
wskazuje w tekście różne rodzaje liczebników
odmienia przez przypadki liczebniki zbiorowe
zna zasady zabierania głosu w dyskusji
określa rodzaj narracji w tekście
zna pojęcie synonimu i homonimu
identyfikuje baśń, bajkę, mit, fraszkę
odczytuje przenośne znaczenia wyrazów
rozpoznaje i rozszyfrowuje metaforę
wyjaśnia sens związków frazeologicznych
pisze proste sprawozdanie
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: mezzoforte, presto, largo i ich odpowiedniki w jęz. polskim, instrumentacja, różnorodne rytmy, przedtakt, tryb molowy
zna nazwy zawodów twórcy
zna nazwy dziedzin sztuki
zna ogólne pojęcia związane z dziedziną sztuki uprawianą przez artystę (np. plama, barwa, faktura, kompozycja, kreska)
BICIE SERCA
„Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory”
H. Sienkiewicz
„Kto chce zdobyć ludzi, musi w zastawdać swoje serce”.
A. Kolping
P. Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
J. Kofta, Co to jest miłość?
S. Townsend, Adrian Mole. Męki dorastania
H. Januszewska, Lwy
A. Tyszka, M jak dżeM
A. de Saint-Exupéry, Mały Książę (fragmenty)
A. Frączek, Guzik

F. Chopin, Polonez A-dur, Preludium c-moll
pieśni o tematyce patriotycznej w wykonaniu chóru
J.S. Bach, fragment II Koncertu Brandenburskiego (z trąbką)
M.A. Charpentier, preludium z Te Deum
A. Gedike, Etiuda koncertowa na trąbkę
M. Chagall, Kochankowie z Vence
J.S. Bach, Rondo Badinerie Suity orkiestrowej h-moll
chorał gregoriański
D. Twardoch, Serce motyli przybliż i przytul

czyta tekst ze zrozumieniem
formułuje własne opinie o bohaterze
określa główną myśl utworu
wie, czym są: strofa, podmiot mówiący w wierszu, narracja, świat przedstawiony w utworze
rozpoznaje w tekście części mowy; nazywa je
określa funkcję składniową rzeczownika i czasownika
wyjaśnia sens związków frazeologicznych i przysłów
pisze zaproszenie
zna rodzaje zaimków
zna funkcje zaimków w zdaniu
zna rodzaje zdań
zna części zdania
zna rodzaje związków wyrazowych w zdaniu
określa typy zdań
przekształca zdania pojedyncze na złożone
właściwie stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedzeniu złożonym
zna zasady pisowni rzeczowników zakończonych na -ctwo, -dztwo, -stwo
pisze tekst w formie dziennika
wie, kim był Johann Sebastian Bach
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: gama C-dur (powtórzenie), kropka przy nucie, wirtuoz, pauza ćwierćnutowa i półnutowa, trąbka, instrumenty dęte drewniane, walor, jasność barwy, nasycenie barwy, wąska gama kolorystyczna, światłocień, cieniowanie, zasada równowagi, kompozycja symetryczna, perspektywa
DBAM O POLSKĘ
„Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju”.
J.W. Goethe
„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty, jak pierwsze kochanie”.
A. Mickiewicz
J. Lechoń, Hymn Polaków na obczyźnie
H. Sienkiewicz, Potop (fragment), Legenda żeglarska
J. Piłsudski, Rozkazy wojskowe i dokumenty z lat 1914–1918 (fragmenty)
fragment homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w Gdańsku w 1987 r.
A. Fiedler, Dywizjon 303 (fragment)
A. Frączek, Malec i walec
T. Różewicz, [***] oblicze ojczyzny
C. Leżeński, Chcemy do wojska (fragment książki Jarek i Marek bronią Warszawy)
Cz. Miłosz, W mojej Ojczyźnie
A. Mickiewicz, Powrót do domu (fragment Pana Tadeusza)
K.I. Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte
W. Kilar, Polonez z filmu Pan Tadeusz;
S. Moniuszko, kurant z Arii z kurantem z opery Straszny Dwór
G. Rossini, uwertura do opery Wilhelm Tell (końcowy fragment)
nagranie utworu Warszawskie dzieci (sł. St. Dobrowolski, muz. A. Panufnik)
nagranie piosenki K. Krahelskiej Hej, chłopcy, bagnet na broń!
J. Suchodolski, Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem
K. Wojnakowski, Portret Tadeusza Kościuszki
J. Matejko, Autoportret; Hołd pruski


wie, czym są: fikcja literacka, fantastyka
rozpoznaje w tekście części mowy; nazywa je
określa funkcje składniowe części mowy; wie, czym jest przydawka, rozpoznaje ją w zdaniu
wyjaśnia sens przysłów
redaguje opis obrazu
określa tematykę utworu
czyta cicho ze zrozumieniem
podaje informacje na temat podmiotu mówiącego
określa adresata wypowiedzi podmiotu mówiącego
określa nastrój wiersza
odczytuje tekst na poziomie znaczeń dosłownych
czyta głośno tekst z zastosowaniem właściwej intonacji i zwracając uwagę na interpunkcję
dokonuje interpretacji
redaguje opis postaci
zna cechy legendy
wie, czym jest notatka biograficzna
zna pojęcie symbolu
zna środki poetyckie
wie, czym są dopełnienie i okolicznik i wskazuje je w zdaniu
wie, czym różni się przenośnia poetycka od przenośni potocznej
wie, czym jest tzw. e ruchome w wyrazach
określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje oraz cechy charaktery styczne na tle epoki (posługuje się przy tym podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki)
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz, w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: tuba, polonez, polskie tańce narodowe, sztuka ludowa, etnografia, tradycje ludowe, haft, pisanka

Wymagania na 8 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 8 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
DAR MIŁOŚCI
„Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości – nic nie jest stracone”.
P. Brown
„Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego”.
M. Gandhi


J. Kulmowa, Człowiek żeby patrzał
ks. W. Chrostowski, Co to jest Pismo Święte (fragment)
A. Kamieńska, Stworzenie świata
ks. T. Miłek, Świąteczne obrazki
św. Paweł, Hymn o miłości
M. Musierowicz, Kwiat kalafiora (fragment)
T. Różewicz, Przepaść
O.S. Card, Gra Endera
E. Lipska, Takie czasy
T. Różewicz, List do ludożerców
A. Frączek, Żarłok;
J. Gaarder, Ważne pytania (fragment książki Świat Zofii: cudowna podróż w głąb historii filozofii)
Cz. Miłosz, Dar

W.A. Mozart, Koncert na róg, cz. III
L. van Beethoven, V Koncert fortepianowy Es-dur, cz. II
L. van Beethoven, fragment IX Symfonii d-moll (Oda do radości), Dla Elizy, Septet (wybrana część)
L. van Beethoven, fragment VII Symfonii
G. Fulisch, Bauerwaltz lub G. Lohmann/H. Mielenz,Diabelski puzon
G. Rossini, uwertura do opery Sroka złodziejka (początek)
C. Saint-Saens, Danse macabre
nagranie pieśni Grajmy Panu na harfie
reprodukcja fresku Michała Anioła Stworzenie Adama

dysponuje podstawowymi informacjami na temat Biblii
wyjaśnia znaczenia biblizmów
redaguje kilkupunktowy kodeks
odróżnia zdania złożone od pojedynczych; wie, na czym polega różnica między nimi
odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie
zna spójniki zespalające zdania
pisze poprawnie liczebniki ułamkowe
redaguje list oficjalny i sprawozdanie
zna definicję podstawowych wyznaczników tekstu literackiego i popularnonaukowego
odczytuje tekst na poziomie znaczeń dosłownych i metaforycznych
konstruuje tekst opowiadania z dialogiem z zachowaniem trójdzielnej kompozycji
przedstawia główną myśl utworu
czyta tekst ze zrozumieniem
wskazuje podmiot w zdaniu
zna rodzaje podmiotów
zna definicje zdania bezpodmiotowego
określa rodzaj podmiotu w tekście
wie, jakimi częściami mowy może być wyrażony podmiot
poprawnie przekształca zdania podmiotowe w bezpodmiotowe, z zachowaniem sensu wypowiedzi
zna elementy właściwe dla listu prywatnego i oficjalnego jako formy wypowiedzi oraz graficzne rozmieszczenie jego komponentów
wie, czym są liczebniki ułamkowe
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
wie, kim był Ludwig van Beethoven
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: waltornia (róg), dykcja, emisja, symfonia, orkiestra symfoniczna, dyrygent, batuta, partytura, instrumenty perkusyjne, puzon, triangiel, marakasy, kastaniety, guiro, klawesy,- scenografia, kostium, rekwizyt,- lalka teatralna, zdjęcie, plan filmowy, montaż, grafika komputerowa (2D;3D), scenariusz, scenopis
SIŁA WYOBRAŹNI
„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”.
A. Einstein
„Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu”.
T. Edison
K.I. Gałczyński, Gdybym miał jedenaście kapeluszy
M. Ende, Nie kończąca się historia (fragment)
W. Shakespeare, Makbet (fragment)
K.I. Gałczyński, Teatrzyk „Zielona Gęś” (fragment)
W. Szymborska, Niektórzy lubią poezję
D. Wawiłow, Każdy jest poetą
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
A. Frączek, Kompani
S. Lem, Bajki robotów
Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią
E.E. Schmitt, Pierwszy list (fragment książki Oskar i Pani Róża)
K. Wierzyński, Zielono mam w głowie
J.K. Rowling, cykl Harry Potter (część wybrana przez ucznia)
D. Roald, Charlie i wielka szklana winda

L. Boccherini, Menuet Kwintetu smyczkowego A-dur op. 13 nr 5
J.S. Bach, Toccata d-moll
C. Jannequin, Śpiew ptakow;
A. Banchieri, Contraponto bestiale alla mente;
T. Makowski, Siła wyobraźni
M. Chagal, Zegar
D. Twardoch, Są takie światy

czyta tekst ze zrozumieniem; wyszukuje potrzebne informacje
wskazuje w tekście i tworzy nieosobowe formy czasowników
wie, że orzeczenie może być wyrażone nieosobową formą czasownika
zna różnicę między orzeczeniem czasownikowym a imiennym; wskazuje je w zdaniach
wie, czym jest tekst główny i tekst poboczny (didaskalia) w utworze dramatycznym
ustala nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
rozumie znaczenie gestu w komunikacji niewerbalnej
redaguje opowiadanie z dialogiem
wskazuje rymy
wymienia elementy świata przedstawionego
wyodrębnia elementy realistyczne i fantastyczne
zna wyróżniki tekstu dramatycznego – podział na akty i sceny; tekst główny (dialogi i monologi ) i tekst poboczny
wie, jaką funkcję pełnią w teatrze reżyser, scenograf, charakteryzator i sufler
wymienia cechy charakterystyczne dla utworów fantastycznonaukowych
zna pojęcia: nadawca, odbiorca
zna przykłady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
zna elementy składowe komunikacji niewerbalnej
zna formę wiersza haiku
przedstawia treść fragmentu utworu literackiego przy użyciu dowolnej techniki plastycznej
zna regułę pisowni przeczenia nie z liczebnikami
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne, oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: kwintet (powtórzenie),  organy, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, sztuka, architektura klasycystyczna, rzeźba, sztuka, architektura barokowa, realizm, impresjonizm, ekspresjonizm, malarstwo realistyczne, malarstwo impresjonistyczne, sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, kubizm, surrealizm, ekspresja, deformacja

Wymagania na 9 trymestr
TREŚCI
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Proponowane teksty kultury
Uczeń po 9 trymestrze:
Krąg tematyczno-problemowy
Język polski
Muzyka
Plastyka
SŁOWA I OBRAZY
„Codziennie należy przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, posłuchać lekkiej piosenki lub porozmawiać serdecznie z przyjacielem”.
H. von Kleist
J. Gaarder, K. Hagerup, Magiczna biblioteka Bibbi Bokken
W. Kopaliński, Opowieść o książce (fragment)
W. Bobiński, Od „żywych fotografii” do sztuki filmowej, czyli język filmu
W. Bobiński, Panie, panowie! Kinematograf Lumière’a!
K. Makuszyński, Panna z mokrą głową (fragment powieści)
T. Piotrowski, K. Tarnas, fragmenty scenariusza i scenopisu do ekranizacji powieści Panna z mokrą głową
W. Shakespeare, Próba (fragment sztuki Sen Nocy letniej)
J. Kulmowa, Po co jest teatr
G. Kasdepke, Teatr (fragment ksiażki Bon czy ton. Savoir-vivre da dzieci)
L.C. Daquin, Kukułka na klawesyn
Chwała Tobie, Gospodzinie (XIII w.)
Duma (Pod świetnymi chorągwiami) (XVI w.)
Czarny okręt (pieśń ze Śpiewnika żeglarskiego)
E. Manet, C. Monet, Z żoną w pływającym studio
S. Anguissola, Autoportret przy sztaludze
J. Chełmoński, Sprawa u wójta
J. Fałat, Powrót z polowania z niedźwiedziem

czyta tekst ze zrozumieniem; wyszukuje potrzebne informacje
zna podstawowe terminy związane z przekazem filmowym i telewizyjnym
wyjaśnia znaczenia frazeologizmów
stosuje zasady ortograficzne – pisownia przeczenia nie z różnymi częściami mowy
redaguje ogłoszenie
przedstawia etapy rozwoju książki w porządku chronologicznym, z uwzględnieniem informacji dotyczących formy i tworzywa
wskazuje przyczyny powstawania nowych wyrazów, zmiany znaczenia niektórych słów oraz zaniku części wyrazów
zna definicje: wyraz podstawowy, wyraz pochodny
zna funkcje różnych znaków interpunkcyjnych: kropki, pytajnika, wykrzyknika, przecinka
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: muzyka XX i XXI w., przedtakt, repetycja, volta, dzieło sztuki, oryginał, plagiat, kopia, pastisz, prawo autorskie
SMAK PRZYGODY
„Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka się ich, a one «siedzą» na nosie. Tak blisko!”
P. Bosmans


J. Verne, W 80 dni dookoła świata
A. i Cz. Centkiewiczowie, Fridtjof, co z ciebie wyrośnie?
A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów
J. Jaraszek, Może teraz kosmos?
A. Frączek, Zguba
J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
J.K. Rowling, cykl Harry Potter (część wybrana przez ucznia)
D. Starkey, Wikingowie (fragment książki Atlas odkryć)
W. Szymborska, Limeryki (fragment książki Rymowanki dla dużych dzieci)
W. Kotzwinkle, Istota pozaziemska na Ziemi (fragment książki E.T)
Sumer is icumen In
przykłady współczesnej muzyki młodzieżowej (rap, hip-hop itp.)
różne duety
D. Twardoch, Zostawiliśmy naszą walizeczkę
czyta tekst ze zrozumieniem
wie, czym są: akcja, fabuła
wymienia najczęstsze przykłady zastosowania odmiany mówionej i pisanej języka
zna pojęcia komunikacja bezpośrednia, komunikacja pośrednia
wie, czym jest powieść przygodowa, wskazuje jej cechy we fragmencie utworu i na podstawie innych znanych mu tekstów
zna sposoby zapisu dat i godzin
wie, czym jest recenzja
rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne, oraz w innych dziedzinach sztuki
zna i rozumie terminy oraz zagadnienia: chór chłopięcy, chór dziewczęcy, mormorando, duet, akord, harmonia, trójdźwięk, happening, performance, fotografia (kadr, kadrowanie, rodzaje fotografii)


Egzamin klasyfikacyjny z bloku PIĘKNI w klasie VI szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z języka polskiego.