UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

JĘZYK ANGIELSKI - VI klasa szkoły podstawowej

Cele bloku: POLIGLOCI. Posługiwanie się językami obcymi
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.
Program spełnia wymagania ogólne podstawy programowej dotyczące języków obcych nowożytnych dla szkoły podstawowej.

Język angielski w VI klasie 
Wymagania na 7 trymestr
Klasa VI
Trymestr 7
Pigułka 13
Pigułka 14
EK
Treści programowe
Kultura
Sport


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym kultury (potrafi opisać dziedziny kultury, twórców i ich dzieła), teatru, sztuki oraz nowych mediów oraz sportu (potrafi określić dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- potrafi zaprezentować członków rodziny i przyjaciół, porównywać cechy ludzi i opisywać ich przyzwyczajenia sportowe, przedstawić sposoby spędzania wolnego czasu, a także nazwać dyscypliny sportowe,
- wyraża własne upodobania związane ze sportem, szeroko rozumianą kulturą oraz światem mediów, potrafi scharakteryzować ulubione dyscypliny sportowe, wyjaśnić, do czego służy niezbędny sprzęt treningowy, dokonać podziału na sporty wodne, lądowe, drużynowe oraz ekstremalne,
- posługuje się przysłówkami dotyczącymi częstotliwości oraz konstrukcją trybu rozkazującego,
- stopniuje przymiotniki oraz stosuje zaimki nieokreślone: some, any, much, more, many,
- stosuje proste konstrukcje z wykorzystaniem czasów teraźniejszego Present Simple oraz Future Simple, uwzględniając czasowniki modalne can, could.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Let’s play)
Uczeń:
- poznaje dyscypliny sportowe wywodzące się z krajów anglojęzycznych,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Be fit (opracowanie zestawu ćwiczeń sportowych).
2) Play with me (zorganizowanie turnieju sportowego).
3) Uczeń poznaje anglojęzyczną literaturę oraz brytyjską i amerykańską prasę (np. Kubuś Puchatek w wersji oryginalnej, prasa dla dzieci, filmy z cyklu Wallace and Gromit).
4) My favourite book (opis ulubionej pozycji literackiej).
5) My poem (warsztaty literackie, warsztaty poezji).
6) C as comics (sztuka komiksu).
7) NewsFlash (przygotowanie krótkiego serwisu informacyjnego w języku obcym).
8) CartOOns (przygotowanie kreskówki/opowiadania).

Język angielski w VI klasie 
Wymagania na 8 trymestr
Klasa VI
Trymestr 8
Pigułka 15
Pigułka 16
EK
Treści programowe
Zdrowie
Trening egzaminacyjny


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem dotyczącym zdrowia (potrafi określić samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, omówić higieniczny tryb życia, niepełnosprawność, uzależnienia, ochronę zdrowia).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- stosuje konstrukcje leksykalno-gramatyczne (poznane w klasie IV oraz V) w ćwiczeniach kontekstowych.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Healthy Body Healthy Mind)
Uczeń:
- poznaje anglojęzyczną literaturę oraz brytyjską i amerykańską prasę,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

TRENING EGZAMINACYJNY
Uczeń przystępuje do próbnego minisprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego, poznaje format sprawdzianu, typy zadań i czas jego trwania.

Język angielski w VI klasie 
Wymagania na 9 trymestr
Klasa VI
Trymestr 9
Pigułka 17
Pigułka 18
EK
Treści programowe
Świat przyrody
CLIL


SŁOWNICTWO
Uczeń posługuje się słownictwem z omówionych zakresów tematycznych omawianych w klasie IV, V oraz VI (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi oraz podróżowanie i turystyka) ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa opisującego przyrodę, naturę (potrafi wymienić zwierzęta dzikie oraz domowe, scharakteryzować miejsce ich zamieszkania i sposoby opieki nad zwierzętami, a także charakteryzuje zagrożenia ekologiczne, kataklizmy, określa krajobraz, klimat oraz pogodę).

ROZUMIENIE ZE SŁYSZENIA
Uczeń:
- rozumie ze słuchu bardzo proste, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
- reaguje na polecenia,
- rozumie znaczenie codziennych zwrotów adresowanych do uczniów,
- rozumie ogólny sens prostego tekstu,
- wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym,
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody, żartowanie),
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w szkole, na dworcu kolejowym).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
- rozumie proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne, instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy),
- określa główną myśl tekstu/komunikatu,
- znajduje w tekście określone informacje, wyszukuje je lub selekcjonuje,
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów (np. list prywatny, SMS, e-mail, opowiadanie, zaproszenie).

REAGOWANIE JĘZYKOWE
Uczeń:
- właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, szczególnie w celu uzyskania, udzielenia lub przekazania informacji, a także odmowy jej udzielenia, rozpoczęcia, podtrzymania oraz zakończenia rozmowy.
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne uwzględniające opis (osób, przedmiotów, miejsc, codziennych czynności), udzielanie podstawowych informacji na swój temat, a także wyrażające własne preferencje i upodobania,
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego,
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

STRUKTURY LEKSYKALNO-GRAMTYCZNE (WG. FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH)
Uczeń:
- stosuje odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, aby zidentyfikować i zlokalizować osobę lub przedmiot, opisuje postać, uwzględniając jej stan emocjonalny, opisuje przedmioty,
- stosuje konstrukcje leksykalno-gramatyczne (poznane w klasie IV, V oraz VI) w ćwiczeniach kontekstowych.

CLIL
HEALTHY EATING – lekcja przyrody poświęcona zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem, wykorzystująca słownictwo związane z zakupami, produktami spożywczymi oraz proste konstrukcje czasu teraźniejszego Present Simple, Present Continuous. Integralnym elementem zajęć jest opracowanie zdrowego jadłospisu oraz przygotowanie posiłku w szkole.
GEOGRAPHY – (The BIG World) – lekcja geografii poświęcona kontynentom, krajom oraz strefom klimatycznym, wykorzystująca proste wypowiedzi, których budowa jest oparta na czasach teraźniejszym Present Simple oraz Present Continuous.
BIOLOGY – (We are animals, too) – lekcja przyrody poświęcona zwierzętom, bazująca na słownictwie opisującym części ciała zwierząt oraz warunki, w jakich żyją. Część praktyczna zajęć może zostać przeprowadzona w ogrodzie zoologicznym. Podczas zajęć uczniowie tworzą proste wypowiedzi, których budowa jest oparta na czasach teraźniejszym Present Simple oraz Present Continuous.

ELEMENT KULTUROZNAWCZY (Let’s exercise)
Uczeń:
- potrafi poznaje dyscypliny sportowe wywodzące się z krajów anglojęzycznych,
- integruje się z innymi uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w ramach projektu).

Sugerowane projekty edukacyjne:
1) Be fit (opracowanie zestawu ćwiczeń sportowych).
2) Play with me (zorganizowanie turnieju sportowego).
3) My trip to zoo (zaplanowanie wycieczki do ogrodu zoologicznego).

Egzamin klasyfikacyjny z języka angielskiego po VI klasie szkoły podstawowej obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe.