UWAGA: TO STRONA ARCHIWALNA! Zawiera dokumenty programowe obowiązujące do roku szkolnego 2016/17 w Akademiach Dobrej Edukacji prowadzonych przez Stowarzyszenie "Dobra Edukacja". Wymagania przedmiotowe dotyczą jeszcze niektórych klas w latach 2017-2022 - zgodnie z opisem na stronie Instytutu Dobrej Edukacji. Wszelkich aktualnych informacji dotyczących Instytutu prosimy szukać na jego aktualnej stronie.

BOGACI / Liceum / Wymagania programowe rozszerzone z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

TREŚCI
WYMAGANIA
Klasa II
Po 1 trymestrze uczeń:

Społeczeństwo
1.     Życie zbiorowe i jego reguły
2.     Socjalizacja i kontrola społeczna
3.     Grupy społeczne
4.     Rodzina - podstawowa grupa społeczna
5.     Podziały społeczne
6.     Problemy życia społecznego w Polsce
7.     Czym jest zmiana społeczna
8.     Naród, mniejszości narodowe i etniczne
9.     Procesy społeczne i narodowościowe

ü  zna wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty społeczeństwa oraz obowiązujące w nich reguły i więzi;
ü  podaje przykłady norm i instytucji społecznych
ü  scharakteryzuje funkcje norm i instytucji społecznych w życiu społecznym
ü  omawia na wybranych przykładach źródła i mechanizmy konfliktów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania (1.1−1.4 PP)
ü  zna pojęcie socjalizacji i stygmatyzacji społecznej oraz opisuje jej skutki
ü  potrafi dokonać porównania modelu socjalizacji charakterystycznego dla własnej grupy wiekowej z modelem socjalizacji pokolenia rodziców
ü  potrafi wyjaśnić w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji społecznej (2.1–2.3PP)
ü  zna sposoby funkcjonowania małej grupy społecznej i cechy współczesnej rodziny i potrafi przedstawić –różne modele rodziny
ü   omawia na wybranych przykładach funkcjonowanie różnych rodzajów grup społecznych (3.4 PP)
ü  zna strukturę klasowo-warstwową społeczeństwa polskiego oraz swojej społeczności lokalnej a także sposoby przeciwdziałania zjawiska wykluczenia społecznego
ü  rozumie związki między nierównościami społecznymi a nierównością szans
ü  rozumie proces uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej oraz mechanizm i skutki społecznego wykluczenia
ü  wskazuje przykłady pionowej i poziomej ruchliwości społecznej
ü  scharakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (4.1-4.4. PP)
ü  zna historyczne formy organizacji społeczeństw oraz cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego
ü  rozumie sposoby adaptacji do zmiany społecznej
ü  potrafi scharakteryzować wybrany ruch społeczny (np.: Solidarność, ruch niepodległościowy Mahatmy Gandhiego, emancypacji kobiet)
ü  potrafi przedstawić sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie
ü   własnych obserwacji i tekstów kultury (5.1–5.5PP)
ü  zna koncepcje narodu: etniczno-kulturową i polityczną, mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów mieszkające w RP
ü  potrafi wskazać czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu tożsamości narodowej
ü  rozumie potrzebę reakcji i przeciwstawienia się zjawisku ksenofobii, szowinizmu, rasizmu i antysemityzmu
ü  charakteryzuje postawy Polaków wobec ojczyzny
ü  umie rozpoznać przejawy postaw ksenofobicznych, rasistowskich, szowinistycznych i antysemickich (6.1-6.5 PP)
ü  zna przyczyny i skutki konfliktów społecznych na terenie Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej
ü  przyczyny oraz zakres integracji narodów w świecie zachodnim
ü  trudności w integracji imigrantów z państw pozaeuropejskich w Europie
ü  potrafi porównać różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów
ü  ocenić sytuację imigrantów w Polsce
ü  omówić na wybranych przykładach powody i metody rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami (7.1-7.5PP)
ü  wskazuje normatywne i opisowe pojęcia kultury i specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej
ü  charakteryzuje subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie
ü  zna najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności


Państwo i polityka
1.     Państwo jako instytucja
2.     Obywatel i obywatelstwo
3.     Polityka i kultura polityczna
4.     Ideologie, doktryny i programy polityczne
5.     Systemy partyjne
6.     Idea społeczeństwa obywatelskiego


ü  zna najważniejsze teorie na temat powstania państwa)
ü  zna relacje między narodem a państwem
ü  zna zjawisko legitymizacji władzy
ü  potrafi scharakteryzować zjawisko legitymizacji
ü  potrafi odróżnić suwerenność zewnętrzną od suwerenności wewnętrznej(18.1-18.4 PP)
ü  zna procedury nabywania i zrzekania się polskiego obywatelstwa
ü  zna obowiązki obywateli wynikające z konstytucji RP
ü  zna różnicę pomiędzy obywatelstwem a narodowością
ü  wyjaśnia znaczenie postaw i cnót obywatelskich, takich jak: troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność, tolerancja
ü  wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie
ü  potrafi przytoczyć historyczne i współczesne przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa (11.1-11.4PP)
ü  zna różne znaczenia terminu polityka
ü  potrafi scharakteryzować współczesną kulturę polityczną Polski z uwzględnieniem następujących kryteriów: normy, formy komunikacji, poziom partycypacji, natężenie konfliktów
ü  potrafi przedstawić wybrane konflikty wartości i interesów ujawniające się w debacie publicznej w Polsce a także
opisać przebieg debaty publicznej na dany temat
ü  potrafi ocenić zasadność argumentacji stron debaty publicznej i formułować własne stanowisko w omawianej sprawie
ü  potrafi scharakteryzować ideologie totalitarne
ü  potrafi scharakteryzować najważniejsze współczesne doktryny polityczne (16.1-16.4PP)
ü  zna cechy charakterystyczne systemów: monopartyjnego, dwupartyjnego i wielopartyjnego
ü  funkcje partii politycznych w państwach demokratycznych i niedemokratycznych
ü  –podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej w powiązaniu z systemem dwupartyjnym i
ü   wyjaśnia znaczenie progu wyborczego dla reprezentatywności wyborów i tworzenia rządzącej koalicji
ü  potrafi scharakteryzować system partyjny wybranego państwa (np. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji lub Stanów Zjednoczonych) –analizować argumenty na rzecz ordynacji większościowej i proporcjonalnej (17.1-17.6)
ü  zna filozoficzne rodowody koncepcji społeczeństwa obywatelskiego
ü  zna zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w Polsce
ü  wie, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny
ü  potrafi opisać formy aktywności obywateli w ramach społeczności
lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym
ü  potrafi opracować projekt statutu stowarzyszenia
ü  scharakteryzować lokalne organizacje pozarządowe (12.1-12.8PP)
TREŚCI
WYMAGANIA
Klasa II
Po 2 trymestrze uczeń:

Ustrój polityczny RP
1.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2.     Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
3.     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
4.     Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
5.     Sądy i trybunały
6.     Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego
7.     Samorząd terytorialny w Polsce

ü  zna konstytucyjne zasady ustroju państwa polskiego
ü  zna konstytucyjne pojęcie suwerenności
ü  rodzaje stanów nadzwyczajnych i ustalanie warunków ich wprowadzania procedury zmian konstytucji w Polsce (23.1-23.5 PP)
ü  relacje między prawem międzynarodowym
ü  zna kompetencje sejmu i senatu w Polsce a także sytuacje, w których może dojść do skrócenia kadencji sejmu
ü  wie, jakie znaczenie obu izb parlamentu oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz Rzeczypospolitej Polskiej
ü  zna procedury uchwalania ustawy budżetowej w Polsce
ü  potrafi podać przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego parlamentu większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej (24.1-24.4 PP)
ü  zna kompetencje prezydenta w relacjach z parlamentem, rządem władzą sądowniczą,
ü   zna sposób sprawowania przez prezydenta władzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej
ü  zna okoliczności zawieszenia lub usunięcia z urzędu Prezydenta RP
ü  wie, jakie są różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce (25.1-25.3 PP)
ü  zna konstytucyjne procedury powoływania i odwoływania rządu, zmiany rządu oraz zmiany ministrów
ü  zna urzędy należące do administracji rządowej
ü  wie jakie są kompetencje i procedury powoływania wojewody
ü  wie na czym polegają kompetencje administracji zespolonej i niezespolonej
ü   porównuje sytuacje rządów mniejszościowych i większościowych ze względu na możliwości działania
ü  potrafi ocenić funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce (26.1-26.5 PP)
ü  zna sposób powoływania oraz zadania Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu
ü  zna strukturę sądownictwa w Polsce
ü  potrafi wyjaśnić rolę Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa w strukturze sądownictwa w Polsce
ü  potrafi omówić sposób działania Trybunału Konstytucyjnego poprzez odwoływanie do przykładów rozstrzygniętych przez niego spraw
ü  potrafi ocenić znaczenie skargi konstytucyjnej dla funkcjonowania państwa prawa (31.1-31.3 PP)
ü  kompetencje Najwyższej Izby Kontroli
ü  zna uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich
ü  wie , jakie są zadania Instytutu Pamięci Narodowej
ü  zna podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji
ü  potrafi ocenić znaczenie NIK-u dla funkcjonowania instytucji publicznych
ü  –opisać procedurę lustracyjną (27.1-27.5)
ü  zna formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach terytorialnych
ü  zna zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
ü  wie jakie są źródła dochodów samorządów (dochody własne, dotacje, subwencje)
ü  wie jakie są uprawnienia nadzorcze premiera i wojewody wobec samorządów terytorialnych
ü  opisać instytucję referendum lokalnego
ü  potrafi omówić procedury uchwalania budżetu gminy
ü  potrafi wyszukać i analizować informacje na temat dochodów i wydatków własnej gminy
ü  potrafi scharakteryzować problemy oraz perspektywy rozwoju własnej gminy, powiatu lub regionu na podstawie samodzielnie zebranych materiałów (28.1-28.6)Różne modele demokracji
1.     Demokracja – zasady i procedury
2.     Modele ustrojowe państw demokratycznych
3.     Władza ustawodawcza i wykonawcza w państwie demokratycznym
4.     Współczesna demokracja – problemy i zagrożenia

ü  zna cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych państw demokratycznych (15.1-15.7 PP)
ü  zna organy władzy, które podlegają zasadzie odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej w Polsce
ü  wie jakie przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotycząc relacji między państwem a Kościołem
ü  zna najważniejsze postanowienia konkordatu
ü  wie, jakie są zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej w Polsce
ü  potrafi opisać model ustrojowy funkcjonujący w Polsce
ü  potrafi scharakteryzować ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoch i Rosji
ü  potrafi przedstawić współczesne modele stosunków między władzą świecką a władzą duchowną (uprzywilejowanie głównego wyznania, państwo ateistyczne, państwo neutralne światopoglądowo)(19.1-19.5)
ü  zna funkcje władzy ustawodawczej
ü  podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym
ü  zna terminy: sesja plenarna, komisja parlamentarna, kworum, interpelacja, zapytanie poselskie
ü  zna procedurę tworzenia prawa przez parlament
ü  zna przykłady osób, które pełnią funkcje głów państw (monarchów i prezydentów)
ü  potrafi scharakteryzować kompetencje rządu w państwie demokratycznym oraz relacje między rządem a osobą stojącą na czele państwa (20.1-20.6 PP)
ü  zna wybrane patologie życia publicznego (np. korupcja, nepotyzm, klientelizm) i metody zdobywania poparcia społecznego przez partie polityczne
ü  potrafi wyjaśnić na czym polega destrukcyjny wpływ patologii (np. korupcji, nepotyzmu, klientelizmu) na życie publiczne
ü  zna rolę ruchów obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji w państwie demokratycznym
ü  potrafi scharakteryzować problemy polityki bezpieczeństwa socjalnego
ü  potrafi wytłumaczyć przyczyny absencji wielu obywateli w życiu politycznym
ü  przedstawić sposoby zwiększania poziomu partycypacji obywateli w życiu politycznym
ü  potrafi ocenić działania partii politycznych zmierzających do zwiększenia swojego elektoratu według standardów demokracji
ü  –rozpoznawać przejawy populizmu i wyjaśnić jego zagrożenie dla demokracji (22.1-22.6)
TREŚCI
WYMAGANIA
Klasa II
Po 3 trymestrze uczeń:

Kultura, edukacja, media w społeczeństwie
1.     Kultura i pluralizm kulturowy
2.     Współczesne spory światopoglądowe
3.     Edukacja w XXI wieku.
4.     Środki masowego przekazu
5.     Opinia publiczna


ü  zna normatywne i opisowe pojęcia kultury
ü  zna specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej
ü  zna subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie
ü  znaczenie religii w polskiej kulturze
ü  na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współczesnego społeczeństwa
ü  wie, jakie są konsekwencje pluralizmu kulturowego dla współczesnego społeczeństwa
ü  zna różnice między tolerancją akceptacją
ü  potrafi scharakteryzować religijność współczesnych Polaków,
ü  potrafi ocenić wpływ kontrkultury na życie społeczne
ü  potrafi ocenić znaczenie tolerancji i akceptacji dla życia społecznego (8.1-8.8 PP)
ü  podaje przykłady współczesnych sporów światopoglądowych
ü  potrafi przedstawić racje stron sporów o dopuszczalność aborcji i eutanazji oraz innych aktualnych sporów światopoglądowych
ü  potrafi analizować argumenty przemawiające za swobodą prowadzenia badań genetycznych oraz ich prawnym zakazem
ü  potrafi uzasadnić traktowanie kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjalizacji
ü  potrafi rozważać argumenty i kontrargumenty stron sporu o przyznanie mniejszościom seksualnym takich samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne (9.1-9.5 PP)
ü  wie, jakie są działania, które mogą być podejmowane przez państwo, władze samorządowe oraz organizacje społeczne w celu zwiększania równości szans w dostępie do edukacji
ü  zna sposoby, dzięki którym można podnosić lub zmieniać swoje kwalifikacje zawodowe rolę szkoły i edukacji nieformalnej współczesnym społeczeństwie informacyjnym
ü  wie dlaczego uczenie się przez całe życie jest jednym z warunków sukcesu w karierze zawodowej
ü  potrafi omówić zależności między systemem edukacyjnym a rynkiem pracy
ü  potrafi wskazać przykłady niedopasowania systemu edukacyjnego do rynku pracy (10.1-10.4 PP)
ü  potrafi opracować projekt akcji społecznej
ü  zna funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym  (na wybranych przykładach)
ü  potrafi określić znaczenie niezależności i pluralizmu mediów
ü  wie na czym polega zasada wolności słowa
ü  –potrafi ocenić skutki ograniczania niezależności i pluralizmu mediów
ü  potrafi ocenić na wybranych przykładach kontrowersyjne działania dziennikarzy i mediów
ü  wskazuje przypadki nadużywania zasady wolności słowa
ü  scharakteryzuje najważniejsze media w Polsce i na świecie (odbiorcy, zasięg, forma przekazu, orientacja ideologiczna, typ własności)
ü  potrafi przedstawić wybrane media lokalne
ü  potrafi ocenić rolę prasy wielkonakładowej w debacie publicznej
ü  potrafi krytycznie analizować przekazy medialne poprzez określenie ich wiarygodności i bezstronności
ü  potrafi wydać opinię na temat zasobów elektronicznych z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej
ü  świadomie i krytycznie odbiera zawarte w internecie treści(14.1-14.8 PP)
ü  zna sposoby wyrażania opinii publicznej
ü  wie, jak kształtuje się opinia publiczna
ü  zna specyfikę marketingu społecznego
ü  potrafi wskazać przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne
ü  potrafi odczytywać i interpretować tabele oraz wykresy prezentujące wyniki badania opinii publicznej
ü  potrafi przeprowadzić w najbliższym otoczeniu mini sondaż opinii publicznej na wskazany temat
ü  interpretuje wyniki przeprowadzonego samodzielnie minisondażu opinii publicznej (13.1-13.6PP)