UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

PIĘKNI / Szkoła podstawowa / Klasa III

BLOK PIĘKNI
Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy…
W skład bloku wchodzą zagadnienia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych właściwych dla I etapu edukacyjnego z zakresu: edukacja polonistyczna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna.
Edukacja polonistyczna
Cele:
Sprawne komunikowanie się z uwzględnieniem sytuacji.
Opanowanie czytania i pisania jako form komunikowania się.
Czytanie ze zrozumieniem jako przygotowanie się do korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Zainteresowanie książką i rozbudzanie zamiłowań czytelniczych.
Pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni.
Bogacenie słownika czynnego i biernego.
Posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi pisemnej.
Umiejętne wypowiadanie się w małych formach teatralnych.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
Porozumiewanie się i kultura języka
słuchanie innych
słucha wypowiedzi innych i chce je rozumieć
uczestniczenie w rozmowie
uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i wyraża własne zdanie
dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
dba o kulturę wypowiadania się (poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację), stosuje formy grzecznościowe
wypowiadanie się
tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: życzenie, zaproszenie, opis, krótkie opowiadanie, list prywatny
dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
Czytanie i pisanie
pisanie
pisze czytelnie i estetycznie
przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu
w miarę swoich możliwości samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe
kodowanie i dekodowanie informacji
rozumie sens kodowania i dekodowania informacji
odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy
wiedza o języku
dostrzega różnicę między literą a głoską, dzieli wyrazy na sylaby
oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście
dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną
rozwijanie umiejętności czytelniczych, kontakt z literaturą
przejawia wrażliwość estetyczną
rozszerza zasób słownictwa przez kontakt z dziełami literackimi
w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci
czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat
Korzystanie z informacji
czytanie i słuchanie
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
wyszukiwanie informacji
wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym
pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych
zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienie, list, notatka do kroniki, potrafi z nich korzystać
Małe formy teatralne
odgrywanie scenek
uczestniczy w zabawie teatralnej
naśladuje i ilustruje mimiką, gestem, ruchem różne uczucia i zachowania
wie, czym jest rekwizyt i posługuje się nim w odgrywanej scenie
odtwarza z pamięci teksty dla dzieci
z właściwą intonacją recytuje teksty w zależności od ich rodzaju
ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego
odgrywa scenki inspirowane sytuacjami życiowymi i tekstami
Edukacja muzyczna
Cele:
Rozbudzenie zainteresowania muzyką i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
Kształtowanie potrzeby muzykowania.
Rozwój wyobraźni i ekspresji muzycznej.
Kształcenie umiejętności muzycznych.
Uwrażliwianie na piękno kultury narodowej.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

Śpiewanie, muzykowanie, ruch
śpiew i taniec
śpiewa z pamięci hymn narodowy
gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych
odtwarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne
reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki
tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego
tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki
improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad
wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją

Słuchanie i rozumienie


umiejętności muzyczne
aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy (rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonywane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę, orientuje się w rodzajach głosów ludzkich oraz instrumentów muzycznych)
wiedza o muzyce
rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki intonacji muzycznej
rozpoznaje podstawowe formy muzyczne; AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części)
Edukacja plastyczna
Cele:
Wyróżnianie i stosowanie podstawowych środków wyrazu plastycznego na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami w różnych sytuacjach inspirowanych literaturą i muzyką, własnymi myślami i uczuciami.
Organizowanie warsztatu własnej pracy, ekonomiczne wykorzystanie materiałów.
Rozróżnianie podstawowych dziedzin sztuk plastycznych.
Budzenie przynależności kulturowej przez kontakt ze sztuką oraz tradycjami regionalnymi i narodowymi.
Klasa 3
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

Wyrażanie własnych myśli i uczuć
twórczość
określa swoją przynależność kulturową przez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk
podejmuje działalność twórczą (posługuje się kształtem, barwą, fakturą w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni)
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym

Wiedza o sztuce
znajomość dzieł sztuki
rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne i in., przekazy medialne (telewizja, Internet) oraz rzemiosło artystyczne i sztukę ludową
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne