UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

LOGICZNI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z matematyki dla klasy I

Cele bloku: LOGICZNI. Posługiwanie się językiem matematyki i informatyki.
Logicznie myślimy.
Spełniamy wymagania ogólne podstawy programowej matematyki i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej oraz matematyki i informatyki dla gimnazjum i liceum.

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 1 trymestrze:
1. Twierdzenie Talesa i odwrotne do twierdzenia Talesa (7.2)   
stosuje twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa do obliczania długości odcinków i ustalania równoległości prostych
2. Podobieństwo i jednokładność figur (7.3, 7.4)     

znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w jednokładności (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.)

rozpoznaje figury podobne i jednokładne

wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) ich własności
3. Czworokąty wpisane w okrąg i opisane na nim (7.1)           
stosuje twierdzenia charakteryzujące czworokąty wpisane w okrąg i czworokąty opisane na okręgu

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 2 trymestrze:
1. Modele, siatki i przekroje brył (9.1, 9.2)   

określa, jaką figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną

określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastosłupa lub ostrosłupa płaszczyzną
2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną (1.1, 3.9)        
wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x − a| = b, |x − a| < b, |x − a| ≥ b

rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie wyższym, niż: ||x + 1| – 2| = 3, |x + 3| + |x – 5| > 12
3. Nierówności liniowe i układy nierówności liniowych (8.1)   
interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema niewiadomymi oraz układy takich nierówności

Matematyka – wymagania programowe rozszerzone
TREŚCI
dla klasy I      
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń po 3 trymestrze:
1. Wzory skróconego mnożenia (2.1)          
używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b)3 oraz a3 ± b3
2. Wielomiany (2.2, 2.3, 2.4) 

dzieli wielomiany przez dwumian ax + b

rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik przed nawias

dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany
3. Wyrażenia wymierne (2.5, 2.6)    

wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych

dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne

rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne

Egzamin klasyfikacyjny z bloku LOGICZNI w klasie I liceum obejmuje wyżej wymienione wymagania programowe i umożliwia uzyskanie oceny z matematyki.